Brugpensioen bijgestuurd na sociaal overleg

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – de nieuwe naam voor het brugpensioen – wordt langzaam uitgehold, al was het maar door de almaar zwaardere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. De regering stuurde na overleg met de sociale partners de oorspronkelijke plannen toch nog licht bij.

Het regeerakkoord van december 2011 was duidelijk: het brugpensioen wordt verstrengd. De aangepaste leeftijds- en loopbaanvoorwaar- den en de overgangsregeling voor vrouwen werden al in een KB gegoten en gepubliceerd in het Staatsblad. Het recente overleg tussen sociale partners en regering leidde evenwel nog tot een lichte aanpassing van de maatregelen, al moeten ook deze bijsturingen nog in wetteksten worden gegoten.

Brugpensioen wordt SWT

Het brugpensioen heet voortaan ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, afgekort SWT. Als werkloze met bedrijfstoeslag ontvangt u een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding van uw werkgever op basis van een sector- of ondernemings-cao. U moet de vereiste leeftijd van de cao bereiken op het einde van uw opzeggingstermijn of van de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding. U blijft in het stelsel tot 65 jaar. Iemand met SWT kan niet met vervroegd pensioen. U zou daar trouwens geen voordeel mee doen.

Individueel brugpensioen

Wie aan de voorwaarden voldoet om met brugpensioen/SWT te gaan (ontslagen worden en recht hebben op een werkloosheidsuitkering) kan met individueel brugpensioen op basis van een cao die voorziet in een aanvullende vergoeding. Er is een nationale cao van toepassing voor alle werknemers in de privésector en er zijn de vele sector- en ondernemings-cao’s die tot 2015 in een lagere leeftijd mogen voorzien.

Nationale cao 17: wie ontslagen wordt, 60 jaar is en minstens 35 jaar (man)/28 jaar (vrouw) heeft gewerkt, heeft recht op brugpensioen. Op 1 januari 2015 worden de voorwaarden strenger: 40 jaar voor mannen en voor vrouwen wordt het vereiste aantal loopbaanjaren. Ze worden geleidelijk opgetrokken (zie tabel hiernaast).

Sector- of ondernemings-cao’s

Er bestond al een cao voor 1/01/2012

Hebt u een lange loopbaan (38 jaar voor mannen/35 jaar voor vrouwen) of een zwaar beroep (35 loopbaanjaren voor mannen en vrouwen), dan kunt u op basis van de bestaande sector- of ondernemings-cao met SWT op 58 jaar. Voor mannen gelden deze voorwaarden tot 1 januari 2015. Voor vrouwen geldt een overgangsregeling voor de loopbaanjaren (zie tabel).

Er werd voor het eerst een cao SWT gesloten na 1/1/2012

Voor bedrijven of sectoren die momenteel geen cao Brugpensioen/SWT hebben en na 1 januari 2012 een cao sloten, gelden onmiddellijk de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

REGEERAKKOORD De voorwaarden die het regeerakkoord voorzag waren: 60 jaar – 40 loopbaanjaren (met overgangsmaatregelen voor vrouwen) ongeacht een zwaar beroep of niet.

Intussen heeft de regering, na overleg met de sociale partners, de voorwaarden gemilderd:

NIEUW 1. Wie een loopbaan heeft van 40 jaar kan toch met brugpensioen/SWT vóór 60 jaar – dus op 56, 57, 58 of 59 jaar – en dit voorlopig tot 31 december 2015.

2. Wie zwaar werk uitvoert (wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid) kan toch nog met SWT op 58 jaar, na 35 loopbaanjaren (zowel mannen als vrouwen).

Beschikbaar voor de arbeidsmarkt

REGEERAKKOORD Het regeerakkoord voorzag dat werklozen met bedrijfstoeslag beschikbaar moeten blijven tot 60 jaar (soms zelfs 65) in plaats van 58. Iets anders is de controle daarop door de RVA. Daar voorzag het akkoord een verstrenging tot 55 jaar vanaf 2013, tot 58 jaar vanaf 2016.

NIEUW Ook op deze punten werd het regeerakkoord in overleg met de sociale partners licht aangepast: Werklozen met SWT zullen beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, maar vanaf 56 jaar zullen zij geen controle meer krijgen van de RVA (in plaats van tot 58 jaar).

Gelijkstelling voor het pensioen

Iedereen die al in brugpensioen of in opzeg was vóór de nieuwe maatregelen bekend werden (28/11/2011), blijft recht hebben op de gelijkstelling zoals die vroeger gold: op basis van het laatste (geplafonneerde) loon.

REGEERAKKOORD Voor wie de SWT na deze datum is gestart, legde het regeerakkoord een minder interessante gelijkstelling vast voor de jaren vóór 60 jaar.

NIEUW Tot 31 december 2015 zullen voor werklozen met SWT de jaren vóór 60 jaar toch gelijkgesteld worden op basis van het laatste geplafonneerde brutoloon als zij vóór 60 jaar met SWT gaan na 40 loopbaanjaren. Deze gelijkstelling geldt ook voor de zware beroepen (58 jaar/35 loopbaanjaren), de bouwsector en nachtarbeid (56 jaar) en dus ook (maar dat stond al zo in het regeerakkoord) voor de gewone SWT boven 59 jaar.

Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content