Johan Adriaens ESTATE PLANNER

Jouw vragen aan onze specialisten juriservice

Speelt mijn leeftijd een rol bij het bepalen van de opzeggingstermijn?

Ik ben 56, werk al 8 jaar bij dezelfde werkgever, maar vrees ontslagen te worden nu het minder goed gaat. Hoe wordt de opzeggingstermijn berekend? En wordt daarbij ook rekening gehouden met mijn leeftijd?

Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebt, bepaalt de wet welke opzeggingstermijn je werkgever moet naleven. Die termijn wordt uitgedrukt in weken en begint te lopen de maandag volgend op de week waarin je je opzegging krijgt. De termijn hangt louter af van de verworven anciënniteit op het moment dat de opzegging ingaat. Loon, leeftijd, arbeider of bediende enz. spelen geen enkele rol. In jouw geval – 8 jaar anciënniteit – bedraagt de opzeggingstermijn 27 weken.

Hou er wel rekening mee dat de bij wet bepaalde termijn enkel speelt voor de periode vanaf 1 januari 2014. Dateert je arbeidsovereenkomst van daarvoor, dan wordt gekeken welke opzeggingstermijn je werkgever moet naleven als hij je had ontslagen op 31.12.2013 en volgens de vroegere regels. Die rechten krijg je sowieso, met daarbovenop de rechten die je sinds 1 januari 2014 hebt opgebouwd volgens de nieuwe wettelijke regels.

Kunnen wij het vruchtgebruik belastingvrij afstaan?

Wij hebben een flat aan de kust waarvan het vruchtgebruik op onze naam staat en de blote eigendom op onze kinderen. Kunnen wij belastingvrij afstand doen van ons vruchtgebruik, zodat alles op naam van de kinderen komt?

Dat hangt af van de manier waarop het vruchtgebruik/blote eigendom tot stand kwam. Waren jullie vroeger volle eigenaar van het appartement, maar heb- ben jullie in het kader van de successieplanning de blote ei- gendom aan jullie twee kinderen geschonken en het vruchtgebruik behouden, dan is bij een schenking van een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik schenkbelasting verschuldigd op de waarde van de volle eigendom. Doe je als schenker later afstand van dit vruchtgebruik, dan is er geen schenkbelasting verschuldigd. Het enige wat jullie moeten doen is naar de notaris gaan.

In andere gevallen is er wel vaak schenkbelasting verschuldigd als je afstand doet van vruchtgebruik, bv. bij een gesplitste aankoop (ouders vruchtgebruik, kinderen blote eigendom) of vruchtgebruik na overlijden van de langstlevende partner.

De woonplaats van de schenker telt. In Brussel en Wallonië moet de fiscus een ‘begiftigingsoogmerk’ bewijzen als hij schenkingsrechten wil heffen op de afstand van dit vruchtgebruik. Documenteer je dus goed, bv. door aan te geven dat het pand grondig moet gerenoveerd.

Voor de Vlaamse Belastingdienst volstaat de verklaring dat bv. de lasten van het vruchtgebruik te hoog zijn niet om de schenkbelasting uit te sluiten. Vlabel gaat zelfs uit van een vermoeden van begiftiging, onder meer als de begunstigde van de afstand (de kinderen) in de akte tussenkomt. De bewijslast ligt dan bij jullie. Laat je daarom bij- staan door een notaris/fiscalist.

Hoeveel schuld moet onze ex-schoondochter aflossen?

Onze zoon heeft al jaren zware schulden, samen met zijn partner. Ze hebben een collectieve schuldenregeling tot september 2025. Welk aandeel moet onze ex-schoondochter dragen, nu ze uit elkaar zijn?

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor wie structurele schuldproblemen heeft, niet tijdelijke betalingsproblemen. Er wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die dan het inkomen van die persoon beheert. We weten niet of jullie ex-schoondochter dezelfde schuldbemiddelaar heeft en of de schuldbemiddeling al gestart was toen ze nog getrouwd waren en enkel sloeg op gemeenschappelijke schulden. In elk geval kan wie onder collectieve schuldbemiddeling staat een detail van zijn bemiddelingsrekening (lijst van bankoperaties) opvragen bij de bemiddelaar. De wet bepaalt dat de schuldbemiddelaar de persoon minstens één keer per jaar op de hoogte moet brengen van de operaties en het saldo van de bemiddelingsrekening, of als de persoon erom vraagt. Maar de bemiddelaar moet geen stand van zaken doorgeven aan een derde, wat jullie zoon voor zijn ex intussen is. Jullie zoon en zijn ex moeten de schuld dragen in functie van hun draagkracht en financiële inkomsten, dus niet noodzakelijk evenveel. De schuldbemiddelaar verdeelt de gestorte bedragen dan over de schuldeisers. Maar het kan best zijn dat jullie zoon en zijn ex-vrouw andere schuldeisers hebben.

Jan Roodhooft Advocaat
Jan Roodhooft Advocaat

Kunnen wij de aannemer aansprakelijk stellen voor de barst?

Eind 2019 lieten wij een groot raam plaatsen door een gespecialiseerde aannemer. Drie jaar later merken we dat er een barst is, vlak boven het raam. De aannemer weigert tussen te komen. Wat kunnen we doen?

Jullie vermoeden dat de barst ontstaan is omdat de aannemer het nieuwe raam onzorgvuldig heeft geplaatst. En jullie vrezen dat de barst, nu 10 cm lang, groter zal worden. Jullie hebben dit voorgelegd aan de aannemer, maar die weigert tussen te komen. Is de aannemer dan niet aansprakelijk? Jullie kunnen hier de aansprakelijkheid van de aannemer voor ‘lichte verborgen gebreken’ inroepen. Dit zijn gebreken die de sta- biliteit van het gebouw niet in het gedrang bren- gen. Maar dan moeten jullie het bestaan van een verborgen gebrek aantonen en het feit dat dit is ontstaan door de fout van de aannemer, of een intrinsiek gebrek aan het raam dat verkocht en geplaatst werd door de aannemer. Jullie moeten dan een procedure starten voor de rechtbank binnen een redelijke termijn nadat jullie het gebrek hebben opgemerkt. De rechter beslist of de termijn redelijk is. En hij zal oordelen, rekening houdend met alle omstandigheden en eventuele voorafgaande onderhandelingen met de aannemer. Het is evenwel mogelijk dat een clausule in het contract met de aannemer ‘aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken’ uitsluit. Maar zulke clausules worden vaak als onwettelijk beschouwd.

Benoît Malevé Advocaat
Benoît Malevé Advocaat

Juridisch advies

Je wil een eerste advies over:

? werk en pensioen

? huren en wonen

? erven en schenken

? erfbelasting

? echtscheiding

? sociale zaken

? consumentenbelangen

Contacteer onze juriservice!

Telefonisch

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08.

Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Advocaten Roodhooft een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 sec.

Let op! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten (maximum kost 4,50 euro).

Schriftelijk

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de 6 tot 8 weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE47 2850 3650 6280 (BIC GEBABEBB) met vermelding Juridische vraag.

Mail je vraag + betalingsbewijs: juriservice@plusmagazine.be

Of stuur alles op: Plus Magazine – Juriservice Raketstraat 50 bus 10 1130 Brussel

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Gauthier Polet Advocaat
Gauthier Polet Advocaat
Marie-France Lefebvre Advocaat
Marie-France Lefebvre Advocaat

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content