JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Wat als een kredietovereenkomst niet in orde is?

Mijn zoon ging een lening op abetaling aan bij de bank, voor privédoeleinden. Maar met die overeenkomst lijkt er wat mis te zijn. Zo is het exemplaar dat mijn zoon kreeg niet hetzelfde als dat wat de bank behield, kloppen de data op de overeenkomst niet enzovoort. Kan mijn zoon hier iets tegen beginnen?

Uw zoon ging een krediet aan dat onder de wettelijke regeling van het consumentenkrediet valt. Deze wetgeving is behoorlijk streng en somt strikte vereisten op waaraan een kredietovereenkomst moet voldoen. Zo moeten er een hele reeks verplichte vermeldingen in staan: het bedrag, de terugbetalingsvoorwaarden, de interest die van toepassing is bij een betalingsachterstand, enz. Elke partij die de overeenkomst sluit en die een verschillend belang heeft, evenals de kredietbemiddelaar, krijgt een exemplaar van de kredietovereenkomst. Die exemplaren moeten conform zijn aan elkaar. Als dat niet het geval is, kan de rechter de overeenkomst nietig verklaren of kan hij de verplichtingen van de consument afzwakken, tot hoogstens de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

Laten we best een verklaring van behoud opstellen?

Ik heb geen kinderen. Wel twee petekinderen: een zoon en een dochter van mijn broer en zus. Toen ze 25 werden heb ik hen allebei 10.000 euro geschonken. Een vriend raadde me aan een verklaring van behoud te laten opstellen, omdat anders het oudste petekind bij mijn overlijden meer moet inbrengen dan het andere. Klopt dat?

Een verklaring van behoud kan je doen als je wenst dat de oude erfregels – van voor 1 september 2018 – van toepassing blijven en niet de nieuwe. Je moet die verklaring dan wel voor 1 september 2019 doen. Stel dat je zelf kinderen had en hen 10.000euro had geschonken, dan kan zo’n verklaring van behoud interessant zijn. Want eigen kinderen zijn afstammelingen en die moeten een schenking inderdaad inbrengen in de aangifte van nalatenschap. Wat betekent dat er op het moment van jouw overlijden wordt gekeken wie hoeveel heeft gekregen om gelijkheid tussen de erfgenamen te krijgen. Sinds de nieuwe inbrengregels worden alle schenkingen – roerende en onroerende – ingebracht aan de waarde op het moment van de schenking, geïndexeerd tot het moment van overlijden. Het kind dat als eerste een schenking kreeg, zal dus een groter bedrag inbrengen, dan wie later een schenking kreeg. Onder de oude regels zouden beide kinderen hetzelfde bedrag moeten inbrengen. In dat geval is een verklaring van behoud nuttig.

Die verplichte inbreng geldt echter enkel voor afstammelingen, niet voor schenkingen aan neven of nichten. Dat komt omdat een schenking aan neven en nichten wordt verondersteld ‘buiten erfdeel’ te zijn gedaan en dus niet moet worden ingebracht, tenzij anders bepaald in de akte. Jouw oudste petekind zal dus geen enkel nadeel ondervinden. Vandaar dat een verklaring van behoud in dit geval geen zin heeft.

Moeten we mee lenen voor werken?

Tijdens de vergadering van mede-eigenaars is beslist om de schoorsteen te laten turberen. Om die werken te betalen willen de andere eigenaars een lening sluiten. Zijn wij verplicht om mee te lenen? Kunnen we ons deel niet gewoon betalen?

Vermits het hier gaat over werken aan de gemene delen van het gebouw, is het de algemene vergadering van mede-eigenaars die beslist. Sinds 1 januari 2019 is een nieuwe wet van toepassing en kan de algemene vergadering sneller een beslissing nemen over werken aan de gemene delen. Vroeger was een drie vierde meerderheid nodig, vandaag volstaat een twee derde meerderheid. Als de beslissing om de schouw te laten turberen met een twee derde meerderheid is genomen, dan ben je als mede-eigenaar verplicht om mee te betalen. Daar kan je niet onderuit. Maar je kan als mede-eigenaar niet worden verplicht een lening te sluiten. Jullie kunnen dus gerust jullie deel onmiddellijk betalen, zonder mee in de lening te stappen. Mocht de algemene vergadering alsnog beslissen dat alle mede-eigenaars verplicht zijn om mee te lenen, dan kunnen jullie die beslissing aanvechten bij de rechter. Dat moet dan wel binnen de vier maanden na de genomen beslissing gebeuren.

Is de inboedel ook fiscaal vrijgesteld?

Mijn vader is overleden en mijn moeder erft via een keuzebeding de volledige gezinswoning met inboedel. Maar klopt het dat zowel de gezinswoning als de inboedel vrijgesteld zijn van erfbelasting?

Als het over de gezinswoning en de inboedel gaat, worden de juridische bescherming en de fiscale vrijstelling vaak door elkaar gehaald. De gezinswoning is de plaats waar het gezin woont en waar het centrum van zijn belangen ligt. Omdat de gezinswoning zo belangrijk is, heeft de wetgever een speciaal statuut uitgewerkt. Juridisch geniet de gezinswoning een specifieke bescherming en fiscaal wordt ze voor de langstlevende partner vrijgesteld van erfbelasting.

Juridisch geniet de gezinswoning van gehuwden en wettelijk samenwonenden dus een wettelijke bescherming. Het speelt daarbij geen rol of de gezinswoning van beide partners is of van één van hen. Die bescherming houdt in dat beide partners akkoord moeten gaan om de gezinswoning te verkopen, te verhuren, te schenken of er een hypotheek op te verlenen. Deze bescherming slaat op de gezinswoning én de inboedel.

Fiscaal wordt de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijke samenwoner. Deze vrijstelling geldt in de drie gewesten. Maar er is een belangrijk verschil met de juridische bescherming, want de fiscale vrijstelling slaat enkel op de gezinswoning en niet op de inboedel.

Wat als een kredietovereenkomst niet in orde is?

Juridisch advies

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen

erven en schenken

successierechten

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08.

Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt

Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE
GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content