De familierechtbank is gestart

Op 1 september 2014 werd het startschot gegeven voor de familierechtbank, voortaan de enige rechtbank voor familiale geschillen.

Tot 31 augustus 2014 moesten families die in een conflict verwikkeld zitten bij verschillende rechters verschijnen: de vrederechter voor voorlopige maatregelen, de jeugdrechter voor beslissingen over het verblijf van de kinderen, de rechter van eerste aanleg voor de scheiding,... Met de oprichting van de familierechtbank worden de taken gecentraliseerd. Verder zal bemiddeling aangemoedigd worden en zullen kinderen meer betrokken worden.

Voor welke zaken?

De familierechtbank wordt bevoegd voor nagenoeg elk probleem dat verband houdt met de familie. Denken we daarbij aan:

  • discussies over het ouderlijk gezag, verblijf en omgangsrecht met betrekking tot minderjarige kinderen (bijv. de vraag bij wie minderjarige kinderen na een echtscheiding verblijven, problemen over het omgangsrecht van grootouders, ...).
  • geschillen over onderhoudsgeld (bijv. tussen ouders en kinderen, tussen (ex)-echtgenoten, ...), voor echtscheidingen en diens meer.
  • erfenisproblemen (zoals betwistingen over de geldigheid van een testament, de aanstelling van een notaris voor de vereffening-verdeling van een nalatenschap, enz.

Waar vind je ze?

De familierechtbank wordt een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg. Er komen 12 familierechtbanken, één per gerechtelijk arrondissement. Meestal bepaalt de woonplaats van de minderjarige welke familierechtbank er bij een geschil bevoegd is. Soms kan ook de woonplaats van de eiser of de verweerder de bevoegdheid bepalen, soms de laatste echtelijke verblijfplaats. Je advocaat kan je zeggen welke rechter juist bevoegd is. Om het adres te vinden van rechtbanken kunt u terecht op de site http://www.juridat.be

Eén rechtbank, meerdere kamers

Binnen elke familierechtbank worden één of meerdere familiekamers, één of meerdere jeugdkamers en één of meerdere kamers voor minnelijke schikking opgericht. Bij de hoven van beroep geldt eenzelfde onderverdeling. De burgerlijke zaken (waar u wellicht mee wordt geconfronteerd) komen voor de familiekamer. De jeugdkamer is bevoegd als kinderen zich schuldig maken aan strafbare feiten en in het kader van jeugdbescherming. De procedure wordt ingeleid net als vroeger (bijv. met een dagvaarding).

Minnelijke oplossing bevorderd

Het is de bedoeling om familiebetwistingen zoveel mogelijk in der minne op te lossen. Een rechter die zetelt in een kamer voor minnelijke regeling mag nadien in dezelfde zaak niet meer zetelen in een andere kamer. Wat er in de kamers voor minnelijke regeling wordt gezegd is overigens vertrouwelijk en kan later in een eventuele verdere procedure niet tegen elkaar worden gebruikt. Op die manier wordt het voeren van onderhandelingen en toegevingen doen vergemakkelijkt.

Bij de inleiding van een zaak krijgen de partijen informatie over de mogelijkheden tot minnelijke schikking. Je kan ook nog altijd beroep doen op een externe bemiddelaar. Op dat vlak verandert er niets.

Partner Content