© belga

Deze attesten heb je nodig als je je huis verkoopt in Vlaanderen

Stel je je huis te koop, dan moet je een aantal attesten voorleggen, zoals een bodemattest, een stedenbouwkundig uittreksel, een keuringsattest voor de elektrische installaties. Daar komt binnenkort nog een asbestcertificaat bij.

Het Vlaams Parlement keurde in maart 2019 het ontwerpdecreet milieubeleid goed, dat het afleveren van een asbestcertificaat (of attest) verplicht stelt bij verkoop van woningen. Verkoop je een woning die voor 2001 gebouwd werd, dan zal je als verkoper een asbestcertificaat moeten voorleggen, dat opgenomen wordt in de notariële akte. De Vlaamse regering zal de datum van inwerkingtreding van deze verplichting bepalen. Vanaf 2021 zal het asbestcertificaat ook in de Woningpas worden opgenomen. Dit is het digitale paspoort waarop alle overheidsinformatie over een woning of een bouwgrond is opgeslagen. (Bron: Eigenaarsmagazine mei 2019).

Welke attesten heb je als verkoper vandaag nodig?

Een keuringsattest

Bij verkoop van de woning moet je een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet je de installatie laten keuren. Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet plaatsvinden. Alleen erkende controleorganismen mogen die controles uitvoeren. Elektriciens kunnen wel aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren. De controleur kijkt de installatie na en maakt een keuringsverslag op. Je vindt de lijst van de erkende keuringsorganismen op https://economie.fgov.be. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte.

Een bodemattest

Met een bodemattest weet de koper of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Het is meestal de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Een Energieprestatiecertificaat (EPC)

Dit attest moet je kunnen voorleggen om aan te geven hoe energiezuinig (of juist niet) de woning is. Bovendien kan je ook enkele tips terugvinden om energie te besparen op dit certificaat.Het energieprestatiecertificaat is in principe tien jaar geldig. Wanneer de woning opnieuw verkocht wordt binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop opgemaakt worden. Maar als intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan is het interessant voor de eigenaar om een nieuw EPC te laten opmaken, want dit zal een betere score hebben.

Stedenbouwkundig uittreksel

In de verkoopakte moet de notaris melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel, dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister (dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het huis vermeldt) en een uittreksel uit het vergunningenregister, dat onder meer vermeldt of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, of er een bouwovertreding of een verkooprecht op het goed rust.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid

Mensen die een woning kopen willen weten waar ze aan toe zijn en ook of de woning gelegen is op een veilige plek voor overstromingsgevaar. Deze informatie moet verplicht opgenomen worden in de verkoopsadvertentie en nadien ook in de verkoopakte.

Postinterventiedossier

Dit is een vrij technisch dossier. Hierin kan je technische gegevens terugvinden over de structuren van het gebouw, hoe de woning werd gebouwd en welke materialen er in de woning zitten. Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Certificaat stookolietank

Wordt de woning die je verkoopt verwarmd met stookolie, dan moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd wordt. Het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de stookolietank bij de verkoop van een woning. Je moet wel voldoen aan de verplichtingen voor onderhoud en kwaliteit van de tank en de laatste attesten voorleggen bij de verkoop.

Meer info vind je onder meer op www.vlaanderen.be (Bouwen en wonen, Verkopen) of www.notaris.be

Partner Content