© BELGA

Een lening voor je huurwaarborg

De Vlaamse regering keurde het ontwerp van Huurdecreet goed. Eén van de maatregelen is een hogere huurwaarborg. Voor wie dit een probleem vormt, is er de huurwaarborglening.

Vandaag betaalt een huurder maximaal 2 maanden waarborg. De verhuurder mag enkel een waarborg van 3 maanden vragen als de huurder de waarborg in schijven wil betalen met een bankwaarborg, of als de waarborg voorgeschoten wordt door het OCMW.

De huurwaarborg kan op drie manieren betaald worden:

De huurder stort een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.

De huurder vraagt een bankwaarborg bij de bank waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten gestort worden. De huurder moet de waarborg van 3 maanden huur binnen de 3 jaar en met een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank.

De huurder vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden.

Een huurwaarborg voor een bedrag van 3 maanden huur die in één keer moet gestort worden op een geblokkeerde rekening is vandaag dus niet mogelijk. Eén van de belangrijke wijzigingen op het vlak van huren die op komst zijn in Vlaanderen, is het uitbreiden van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. De Vlaamse regering keurde vorig jaar het voorontwerp van decreet goed en recent werd helemaal groen licht gegeven. Het decreet bevat nieuwe maatregelen voor studentenhuisvesting en samenhuurders (co-housing), maar dus ook de verhoging van de huurwaarborg. Die zou niet noodzakelijk op hetzelfde moment in werking treden als de rest van het decreet, dat pas in januari 2019 van kracht zou gaan en niet vanaf september 2018, zoals lang vooropgesteld. De bedoeling van deze maatregel is private verhuurders te stimuleren om ook te verhuren aan inkomenszwakkere huurders. Voor huurders die het financieel niet gemakkelijk hebben is die verhoging naar 3 maanden natuurlijk niet evident.

Een huurwaarborglening

Omdat niet alle huurders zomaar 3 maanden huur kunnen ophoesten als waarborg, komt er een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. Huurders zullen die lening kunnen aanvragen bij het Vlaams Woningfonds als ze voldoen aan twee voorwaarden. Ze mogen geen onroerende goederen bezitten en moeten voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur. De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd op 24 maanden en is met 6 maand verlengbaar.

Partner Content