© Getty Images

Einde uitzonderingsregels Corona in zicht, wat nu?

Covid-19 bracht een aantal uitzonderingsregels mee. Voordelen zoals de stortingen voor het aanvullend pensioen liepen verder, ook al konden de werknemers niet werken. En alle tijdelijke werkloosheid werd tot voor kort beschouwd als overmacht. Maar aan die uitzonderingsregels komt een eind.

Aanvullende voordelen

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn krijgen een vergoeding van de RVA en geen loon meer van hun werkgever. Toch bleven een aantal voordelen verder lopen. De Wet van 7 mei 2020 regelt het automatisch behoud van de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit) tot 30 september 2020. Doordat de wet dit regelde moesten de werkgevers geen actie ondernemen om de voordelen verder te zetten. Maar de datum van 30 september komt heel dichtbij...

Wat nu? Als de wet niet verlengd wordt, valt men vanaf 1 oktober terug op de ‘normale’ situatie: als de werknemer niet kan werken en dus geen loon ontvangt, worden de voordelen geschorst. Wil de werkgever de voordelen toch verderzetten, dan moet dat in het reglement staan. En het pensioenreglement, daar heeft de verzekeraar ook zijn zeg over. Hoe staan de verzekeraars daar nu tegenover?

Steven Cauwenberghs, Health & Retirement Solutions bij verzekeringsconsultant Aon België, licht toe: “Momenteel antwoordde enkel marktleider AG Insurance op de vraag naar hun standpunt hierover. En dat is: tot 31 december 2020 voorziet AG Insurance continuïteit in de voordelen, bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid. Niet automatisch bij andere schorsingen. Van andere verzekeraars kregen we voorlopig geen antwoord.”

Wat zijn de gevolgen als die continuïteit er niet is? Steven Cauwenberghs: “Dan worden er geen bijdragen gestort in de groepsverzekering bijvoorbeeld. En de overlijdenswaarborg vervalt. Als een werknemer overlijdt tijdens de tijdelijke werkloosheid, en deze aanvullende waarborg werd conform de gewone regels geschorst, zullen de nabestaanden in het beste geval uitsluitend de opgebouwde pensioenreserves ontvangen, omdat het extra voorziene overlijdenskapitaal is weggevallen door de schorsing van het voordeel.”

Tijdelijke werkloosheid en overmacht

De RVA beschouwde sinds maart alle tijdelijke werkloosheid door corona als overmacht. De uitkering steeg tot 70 procent van het (begrensde) brutoloon en daarbovenop keerde de RVA een toeslag van 5,63 euro per dag uit. Op 1 september kwam er een einde aan die regeling. Sindsdien gelden die regels alleen nog voor de zwaarst getroffen sectoren. De definitieve lijst werd nog maar recent opgesteld. Vooral bedrijven en werknemers binnen de toerisme-, luchtvaart- en evenementensector kunnen overmacht blijven inroepen. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen subsectoren, wat het allemaal niet eenvoudig maakt. In andere sectoren kunnen werknemers nog altijd op tijdelijke werkloosheid gezet worden, zij het dan wegens economische redenen. Daarvoor moeten ze een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 10%.

Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf, dan kan je in hetzelfde stelsel tijdelijke werkloosheid blijven tot 31 december 2020. Je moet geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Werk je in een sector of bedrijf dat niet op de lijst van de zwaar getroffen sectoren staat, dan kan je tijdelijk werkloos wegens economische redenen worden en zal er een nieuw dossier worden opgesteld. Er geldt wel een versoepeling tegenover de normale regeling om economische redenen: de uitkering zal ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%). En de werkgever of het sectorfonds betaalt een supplement van minimum 2 euro per dag. De verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de uitkeringen die tot het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet voor de uitkeringen van december, want die worden pas begin 2021 betaald).

Voor werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt. Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al werk je in een bedrijf of sector werkt die niet ‘zwaar getroffen’ is. (Bron: acv)

Meer details over deze regeling die verschilt voor arbeiders en bedienden vind je bij de RVA: Infoblad T2 – Tijdelijke werkloosheid Covid 19.

Partner Content