© Getty Images/iStockphoto

Hoe een minderjarige erft

Een minderjarige kan zelf geen erfenis aanvaarden of verwerpen omdat hij handelingsonbekwaam is. Erft een kind van een overleden ouder, dan moet de overlevende ouder dat in zijn plaats doen. Maar die beslissing moet gemotiveerd worden.

Een erfenis kan je weigeren, zuiver aanvaarden of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval wordt eerst een inventaris gemaakt en kan je geen schulden erven. Je kan een erfenis gratis verwerpen als de nalatenschap meer schulden dan activa bevat of als het netto-actief niet hoger is dan 5.219,21 euro. Je doet dat via een verklaring bij de notaris. die zorgt ervoor dat jouw verklaring wordt ingeschreven in het Centraal Erfrechtregister. Als je als erfgenaam afstand doet van een nalatenschap kunnen de schuldeisers zich niet meer tot jou wenden voor de betaling van de schulden van de overledene. Je kan dan wel geen enkel persoonlijk voorwerp uit de erfenis opeisen, zelfs geen foto’s.

Wat als een minderjarige erft?

Een minderjarige kan zelf geen erfenis aanvaarden of verwerpen omdat hij handelingsonbekwaam is. De overlevende ouder moet dat in de plaats van het kind doen, maar moet zijn/haar beslissing motiveren, want de belangen van het kind primeren altijd. De overlevende ouder heeft zowel een machtiging van de vrederechter nodig om de nalatenschap van zijn/haar minderjarig kind zuiver te aanvaarden als om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of de erfenis te weigeren. De boedelbeschrijving gebeurt door een notaris nadat de machtiging verkregen is.

Wil je een erfenis weigeren in naam van je kind (omdat er bijvoorbeeld vooral schulden zijn), dan is het belangrijk dat je dat op een duidelijke, expliciete manier doet. Als je zelf verwerpt, komen jouw kinderen in de plaats. De kinderen moeten daarna dus ook nog verwerpen. Je kan dit samen doen, maar enkel als de kinderen meerderjarig zijn. Zijn ze minderjarig, dan moeten eerst de anderen verwerpen en pas dan kan je machtiging krijgen.

Omdat de overlevende ouder het ouderlijk gezag uitoefent mag hij/zij de goederen beheren die het minderjarig kind geërfd heeft.

Partner Content