Mantelzorgverlof vanaf 1 september

Op 1 september zullen mensen die vrijwillig zorgtaken opnemen mantelzorgverlof kunnen aanvragen. Wat en hoe?

Mantelzorgers zijn onbetaald, maar ook onbetaalbaar. Ze leveren belangeloos hulp aan wie dat nodig heeft: een familielid, buur, vriend. Eerdere pogingen om een statuut uit te werken voor de mantelzorger liepen op niets uit. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk, waarvoor wel een statuut bestaat. Vrijwilligerswerk doe je voor een organisatie zonder winstoogmerk, die onder meer verplicht is om een verzekering af te sluiten, mantelzorg niet. Als vrijwilliger sluit je een overeenkomst met de organisatie. Dat doe je niet als mantelzorger. Maar als je vaak en veel aan mantelzorg doet, kan dit een impact hebben op je eigen (beroeps)leven.

De combinatie zorg-werk voor mantelzorgers stond dan ook al een tijdje op de politieke agenda. Vanaf 1 september 2020 zal het mantelzorgverlof eindelijk een feit zijn.

Wat houdt het in? Per zorgbehoevende persoon kan een voltijdse medewerker (loontrekkende of ambtenaar) gedurende één maand volledig of 2 maanden gedeeltelijk – met de helft of met één vijfde – stoppen met werken. Wie deeltijds werkt, kan zijn prestaties enkel volledig schorsen (dus per zorgbehoevende persoon beperkt tot één maand).

In totaal mag je over je loopbaan maximaal 6 maanden mantelzorgverlof nemen, 12 maanden voor wie gedeeltelijk stopt met werken. Je kan het dus maximaal voor 6 personen doen.

Enkel voor erkende mantelzorgers

Om recht te hebben op dit verlof moet je een erkende mantelzorger zijn. Die erkenning vraag je bij je ziekenfonds. Je verklaart op erewoord dat je niet betaald wordt voor de bijstand die je verleent en dat je samenwerkt met minstens één professionele zorgverlener. Om je specifieke erkenning te krijgen moet je minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar mantelzorg verlenen.

Nog een beperking: per hulpbehoevende persoon kunnen maar 3 mantelzorgers het verlof aanvragen.

Een uitkering en pensioengelijkstelling

Komt het in orde met je erkenning, dan kan je het mantelzorgverlof aanvragen en zal je een uitkering krijgen van de RVA. Mantelzorgverlof is een thematisch verlof, dat bestaat naast het gemotiveerde tijdskrediet. Je krijgt dezelfde uitkering als wie verlof neemt wegens medische bijstand. Werknemers in de privésector worden gelijkgesteld voor hun pensioen.

Aanvraag

Wil je mantelzorgverlof nemen, dan verwittig je je werkgever minstens 7 dagen op voorhand. Je doet dit schriftelijk.

In je aanvraag moetje de periode vermelden waarvoor je het verlof wenst te bekomen.Je moet ook het bewijs bijvoegen van de erkenning als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.

De kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan de werkgever (waarbij deze laatste een duplicaat tekent als bericht van ontvangst) of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de 3e werkdag na de afgifte ervan bij de post.

Partner Content