Moeten wij twee keer financieel bijspringen?

Wanneer twee (schoon-)ouders naar een rusthuis gaan, kan het OCMW dan twee maal komen aankloppen om financieel bij te springen?

“Mijn vader verblijft al twee jaar in een rusthuis en ook mijn schoonvader zou daar nu naartoe willen gaan. Wij vragen ons echter af of het OCMW ons twee keer kan laten ‘bijspringen’ als de twee inkomens (van vader en schoonvader) onvoldoende zouden zijn om de kosten te dragen. Of kan het OCMW maar één keer een terugbe-taling vragen? En kunnen ze dan kiezen in welk dossier ze dat doen?”

OCMW’s hebben steeds de mogelijkheid om de kosten die voortvloeien uit de plaatsing in een rust- of verzorgingstehuis, geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de onderhoudsplichtige familieleden. Deze regel telt echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als het inkomen van de onderhoudsplichtige beneden een bepaalde grens ligt, of als er billijkheidsredenen zijn om hiervan af te wijken (bij een slechte relatie tussen de ouder en de onderhoudsplichtige,...).

Het OCMW mag nooit meer aanrekenen dan de reële kostprijs. Bovendien mag de terugvordering in de meeste gevallen niet meer bedragen dan het kindsdeel. Stel bijv. dat het OCMW euro500 moet opleggen bovenop het pensioen en er zijn 2 kinderen, dan kan van elk kind hoogstens euro250 worden gevraagd. Om te zien hoeveel men juist per persoon kan terugvragen, wordt bovendien met een bijdrageschaal gewerkt die rekening houdt met het inkomen. Is de maximale bijdrage lager dan het bedrag dat men volgens het kindsdeel zou moeten betalen, dan wordt het beperkt tot het bedrag bekomen uit de schaal.

Als zowel uw ouder(s) als schoonouder(s) in een rust-huis verblijft, dan bent u onderhoudsplichtig voor al deze personen. Toch blijft het maximumbedrag uit de schaal gelden. Concreet betekent dit dat u voor elk van de ouders zult moeten betalen maar dat uw totale bijdrage niet hoger kan gaan dan het maximumbedrag uit de schaal. Ligt het totale bedrag dat men eigenlijk van u zou kunnen vragen boven het maximum dat blijkt uit de schaal, dan is dit maximum het hoogste bedag waarvoor u kunt worden aangesproken.

Partner Content