© Getty Images

Nieuwe regels als je verkoopt via een vastgoedmakelaar

Jan Roodhooft Advocaat

Sinds 1 februari gelden er nieuwe wettelijke spelregels voor het geval je je woning of appartement wil verkopen of verhuren via een vastgoedmakelaar. Wat verandert er zoal?

Een langere bedenktijd, meer tijd om je contract op te zeggen, duidelijkere vermeldingen… Kortom, een grotere bescherming voor wie in zee gaat met een vastgoedmakelaar.

Langere bedenktijd

Als je een contract afsloot met een vastgoedmakelaar had je tot voor kort meestal een bedenktijd van 7 dagen. Voortaan heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten binnen de 14 dagen te herroepen, ongeacht de plaats waar de overeenkomst wordt gesloten.

Op deze regel bestaat er wel een uitzondering. Je kan met de makelaar afspreken dat hij zijn opdracht al begint uit te voeren binnen die 14 dagen en dat je je herroepingsrecht verliest als de bemiddelingsovereenkomst volledig wordt uitgevoerd voordat je van je herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt.

Andere opzegtermijnen

De nieuwe wettelijke regels voorzien ook andere opzegtermijnen voor het geval je de overeenkomst met de vastgoedmakelaar wil beëindigen.

Wordt het contract aangegaan voor onbepaalde duur, dan mag de opzegtermijn die je moet naleven maximaal 2 maanden bedragen.

Sluit je een contract voor bepaalde duur, dan mag dit maximaal 6 maanden duren als je exclusiviteit aan de makelaar gaf. Wil je dat het contract niet verlengd wordt, dan moet je de mogelijkheid krijgen om je tegen de verlenging te verzetten. De uiterste termijn waarbinnen je dat kan doen bedraagt 1 maand voor het einde van de bemiddelingsovereenkomst. Als de overeenkomst verlengd wordt, kan je ze te allen tijde opzeggen. De opzegtermijn bedraagt dan maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur van maximum 3 maanden, en maximaal 2 maanden voor de overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur van meer dan 3 maanden.

Andere schade- en opzegvergoedingen

Je kan de bemiddelingsovereenkomst te allen tijde beëindigen zonder motivering. De overeenkomst kan wel bepalen dat je dan een vergoeding aan de makelaar moet betalen. Die mag niet meer bedragen dan 50% van de overeengekomen commissie als de overeenkomst wordt opgezegd tijdens de eerste 3 maanden en maximaal 25% als de overeenkomst wordt opgezegd na deze eerste 3 maanden, dit in beide gevallen op voorwaarde dat het onroerend goed niet wordt verkocht of verhuurd binnen de 6 maanden na de opzegging.

Verder kan je een schadebeding laten opnemen dat een forfaitair bedrag vastlegt bij het miskennen van de exclusiviteit. Die vergoeding mag niet meer dan 75% van de overeengekomen commissie bedragen.

Duidelijker overeenkomst

In de overeenkomst die je met de vastgoedmakelaar afsluit moeten een aantal bijkomende verplichte vermeldingen worden opgenomen. Zo moet de makelaar vermelden welke publiciteitskanalen hij zal gebruiken voor verkoop of verhuur. Er moet verder (in bijlage bij de overeenkomst) een lijst toegevoegd worden van de attesten die nodig zijn m.b.t. de verkoop of verhuur. En daar moet bij vermeld worden dat je die attesten zelf kan bezorgen of aankopen. Wil je dat de makelaar de attesten aanvraagt dan moet dat in de overeenkomst staan.

Partner Content