Outplacement en opzegvergoeding

Vanaf 2016 zal de ontslagen werknemer 4 weken opzegvergoeding inleveren in ruil voor outplacement

Volgens de FOD Werk is outplacement een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Vanaf 2016 ondergaat outplacement een aantal wijzigingen.

Uitbreiding

Sinds 1 januari 2014 hebben arbeiders en bedienden één enkel statuut (eenheidsstatuut). Dit betekent niet dat ze helemaal op voet van gelijkheid staan, maar voor beiden zijn er sindsdien nieuwe regels, onder meer over opzeg en outplacemnt.
Tot voor de nieuwe wet hadden enkel ontslagen werknemers die ouder waren dan 45 jaar recht op outplacement. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, heeft sinds 2014 elke ontslagen werknemer die recht heeft op een opzeggingstermijn (of vergoeding) ten belope van minstens 30 weken recht op outplacement.

  • Voldoe je aan de voorwaarden om outplacement te krijgen en ontslaat je werkgever jou met een opzegtermijn, dan heb je recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren, die je moet volgen tijdens je sollicitatieverlof.
  • Word je ontslagen met een opzegvergoeding dan bedraagt de outplacementbegeleiding 60 uren ter waarde van 1/12devan het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag. Hierbij wordt een minimumwaarde van ? 1800 en een maximumwaarde van ? 5500 vooropgesteld (bij een voltijdse tewerkstelling, pro rata voor een deeltijdse). Je ontvangt dan een opzeggingsvergoeding berekend op basis van de opzeggingstermijn van minstens 30 weken, verminderd met 4 weken.

Geen keuze meer

Tot 31 december 2015 kan een werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding de outplacementbegeleiding weigeren. In dat geval behoudt hij de volledige opzeggingsvergoeding van ten minste 30 weken, zonder vermindering. Als hij de outplacementbegeleiding aanvaardt, wordt de vermindering wel toegepast.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de opzeggingsvergoeding in elk geval berekend op basis van de opzeggingstermijn verminderd met 4 weken.


Partner Content