© Getty Images/iStockphoto

Van werkhervattingstoeslag naar starterspremie

Starters van 45+ krijgen een duwtje in de rug van de Vlaamse regering. Maar dat geld komt van de afbouw van de werkhervattingstoeslag voor werklozen van 55+ die terug aan de slag gaan.

Volledig vergoede werklozen van minstens 55 jaar (in 2013 werd de leeftijdsvoorwaarde van 50 op 55 jaar gebracht) die het werk hervatten als loontrekkende of zelfstandige kunnen van de RVA een aanvulling van ongeveer € 200 per maand op hun loon of inkomen als zelfstandige krijgen. Deze aanvulling compenseert een lager betaalde job. De werkhervattingstoeslag wordt toegekend gedurende de volledige periode van de werkhervatting als je een loopbaan kan aantonen van minstens 20 jaar als loontrekkende en gedurende maximum 3 jaar en een degressief bedrag als je niet aan de loopbaanvoorwaarde van 20 jaar voldoet.

De werkhervattingstoeslag is door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. Die zijn bevoegd voor de regelgeving en voor het toekennen van de toeslag. De RVA blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling. Meer informatie vind je op www.rva.be.

In Vlaanderen zal de werkhervattingstoeslag uitdoven en komt er een andere premie: 45-plussers die een eigen zaak starten krijgen een maandelijkse premie gedurende de eerste twee jaar. De Vlaamse regering keurde zopas het ontwerpdecreet hierover goed. De premie zou de eerste drie maanden € 1.000 bedragen en nadien dalen om 2 jaar later uit te doven.

Dat betekent dus dat de steun in de tijd verkort wordt. En een ander publiek aanspreekt, want niet iedereen voelt zich geroepen om de stap naar een zelfstandige activiteit te zetten. De maatregel oogst dan ook behoorlijk wat kritiek. Maar Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, stelt vast dat de uitstroom vanuit de werkloosheid naar het ondernemerschap vandaag heel beperkt blijft. Een transitiepremie die het financieel risico beperkt, kan de toekomstige ondernemer over de streep trekken.

In elk geval zullen de lopende werkhervattingstoeslagen voortgezet kunnen worden onder de toegestane voorwaarden. De toeslag moet toegekend zijn voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Partner Content