© getty images

Wat telt voor je opzeggingsvergoeding?

Jan Roodhooft Advocaat

Wanneer je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt, heb je soms recht op een opzeggingsvergoeding. Maar hoe wordt die berekend? Tellen voordelen zoals maaltijdcheques, een smartphone, een kostenvergoeding of bonus mee?

Je hebt recht op een opzeggingsvergoeding als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een opzeggingstermijn na te leven. Hetzelfde geldt als je werkgever je ten onrechte ontslaat om een dringende reden of als hij onterecht een grote wijziging aanbrengt aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst.

Hoe berekenen?

Maar ook als je werkgever je wél een opzeggingstermijn geeft of een vergoeding betaalt, kan het zijn dat die te beperkt is en je recht hebt op een aanvulling. Want het moet gezegd, in de praktijk ligt de opzeggingsvergoeding die de werkgever ‘spontaan’ betaalt maar al te vaak lager dan waar werknemers eigenlijk recht op hebben. Je hebt er dus alle belang bij om de vergoeding die je werkgever je toekent na te laten rekenen. En als die te laag is, bij je ex-werkgever het saldo op te eisen waar je recht op hebt.

Om te bepalen op welke vergoeding je recht hebt, moet je vooreerst nagaan welke opzeggingstermijn je werkgever had moeten naleven als hij via een gewone opzegging een einde wilde maken aan je arbeidsovereenkomst.

Die opzeggingstermijn hangt af van hoelang je al aan de slag was bij je ex-werkgever en of je als arbeider dan wel als bediende werkte. Ook het jaarloon dat je verdiende kan van belang zijn bij het bepalen van de opzeggingsvergoeding. Online kan je op heel wat websites de opzeggingstermijn berekenen die je werkgever moet naleven, zoals via de Opzegwijzer van SD Worx (sdworx.be > Simulatietools).

Welke loonbestanddelen?

Je werkgever moet bij het bepalen van je opzeggingsvergoeding dus ook rekening houden met je jaarloon. Je hebt recht op het lopende loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn, hetzij het resterende deel van die termijn.

Om je jaarloon te bepalen wordt rekening gehouden met je gewone maandloon op het moment dat je arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Met je toekomstige rechten – een indexering, een loonsverhoging die er binnenkort zat aan te komen – mag geen rekening worden gehouden. Een indexering of een loonsverhoging waarop je in de loop van je opzeggingstermijn recht zou hebben, komt evenmin in aanmerking.

Je vakantiegeld dat je als bediende ontving en de eventuele dertiende maand waar je recht op had bij je werkgever worden wel meegeteld. Ontving je een variabele vergoeding – denk daarbij bv. aan het commissieloon dat een handelsvertegenwoordiger ontvangt -, dan wordt in de regel rekening gehouden met het maandelijks gemiddelde van het variabele loon dat je verdiende tijdens de twaalf maanden vóór de maand van de beëindiging.

Verworven voordelen

Bij het bepalen van je lopende loon worden ook de voordelen verworven via je arbeidsovereenkomst meegeteld. Dat kan gaan om het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques die je kreeg tijdens je tewerkstelling. Maar ook bijvoorbeeld over de waarde van het privégebruik dat je mocht maken van je bedrijfswagen, het abonnement dat je werkgever afsloot voor je smartphone die je eveneens privé mocht gebruiken, enz.

Sloot je werkgever een groepsverzekering voor je af, dan wordt met de werkgeversbijdragen in deze groepsverzekering ook rekening gehouden om je opzeggingsvergoeding te bepalen. Een uitzondering op die regel is wanneer het voordeel niet bepaalbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werkgever slechts een globale bijdrage voor alle werknemers betaalt. Ook de premies voor de hospitalisatieverzekering die je werkgever ten laste neemt tellen mee.

Kostenvergoedingen en bonus

Als je werkgever je een onkostenvergoeding betaalde, dan moet die in principe niet worden meegeteld bij het bepalen van je jaarloon. Voorwaarde is dan wel dat er tegenover deze vergoeding echte kosten staan die je moest maken. Was de kostenvergoeding daarentegen een verkapt loon, dan moet er wel rekening mee worden gehouden bij het bepalen van je opzeggingsvergoeding.

En wat met een bonus? Daar is het niet zo zonneklaar. Zelfs als je de bonus ontving in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin jouw arbeidsovereenkomst werd beëindigd, dan nog moet er niet altijd rekening mee worden gehouden. Alles hangt af van de concrete omstandigheden. Als er in je arbeidsovereenkomst staat dat een bonus voor een bepaald jaar niet noodzakelijk het recht doet ontstaan op een bonus de volgende jaren, zal de bonus wellicht niet als een deel van je jaarloon worden beschouwd.

Bijkomende vergoeding? Vraag ze op tijd!

Bovenop je opzeggingsvergoeding kan je eventueel nog aanspraak maken op een extra vergoeding als het ontslag dat je werkgever je gaf kennelijk onredelijk was. Er is sprake van een kennelijk onredelijk ontslag als dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met je geschiktheid of je gedrag als werknemer, of op redenen die niet berusten op de noden voor de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe een normale en redelijke werkgever nooit zou beslissen.

Als de rechtbank meent dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, kan je aanspraak maken op een vergoeding die overeenstemt met minimum drie weken en maximum 17 weken loon. Meen je recht te hebben op een (aanvullende) opzeggingsvergoeding, dan is het van groot belang die tijdig op te vragen bij je werkgever. Een vordering gebaseerd op de arbeidsovereenkomst met je ex-werkgever verjaart nu eenmaal één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. En eens verjaard, wordt je vordering niet meer ingewilligd.

Lopend loon

Het lopend loon is het loon dat je vandaag krijgt. Ben je net van een voltijds naar een deeltijds uurrooster overgestapt, dan zal je opzeggingsvergoeding worden berekend op je deeltijds uurrooster, ook al heb je alle voorgaande jaren voltijds gewerkt. Omgekeerd geldt evenzeer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content