© Getty Images/iStockphoto

Wat verandert er op 1 december?

De minimumpensioenen na een volledige loopbaan worden opgetrokken en de re-integratietrajecten voor langdurig zieken gaan van start.

Inhaalpremie voor verhoogde minimumpensioenen

Wie na een volledige loopbaan van 45 jaar een minimumpensioen krijgt, zal het bedrag van zijn pensioen voortaan met 0,7 procent zien toenemen. In december wordt een eerste stap gezet, in de vorm van een inhaalpremie. Vanaf volgend jaar zal ook het maandelijks pensioenbedrag vermeerderen. Alles samen is sprake van zowat 168.000 pensioengerechtigden.

De beslissing om de sociale pensioenbonus in te voeren, werd door de regering genomen in het kader van de taxshift. Bovenop de welvaartsenveloppe wordt daarvoor een budget van 25 miljoen euro uitgetrokken. De verhoging van het minimumpensioen met 0,7 procent voor wie 45 effectieve loopbaanjaren (of gelijkgestelde periodes) op de teller heeft staan, zal in eerste instantie doorgevoerd worden in de vorm van een inhaalpremie. Die premie zal gestort worden in de loop van de maand december, dus niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand. Vanaf 2017 zal het maandelijks pensioenbedrag worden verhoogd.

Re-integratietrajecten mogelijk om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken kunnen op 1 december starten. Het doel van die trajecten is om in eerste instantie zo’n 10.000 mensen die langdurig ziek zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste job.

Concreet mikt de nieuwe regeling vooreerst op een re-integratie bij de eigen werkgever. Het traject kan worden opgestart door de werknemer of zijn behandelend arts, door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of door de werkgever, maar dan wel pas ten vroegste na vier maanden arbeidsongeschiktheid.

De preventieadviseur-geneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten door te onderzoeken of de werknemer zijn oude job op termijn weer zal kunnen opnemen en of er tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk is. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.

Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Pas tien dagen na publicatie in het Staatsblad zal het ook echt ingaan. Maar dat belet niet om al met de trajecten van start te gaan, aangezien de wet zorgt voor de rechtszekerheid in de latere fase, wanneer effectief een traject is afgesproken, zo benadrukt het kabinet van minister van Werk Kris Peeters

Partner Content