© Getty Images/Hero Images

Co-management zorgmodel voor geriatrische patiënt op cardiologische afdeling werpt vruchten af

Plusmagazine.be Onlineredactie

Sinds drie jaar loopt er op de hospitalisatieafdelingen cardiologie van UZ Leuven het onderzoeksproject G-COACH. Dit implementatieproject introduceerde een doorgedreven samenwerking tussen de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie waarbij beide teams samen de oudere patiënt behandelen en opvolgen tijdens zijn verblijf in UZ Leuven.

Door oudere patiënten te ‘co-managen’ is er minder functionele achteruitgang, zijn er minder overlijdens, werd het aantal complicaties in het ziekenhuis met de helft gereduceerd zonder dat patiënten daarvoor langer in het ziekenhuis moesten blijven, blijkt uit de recente resultaten van het onderzoek.

Oudere patiënten maken een groot deel uit van de ziekenhuispopulatie en door de groeiende vergrijzing zal hun aandeel blijven toenemen. Tot de helft van de oudere patiënten ervaren tijdens een ziekenhuisopname complicaties. Patiënten worden dan ook vaak ontslagen uit het ziekenhuis met toegenomen cognitieve of functionele beperkingen.

Sinds 2007 werkt België met een consultatief geriatrisch zorgmodel. Dr. Mieke Deschodt, een van de leidende onderzoekers van G-COACH: “Alhoewel dit model zeker positieve effecten heeft, bleek uit onderzoek dat het systeem twee grote knelpunten heeft: met de adviezen van de geriatrische consultatieteams gebeurt vaak weinig. Daarnaast zet dit systeem weinig in op preventie. Er gebeuren pas interventies wanneer er zich al complicaties hebben voorgedaan. Voor de uitbouw van het co-managementzorgmodel in het G-COACH-project stelden we ons de vraag hoe men proactiever kan werken om complicaties te voorkomen en dat op basis van een interdisciplinaire samenwerking tussen het geriatrisch en het cardiologisch team.”

Zorgnoden systematisch in kaart brengen

Op basis van informatie over de zorgnoden van de patiënten en de zorgcontext van de hulpverleners werd een praktijkgericht co-managementmodel uitgewerkt voor oudere cardiologische patiënten. Alle betrokken zorgverleners hadden inspraak in de uitwerking zodat het haalbaar en gedragen was.

Bastiaan Van Grootven, projectmanager van G-COACH: “Een verpleegkundige van het geriatrisch support team van UZ Leuven is dagelijks aanwezig op de hospitalisatieafdeling bloedings- en vaatziekten en op de hospitalisatieafdeling hart- en vaatziekten en harttransplantatie en evalueert elke oudere patiënt die een risico heeft op functionele achteruitgang op basis van een uitgebreid geriatrisch assessment. Op basis van dit assessment wordt een geïntegreerd zorgplan opgemaakt dat door alle betrokken zorgverleners van cardiologie en het geriatrisch supportteam wordt uitgevoerd.”

De onderzoekers vinden dat het co-managementmodel grote waarde heeft voor afdelingen met een grote oudere patiëntenpopulatie. Het G-COACH-team ontwikkelt daarom op dit moment een implementatieplan om dit succesvolle programma uit te breiden naar andere afdelingen en ziekenhuizen.

Partner Content