© Getty Images/Tetra images RF

Erkenning en herkenning centraal in nieuw mantelzorgplan

De Vlaamse regering heeft een nieuw mantelzorgplan uitgewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Mantelzorgers geven extra zorg aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn. Het plan, dat de komende twee jaar met de sector wordt uitgewerkt, focust op herkenning en erkenning van de mantelzorger.

Mantelzorg is heel divers en van alle leeftijden. Recent onderzoek toont aan dat 33 procent van de Vlamingen ouder dan 18 jaar in het afgelopen jaar mantelzorg verleende. Ook blijkt dat 21 procent van de Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar (of 119.000 jongeren) woont bij een persoon met een langdurige ziekte of beperking.

Mantelzorg ‘overkomt’ mensen doorgaans. Omdat het niet altijd evident is die rol op te nemen, legt het plan de focus op meer zichtbaarheid, begrip en ondersteuning voor mantelzorgers. Herkenning en erkenning is een focuspunt van het plan. Niet elke mantelzorger herkent immers zichzelf als mantelzorger en het thema is vaak nog onderbelicht.

Statuut van mantelzorger

Daarom wordt samen met beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs en jeugd werk gemaakt van de herkenning van mantelzorg op de werkvloer, op school en in de samenleving. Daarnaast staat de betere bekendmaking van het statuut van de mantelzorger hoog op de agenda, net als de verdere optimalisatie en benutting van het statuut.

Ook wil Vlaanderen de ondersteuning van mantelzorgers opkrikken door het optimaliseren van het professioneel aanbod, in te zetten op de combinatie werk en zorg, preventie van overbelasting en levenskwaliteit. ‘Er zijn veel werkende mantelzorgers en daarom is het voor werkgevers van belang ook oog te hebben voor een mantelzorgbeleid’, legt minister Beke uit. Vlaanderen zet daarom in op bekendmaking en toegankelijkheid van de bestaande verlofstelsels, en er wordt voorzien in coaching en opleiding om zowel mantelzorgers als personeelsdiensten te helpen bij de zoektocht naar oplossingen.

Vlaanderen wil lokale besturen en eerstelijnszones ook stimuleren om mantelzorgondersteuning in het meerjarenbeleid op te nemen. Het onderzoekt goede praktijken en zet via lerende netwerken in op de verdere verspreiding en toepassing van deze voorbeelden.

Partner Content