1. Belasting op het wettelijk pensioen

De fiscale aangifte

Het wettelijk pensioen is het rust- en overlevingspensioen dat u maandelijks krijgt van vadertje Staat. De fiscale fiche die u ontvangt van de instelling die uw pensioen uitbetaalt (fiche 281.11) vormt een samenvatting van wat u kreeg en de eventuele inhoudingen hierop. In uw aangifte schrijft u de gegevens over zoals ze vermeld zijn op de pensioen-fiche. Op uw pensioenfiche vindt u het ontvangen bedrag terug naast de letter A. Om het u gemakkelijk te maken, verwijst uw aangifteformulier naar dezelfde rubrieken als de pensioenfiche. U vult in vak V (pensioenen) datzelfde bedrag in naast de letter A.

De uitkeringen die u maandelijks ontvangt, worden samen belast met uw andere inkomsten tegen het gewone progressieve tarief van de personenbelasting.

Belastingvermindering

Om de belastingdruk enigszins te milderen, geniet u een belastingvermindering. Die bedraagt maximaal euro 1586,19 voor een alleenstaande en maximaal euro 1852,08 voor een gehuwd paar (deze bedragen gelden voor de inkomsten van 2002, aanslagjaar 2003).

Pas vanaf de inkomsten van 2004 wordt de vermindering per echtgenoot gelijkgeschakeld met de belastingvermindering per alleenstaande. Momenteel betalen gehuwden dus nog altijd meer belastingen dan samenwonenden, omdat de belastingvermindering voor gehuwden lager ligt.

LET OP Het uiteindelijke bedrag van de vermindering kan kleiner zijn, want de belastingvermindering wordt afgebouwd, wat betekent dat u in de toekomst... minder vermindering zult krijgen! De afbouw is dubbel.

Eerst wordt de vermindering proportioneel afgebouwd volgens het deel dat het pensioen uitmaakt in het totale gezinsinkomen.

Hebt u bijvoorbeeld een belastbaar jaarinkomen van euro 125.000, waarvan euro 100.000 pensioen en euro 25.000 onroerende inkomsten, dan hebt u slechts recht op 4/5 van de vermindering.

Vervolgens wordt het juist verkregen bedrag afgebouwd van zodra uw inkomen een bepaalde grens overschrijdt. In 2002 bedraagt deze grens euro 17.580, in 2003 euro 17.870. Eens uw inkomen hoger ligt dan euro 35.160 in 2002 (of euro 35.370 in 2003), houdt u nog maar 1/3 over van de (even-tueel reeds verminderde) belastingvermindering.

KORTOM, de uiteindelijk toegekende belastingvermindering voor pensioenen is soms heel erg klein.

Ook een gepensioneerde kan kosten aftrekken!

Ook als gepensioneerde kunt u de kosten aftrekken die u hebt gemaakt om uw pensioen te verkrijgen of te behouden, zoals verplaatsingen, briefwisseling, enz. Het moet wel gaan om kosten, gemaakt in het jaar dat u de inkomsten verkreeg.

Voor gepensioneerden geldt echter geen ‘kostenforfait’.

LET OP Op het aangifteformulier is geen plaats voorzien voor kostenaftrek. U brengt zelf het kostenbedrag in aftrek van uw pensioen, vermeldt het resultaat van deze bewerking in uw aangifte en voegt de berekening in bijlage bij uw aangifte.

Voordelig tarief voor achterstallen

Als u pas met pensioen bent, gebeurt het wel eens dat u de eerste maanden niets krijgt. De Rijksdienst voor Pensioenen betaalt het verschuldigde bedrag later. Wanneer u in 2003 pensioenbedragen ontvangt die betrekking hebben op een vroeger kalenderjaar, dan worden deze bedragen beschouwd als zogenaamde achterstallen. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld op de pensioenfiche. Het is van belang deze achterstallen ook apart te vermelden op uw aangifteformulier. Achterstallen worden immers belast tegen een voordeliger tarief, nl. het gemiddelde tarief van het vorige jaar.

De bedrijfsvoorheffing

Op uw pensioen wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen een voorschot ingehouden dat wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde belasting. Voor de bedrijfsvoorheffing gelden vaste barema’s. De bedrijfsvoorheffing wordt vermeld op de pensioenfiche. Ze wordt afgetrokken van het pensioen, nadat de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en eventueel de solidariteitsbijdrage werden ingehouden.

A Annemie Baekelandt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content