Een facelift voor de anciënniteitspremie

Na 25 en 35 jaar dienst kunt u een premie krijgen van uw werkgever. De fiscus doet daar een cadeautje bovenop door ze (soms) niet te belasten. Een recente circulaire versoepelt de voorwaarden.

Trouwe dienst mag best beloond worden, vindt de fiscus. De werkgever mag zijn werknemers belastingvrij een anciënniteitspremie toekennen. Maar uiter-aard kan dit niet om de haverklap. Het moet beperkt blijven tot maximaal twee keer tijdens de hele loopbaan van de werknemer bij dezelfde werkgever.

Het maximumbedrag

De eerste keer dat de premie mag worden toegekend, is in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij dezelfde werkgever. De premie mag dan maximaal één keer het brutobedrag van de maandwedde bedragen.

De tweede keer is in het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de werkgever. Dan mag de premie maximaal twee keer de bruto maandwedde bedragen.

De brutowedde

Onder de bruto maandwedde wordt verstaan: het brutobedrag vóór aftrek van sociale zekerheidsbijdragen. De eindejaarspremie (of althans, 1/12de daarvan) wordt niet meegerekend. Het dubbele vakantiegeld evenmin.

In een aantal gevallen zal de premie berekend worden op een voltijds loon, ook al werkt u deeltijds (of werkt u niet). Dit is het geval:

– als u een voltijdse arbeidsovereenkomst hebt, maar op het moment van de uitbetaling van de anciënniteitspremie halftijds of voltijds tijdskrediet geniet. Of u al dan niet een tegemoetkoming van uw werkgever krijgt als aanvulling bij de RVA-uitkering, is daarbij zonder belang.

– als u heel recent” van voltijds naar deeltijds werken bent overgeschakeld. Dan mag de werkgever toch het voltijdse brutoloon als referentie nemen voor het berekenen van de anciënniteitspremie. Wat moet worden verstaan onder heel recent, laat de tekst in het midden. Wel wordt meegegeven dat een en ander moet worden bekeken vanuit het perspectief van een loopbaan van ten minste 25 jaar bij dezelfde werkgever. Bij twijfel kan een ruling worden aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande beslissingen. Dit is een beslissing waarbij de fiscus zich uitspreekt over de toepassing van de wetgeving op een situatie die nog moet plaatsvinden. Als u gedurende langere periodes deeltijds én voltijds hebt gewerkt, aanvaardt de fiscus dat de werkgever het refertemaandloon toekent in verhouding tot het aantal voltijdse en deeltijdse jaren.

De facelift

Onlangs heeft de administratie een circulaire uitgebracht die de anciënniteitspremie socialer en soepeler maakt. Wat is nieuw?

1. De fiscus stelt eenalternatief grensbedrag voor. Dit biedt de mogelijkheid om werknemers met een relatief lage bezoldiging een hogere anciënniteitspremie te gunnen. In plaats van de maandwedde van de betrokkene, mag de werkgever het gemiddelde maandloon in de onderneming als maatstaf hanteren. Zo kan iemand met een lager loon een hogere anciënniteitspremie krijgen.

2. Het is niet langer alles of niets. Tot voor kort was de anciënniteitspremie niet belastbaar op voorwaarde dat ze niet boven het maximumbedrag uitkwam. Zodra dat wel het geval was, werd de volledige premie belast. De belastingadministratie stapt hiervan af. Voor de premies die betaald worden sinds 1 januari 2009 zal enkel het deel dat boven het maximumbedrag uitkomt belast worden als een gewone bezoldiging.

Katrien Vandam

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content