Een rem op uw gezondheidsuitgaven

Dankzij het systeem van de maximumfactuur worden onze gezondheidsuitgaven geplafonneerd. Wat wordt er vandaag terugbetaald? En wat zijn de nieuwe inkomensgrenzen?

Om de gezondheidsuitgaven binnen te perken te houden, werd de maximumfactuur (MAF) in het leven geroepen. Zodra een gezin een jaarlijks maximum betaald heeft aan medische facturen, hoeft het niets meer te betalen. Voor de inkomensMAF (zie verder) vormen alle personen die op 1 januari van het betreffende jaar op hetzelfde adres wonen, een gezin (dus ook inwonende grootouders, de partner van een volwassen kinderen die inwoont, enz.). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden, en ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd. Voor de sociale MAF wordt het begrip wat minder ruim geïnterpreteerd (zie verder).

De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. Eenmaal het plafond overschreden, betaalt het ziekenfonds per maand het te veel betaalde remgeld terug. Dit systeem geldt nu voor iedereen (vroeger moesten sommige categorieën het langs fiscale weg recupereren, wat 2 jaar duurde).

Twee systemen

Dat u bepaalde medische kosten niet meer hoeft te betalen, kan twee redenen hebben:

1. De inkomensMAF. Het remgeld van een gezin wordt terugbetaald als de medische uitgaven een bepaald plafond bereikt hebben. Dit plafond varieert volgens het inkomen. Elk jaar worden de inkomensgrenzen aangepast (zie p. 83). De remgelden van alle personen die op hetzelfde adres wonen worden samengeteld. Ze hoeven niet aangesloten te zijn bij hetzelfde ziekenfonds.

2. De sociale MAF. Als een gezinslid een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen geniet (bijv. als gepensioneerde, weduwe of weduwnaar, werkloze ouder dan 50 jaar die minstens een jaar volledig werkloos is, persoon die een inkomensgarantie voor ouderen geniet,...) krijgt het gezin al een terugbetaling van remgeld als het minstens euro450 medische uitgaven heeft gehad. Het inkomen speelt verder geen rol. Als gezin geldt hier: de persoon met de verhoogde tegemoetkoming, zijn partner en de kinderen ten laste. Voor het volledige gezin geldt de inkomensMAF.

EEN VOORBEELD Het gezin Hermans bestaat uit: vader, moeder, 2 dochters ten laste en de inwonende vriend van de oudste dochter. Omdat vader (+50 jaar) al een jaar werkloos is, geniet hij een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen en komt zijn gezin (hijzelf, zijn vrouw en de 2 dochters ten laste) in aanmerking voor de sociale MAF. Zodra iedereen samen (dus ook het remgeld van de inwonende vriend telt mee) euro 450 remgeld betaald heeft, wordt het resterende remgeld voor 2009 terugbetaald, maar enkel aan het gezin in de enge betekenis, de vriend niet inbegrepen. Stel dat het totale gezinsinkomen euro 17.000 bedraagt, dan zal de inwonende vriend pas remgeld terugbetaald krijgen als alle remgelden samen meer dan euro 650 bedragen (gezinsinkomen tussen euro 16.114,11 en euro 24.772,41).

Deze kosten komen in aanmerking

Sinds de invoering van de MAF werden de gezondheidskosten die in aanmerking komen uitgebreid.

Worden momenteel meegerekend (voor beide systemen):

n remgelden voor honoraria van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici

n remgelden voor technische verstrekkingen (medische beeldvorming, heelkundige ingrepen, technische en lab-onderzoeken)

n remgelden voor onmisbare geneesmiddelen (categorieën A, B en C, en magistrale bereidingen).

n remgelden voor ziekenhuisopname, met name het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs. Let wel, in een psychiatrisch ziekenhuis zijn deze kosten beperkt tot het eerste jaar

n forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie

n het persoonlijk aandeel van endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese.

n patiëntenaandeel bij implantaten (heupprothese, pacemaker,...).

Worden niet meegerekend:

n supplementen die niet-geconventioneerde artsen aanrekenen (die niet toegetreden zijn tot het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen).

n supplementen voor materialen (gedeelte bovenop de ZIV-tussenkomst en het persoonlijk aandeel)

n verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis die de patiënt zelf betaalt bovenop de forfaitaire tussenkomst van het ziekenfonds

n ziekenhuiskosten vanaf jaar 2 in een psychiatrische instelling.

Geen problemen meer met de hospitalisatieverzekering

Soms stelt zich een probleem met het dubbellopen van betalingen vanuit een hospitalisatieverzekering enerzijds en de MAF anderzijds. Sommige verzekeringen vragen daarom aan de patiënt de bedragen van de uitbetaalde MAF op.

Voor mensen die worden opgenomen en van wie de teller al het maximum aan remgeld heeft bereikt, wordt sinds midden vorig jaar de ziekenhuisfactuur volledig verrekend met het ziekenfonds. Deze patiënten kunnen dus geen remgeld meer aanbieden aan hun verzekering, eventueel wel nog de supplementen die niet door de ziekteverzekering worden betaald (als ze in aanmerking komen voor de hospitalisatieverzekering).

Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content