© iStock

Als je buur kippen houdt: de regels

Kippen op de openbare weg, de haan die op een ontiegelijk uur kraait, een hoenderhok met een geurtje... Ook voor kippenhouders gelden regels.

Ik heb mijn buik vol van die kippen! Een man windt zich op over de kippen van zijn buurman. Die lopen vrij rond en woelen zijn bloemperk om, op zoek naar lekkere larven. Enkele kilometers verderop, bij het ochtendkrieken, kraait een haan bruusk de omwonenden uit hun slaap. En in de nabijgelegen stad zorgt pluimvee in een tuin alweer voor heibel, want de diertjes blijken ratten aan te trekken.

Thuis kippen houden is weer in. Dierenrechtenverenigingen redden uitgeputte legkippen van het slachthuis en brengen ze onder bij particulieren. Gemeenten en steden schenken gratis kippen aan inwoners die over een lapje grond beschikken, om economische en ecologische redenen. Een kip verorbert jaarlijks tot 150 kg keuken- en tuinafval en produceert daarvoor in ruil tot 250 eieren. Volgens ‘Life is Wonderpoule’, een Franstalige vereniging die het kweken van kippen in de stad aanmoedigt, is een half miljoen kippen nodig om het organisch afval van de Brusselaars te verwerken.

Wat zegt de regelgeving?

Tot zover het goeie nieuws. Maar wat bij overlast? Het gemeentereglement en Vlarem leggen hieromtrent regels op. Meestal mag je zonder milieuvergunning tot 50 kippen houden, in Brussel is dat 30. Wat als dat afval, die groenten- en broodresten knaagdieren aantrekken en dat in de zomer voor ongewenste geurtjes zorgt? Geurhinder kan zeker aanleiding zijn voor ‘overmatige verstoring van het nabuurschap’. Maar in werkelijkheid heb je weinig vat op je buur als zijn kippenhok aan de stedenbouwkundige regels voldoet. Dat onderkomen mag meestal niet groter zijn dan 15 m2, het moet zich op drie meter van het aanpalende erf en op 20 meter van elke naburige woning bevinden. Ook de regels inzake dierenwelzijn moeten gerespecteerd: 2 m2 buitenruimte per kip en 0,5 m2 in het kippenhok.

Praten met je buur helpt, soms

En wat als loslopende kippen je planten vernielen? Daaromtrent zijn de voorschriften veel strikter. Het politiereglement stelt dat ‘elke eigenaar, bewaker of houder van dieren moet verhinderen dat deze vrij rondlopen op het domein van derden’. Rest het probleem van de luidruchtige haan. Alweer het politiereglement definieert nachtlawaai als ‘elke intentionele actie of nalatigheid die geluid met zich meebrengt dat van die aard is om de rust van de omwonenden te verstoren, en zich voordoet tussen 22 en 6 uur’. Omdat de haan samen met de kippen op stok gaat, laat hij al bij het ochtendgloren van zich horen, wat in de zomer erg vroeg is. Daarom zijn hanen in sommige steden en dorpskernen verboden. Toch even meegeven dat kippen geen haan nodig hebben om eieren te leggen, ze leggen dan onbevruchte eitjes.

Wat kan je concreet ondernemen als je last hebt van geur- of geluidshinder afkomstig van pluimvee? Contacteer de politie en maak de zaak vervolgens aanhangig bij de vrederechter, die een beslissing zal nemen. Onze raad? Neem eerst contact op met de eigenaar van dat pluimvee en probeer de zaak in der minne te regelen. Maak van een ei geen twistappel.

Partner Content