© BELGA

Begroting: Koopkracht zou gevrijwaard blijven

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Aan de koopkracht van de mensen die werken wordt niet geraakt, want het indexmechanisme blijft behouden. Tegelijkertijd zorgt de loonmatiging ervoor dat we de komende twee jaar zowat 1,5 procent van onze loonhandicap wegwerken. Dat benadrukken de federale topministers.

Het federale kernkabinet bereikte na een marathonvergadering van zeventien uur eindelijk een akkoord. Het begrotingstekort wordt teruggebracht tot nog 2,15 procent, er komt een lastenverlaging van 400 miljoen euro voor de bedrijven en de loonhandicap wordt aangepakt.

Concreet zullen de lonen de komende twee jaar niet sneller stijgen dan de index en eventuele baremieke verhogingen. Pas in 2015 komen er weer “normale” loononderhandelingen. Dat moet het verschil met onze buurlanden met 0,9 procent doen dalen. Tegen 2018 moet de handicap volledig weggewerkt zijn. Bij elk interprofessioneel akkoord zal de loonkosthandicap dus prioritair blijven.

Toch bleven de laagste lonen in dit akkoord gespaard, onderstreepte PS-vicepremier Laurette Onkelinx. “Dit is een akkoord dat de mensen niet treft, maar net investeert”, klonk het. Haar sp.a-collega Johan Vande Lanotte vulde aan dat er voor kleine pensioenen en lage lonen toch 300 miljoen euro is vrijgemaakt.

“Door loonmatiging en lastenverlagingen, door een structurele hervorming van het indexmechanisme en een modernisering van de wet van 1996 op het concurrentievermogen zullen er jobs bijkomen”, maakte De Croo zich sterk. “We komen tot een loonvormingssysteem dat beter past bij de noden van deze tijd.” De overheid zelf doet ook een forse inspanning, verzekerden Vande Lanotte, De Croo en Steven Vanackere voorts. “Er is vooral gewerkt op de beperking van de uitgaven”, aldus die laatste. “Daardoor valt de fiscale inspanning lager uit dan voorzien in het regeerakkoord.”

De Croo wees er nog op dat de regering op twee jaar tijd 18 miljard euro bespaard heeft “zonder grote lastenverhogingen, zoals het optrekken van de btw of een vermogensbelasting”. “In 2015 zal de begroting in evenwicht zijn en de loonkosthandicap bijna gehalveerd.”

Van een langere werkweek is dan weer geen sprake meer. En ook voorstellen als een crisisheffing, een indexsprong, een btw-verhoging, soepelere werkregels of de afschaffing van een feestdag werden uiteindelijk van tafel geveegd. Vande Lanotte wees er tot slot nog op dat er ook geen nieuwe fiscale amnestie meer komt. “Eind 2013 wordt de fiscale regularisatie stopgezet.”

Een kwart via nieuwe fiscale ontvangsten

ROERENDE VOORHEFFING
In de miljardenzoektocht voor 2012 sprak de regering Di Rupo al af om de voorheffing op roerende inkomsten boven de 20.000 euro met 4 procent te verhogen. Het complexe systeem dat daardoor ontstond, wordt nu alweer van tafel geveegd. “We gaan naar een uniform bevrijdend tarief”, kondigde Vanackere aan. Daardoor is geen centraal aanspreekpunt meer nodig, maar stijgt de roerende voorheffing wel tot 25 procent.
Voor de spaarboekjes verandert er niets. Voorts blijft ook de zogenaamde Leterme-bon aan 15 procent belast en blijven de liquidatieboni op 10 procent. En ook vastgoedbevaks, nu nog op 0 procent, gaan naar 15 procent. Alles samen levert de aanpassing aan de roerende voorheffing 361 miljoen euro op. “De lastenverlaging op arbeid komt er dus dankzij een stijging van de middelen uit kapitaal”, aldus Vanackere.
ACCIJNSVERHOGING ALCOHOL EN TABAK
Met een stijging van de accijnzen op alcohol en tabak wil de regering nog eens respectievelijk 64 miljoen en 98 miljoen euro ophalen. “We doen dat om financiële redenen, maar toch ook omdat we een impact willen hebben op het gedrag van onze burgers”, verduidelijkte Vanackere. Concreet zal een doorsnee fles wijn 4 eurocent duurder worden. Een pakje sigaretten wordt 20 cent duurder, net als een pakje roltabak van 50 gram.
MEERWAARDEN OP AANDELEN GROTE BEDRIJVEN EN HOLDINGS
Waar de meerwaarde op aandelen bij grote bedrijven en holdings vandaag nog volledig is vrijgesteld, voorziet de federale regering voortaan een heffing van 0,4 procent, via een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting. Kmo’s ontspringen de dans, benadrukten premier Di Rupo en financieminister Vanackere. De ingreep moet 95 miljoen euro in het laatje brengen.
NOTIONELE INTRESTAFTREK
Het systeem van de notionele intrestaftrek blijft behouden, maar de regering wil het tarief nauwer doen aansluiten bij de gunstige rente-evolutie van ons land. Die scheerde eind vorig jaar nog hoge toppen, maar geeft de regering nu zelfs een duwtje in de rug. Een aanpassing aan het systeem moet in totaal – maar eenmalig – 256 miljoen euro opbrengen.
PREMIETAKS OP LEVENSVERZEKERINGEN
Morrelen aan de premietaks op levensverzekeringen zullen dan weer veel mensen voelen. “Dat zal een impact hebben op de burgers, ik wil daar niet flauw over doen”, zei Vanackere. Toch leek het de regering “correct” de taks op te trekken van 1,1 naar 2 procent, omdat vaak geen roerende voorheffing verschuldigd is. Concreet zal de verhoging gelden voor de TAK21 en de TAK23-producten. Voor schuldsaldoverzekeringen gaat de premietaks niet omhoog (blijft 1,1%), terwijl ook de groepsverzekeringen en de pensioenfondsen (4,4%) gespaard blijven. In totaal rekenen Di Rupo en co hier op 139,2 miljoen euro.
FISCALE REGULARISATIE
De permanente fiscale regularisatie eindigt op 31 december 2013. Van een nieuwe ronde zal dus geen sprake meer zijn, al hoopt de regering volgend jaar op nog 513 miljoen euro uit het zwarte circuit te halen. Concreet zal de sanctie voor inkomsten stijgen van 10 naar 15 procentpunten bovenop belasting, en dat voor alle inkomsten. Voor kapitaal ligt de belasting op 35 procent. Het half miljard dat de regering zo nog hoopt op te halen, is gezien het aflopen van de maatregel uiteraard eenmalig.
BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Met het optrekken van de bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid neemt de regering een voorafname op een maatregel uit het interprofessioneel akkoord. De voorheffing stijgt van 20 naar 26,75 procent, wat echter voornamelijk slechts betekent dat er sneller meer betaald moet worden. “Maar daardoor zullen bedrijven achteraf natuurlijk minder moeten bijbetalen”, verzekerde Vanackere. De maatregel moet 52 miljoen euro opbrengen. Gezien het om een voorheffing gaat, gaat het echter wel slechts om een eenmalige ingreep.
TAKS RECYCLAGEVOORSCHRIFTEN
De ingreep in de recyclagevoorschriften is vooral een administratieve vereenvoudiging. Aangezien het recyclagebeleid al gewestelijk is, is het “niet nodig dat de federale overheid daarrond nog een administratieve winkel in stand houdt”, aldus de financieminister, die zo nog 2,4 miljoen euro wil vrijmaken.
VARIA
Tot slot plant de regering nog een reeks andere maatregelen in de financiële sector die de reële economie ten goede moeten komen. Zonder in detail te treden, kondigde minister van Financiën Vanackere zo thematische volksleningen aan, wil hij zorgen voor vlottere toegang van kmo’s tot de banken, blijft de regering inzetten op een regulering van de financiële sector en zullen de stabiliteitsbijdrage en de abonnementstaks van financiële instellingen zodanig worden ingesteld dat ze “zoveel mogelijk het klassieke, voorzichtige financieren aanmoedigen”, klonk het nog.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content