© Getty Images

Coronavirus en werk in 6 vragen

Het coronavirus roept vragen allerhande op. Wat als je in quarantaine wordt geplaatst? Wat als je niet op je werk geraakt? Of als je werkgever je vraagt om thuis te blijven?

1. Wie betaalt mijn loon als ik ziek wordt?

Als een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen of thuis moet blijven omdat hij ziek is, gelden de normale regels voor arbeidsongeschiktheid (ziekteverlof) met gewaarborgd loon. De arbeidsongeschiktheid moet uiteraard gedekt door een medische getuigschrift.Ben je bediende, dan heb je recht op een maand gewaarborgd loon van je werkgever. Daarna kan je een ziekte-uitkering krijgen. Ben je arbeider, dan heb je ook recht op gewaarborgd loon, maar minder lang dan een bediende.

2. Hoe zit het met quarantaine (in het buitenland)?

Wanneer je in het buitenland bent gestrand (vlucht geannuleerd, quarantaine in een hotel), is er volgens SD Worx sprake van overmacht. Het is verboden een persoon te ontslaan in geval er sprake is van overmacht. De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht wordt geregeld door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden. De werknemer ontvangt 65% van zijn (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht zijn gezinstoestand. Het is dus niet de werkgever die de werknemer in dit geval betaalt. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring in quarantaine wordt geplaatst.

Let op: de werkgever die een beroep doet op overmacht moet zo snel mogelijk een elektronische kennisgeving tijdelijke werkloosheid – overmacht indienen bij het lokale werkloosheidsbureau.

3. Wat moet een werknemer doen die niet op zijn werkplek geraakt?

Stel uw werkgever zo snel mogelijk op de hoogte, adviseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid op haar site. Indien de werknemer zijn werkgever niet verwittigt terwijl hij toch de mogelijkheid heeft om dit te doen, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

4. Kan een werkgever zijn werknemers de toegang tot de werkplek ontzeggen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer terugkeert uit een risicogebied?

De werkgever kan niet beslissen om een werknemer in quarantaine te plaatsen. Deze bevoegdheid komt toe aan de overheid.

Indien de werkgever de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats wil ontzeggen, louter omdat hij op reis is geweest in een getroffen gebied, kan dit gezien worden als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, zo stelt het VBO. Bovendien zal de werkgever het loon moeten doorbetalen.

5. Kan een werknemer weigeren in contact te komen met collega’s of klanten?

In principe is de werknemer die arbeidsgeschikt is verplicht zijn werk uit te voeren zoals het overeengekomen is. “Dit mag je er niet van weerhouden met je werkgever te overleggen om je gezondheid en veiligheid te vrijwaren. De werkgever heeft de verplichting daarover te waken”, stelt het ABVV.

6. Kan een werkgever een werknemer verplichten om, gezien de omstandigheden, vakantiedagen op te namen?

Nee. Vakantiedagen worden in onderling akkoord opgenomen.

Partner Content