© Getty Images/iStockphoto

Inkomensgarantie voor Ouderen: meer info nodig

Als 65-plussers onvoldoende financiële middelen hebben, dan kunnen ze aanspraak maken op de InkomensGarantie voor Ouderen (IGO). Een soort leefloon, zeg maar. Maar er wordt wel rekening gehouden met je bestaansmiddelen, wat onvoldoende bekend is.

Wie ten onrechte een IGO ontvangt, zal moeten terugstorten. Dat is uiteraard heel onaangenaam. Toch stijgt het aantal gevallen waarin wordt teruggevorderd én de bedragen van jaar tot jaar: 3,8 miljoen euro in 2013 (1.719 dossiers), 3,4 miljoen euro in 2014 (2.355 dossiers) en 4,1 miljoen euro vorig jaar (5.764 dossiers). (Bron: Persbericht van kamerlid Sabien Lahaye-Battheu)

Het persbericht vermeldt nog hetvolgende: Meest voorkomend feit dat tot terugvordering leidt, is een verblijf van meer dan 29 dagen in het buitenland (per kalenderjaar), dat niet of onvolledig of laattijdig werd aangegeven. Andere redenen zijn het gebrek van aangifte van roerende goederen en de controle van nalatenschappen. Ook het niet aangeven van een wijziging in de gezinssamenstelling kan leiden tot een terugvordering (des te meer gezien sinds 2014 geen rekening meer wordt gehouden met eventueel inwonende kleinkinderen).

Een informatiecampagne zou dan ook zeker zijn nut hebben. Want terugvordering kan leiden tot financiële problemen.

Wie heeft recht?

In 2014 werd de wetgeving op de IGO veranderd. Zo worden sindsdien wettelijke samenwoners gelijkgesteld met gehuwden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de IGO bleven:

  • Je moet minstens 65 jaar zijn
  • Je moet Belg zijn of onderdaan van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten. Ook vluchtelingen en staatlozen kunnen in aanmerking komen, evenals wie een buitenlandse nationaliteit heeft en recht heeft op een Belgisch rust- of overlevingspensioen (en bovendien ofwel bewijst dat hij ‘langdurig ingezetene’ is in België of in een andere EU-lidstaat, ofwel een loopbaan van minstens 312 voltijdse dagequivalenten bewijst in België).

Voorwaarden

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben, dus je moet daadwerkelijk en bestendig in België verblijven. Verblijf je langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland, dan vervalt je recht op de IGO. Bij een nieuw verblijf in België moet je dan ook een nieuwe aanvraag indienen met een nieuw onderzoek naar de recente bestaansmiddelen als gevolg. Het verblijf in het buitenland gedurende minder dan 30 al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar wordt gelijkgesteld met “daadwerkelijk en bestendig verblijf in België”.

Wil je meer info over de IGO en de manier waarop de bestaansmiddelen in rekening worden gebracht: www.onprvp.fgov.be

Partner Content