© vtm

Van zieken- naar gezondheidsfondsen

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de ziekenfondsen hebben vandaag een pact ondertekend over de rol van die laatste binnen de gezondheidszorg. Ziekenfondsen zullen de komende jaren verder evolueren naar ‘gezondheidsfondsen’ die hun leden bijstaan om gezond te worden of te blijven.

Minister De Block en haar administraties sluiten het ‘Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen’ met de zeven verzekeringsinstellingen in ons land. In de eerste plaats zijn dat de vijf landsbonden van de ziekenfondsen: de Landsbond der christelijke mutualiteiten, de Landsbond van de neutrale ziekenfondsen, het Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten, de Landsbond van liberale mutualiteiten en de Landsbond van onafhankelijke ziekenfondsen. Daarnaast ondertekenen ook de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail (KGV HR Rail) het pact.

Minister De Block en de verzekeringsinstellingen werkten de voorbije maanden hard aan dit kaderakkoord en realiseerden intussen ook al enkele doelstellingen. In het pact wordt gefocust op de gezondheidszorgverzekering en de verplichte aanvullende verzekering. Het pact is opgebouwd rond zes grote moderniseringsassen:

  1. Informatieverlening aan en gezondheidscoaching van de leden Vanuit de ziekenfondsen wordt steeds meer de rol van ‘gezondheidscoach’ opgenomen. In dit pact worden afspraken gemaakt om deze trend te ondersteunen en te versterken. In de toekomst zullen ziekenfondsen nog meer inzetten op het informeren van hun leden over gezondheid en over ons gezondheidszorgsysteem; de promotie van een gezonde levensstijl; het bijstaan van leden bij het opnemen van hun rechten, in het bijzonder kwetsbare mensen; het aanleren van de nodige vaardigheden voor zelfzorg en zelfmanagement...
  2. Beleidsondersteuning en goed beheer van gezondheidszorgverzekering De verzekeringsinstellingen beschikken over veel gegevens over ziekte en gezondheid. Die data bieden inzicht in evoluties in het gebruik van gezondheidszorg en zijn dus belangrijke informatie voor het bepalen van gezondheidsdoelstellingen. Tegelijkertijd laten bepaalde gegevens toe om de doeltreffendheid van beleidsbeslissingen objectief te beoordelen. Een voorbeeld zijn de cijfers over pancreasoperaties waaruit blijkt dat ‘centralisatie van ervaring’ cruciaal is voor een goede uitkomst.
  3. Handhaving en doelmatigheid De derde moderniseringsas betreft de bijdrage van de verzekeringsinstellingen aan het handhaven van de regelgeving en het bevorderen van een doeltreffende gezondheidszorg. Doelmatige zorg is zorg waarbij elke geïnvesteerde euro goed besteed wordt. Daartoe dienen we verspilling zoveel mogelijk tegen te gaan: fraude en het oneigenlijk gebruik van zorg, maar ook onopzettelijke fouten, over- en onderconsumptie, onwetenschappelijke praktijken... De verzekeringsinstellingen zien hier mee op toe vanuit hun positie op de eerste lijn. In de toekomst zullen zij nog nauwer betrokken worden bij het handhavingsbeleid. Op dit vlak zijn al belangrijke stappen gezet. Zo werd in juli van dit jaar het ‘Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017’ voorgesteld, met daarin een duidelijke rol voor de verzekeringsinstellingen. De overheid behoudt de sanctiebevoegdheid.
  4. Adviserend geneesheren Het takenpakket van adviserend geneesheren zal geëvalueerd en gemoderniseerd worden om ervoor te zorgen dat zij hun expertise beter kunnen aanwenden. Daarna zal een werkgroep zich buigen over de herziening van het statuut van deze artsen en over de aansturing van het korps van adviserend geneesheren.
  5. Verplichte aanvullende verzekering Via dit pact dringt de minister erop aan bij de ziekenfondsen dat zij hun verplichte aanvullende verzekering tegen het licht houden. Dat moet leiden tot een rationalisering van het aanbod. Zo dienen voordelen via deze verzekering daadwerkelijk te gaan over gezondheid. Tussenkomsten die negatieve gezondheidseffecten hebben of in tegenspraak zijn met de stand van de wetenschap zullen geschrapt worden.
  6. Goed bestuur en transparantie Het goed beheer van de verzekeringsinstellingen zal versterkt worden. De instellingen zullen zelf nuttige voorstellen doen om efficiënter en tegelijkertijd slagkrachtiger te worden. Ook de transparantie wordt verhoogd. In het kader van meer financiële transparantie zal de kostenstructuur van de verzekeringsinstellingen doorgelicht worden, en vorig jaar is al overeengekomen dat de ziekenfondsen hun jaarrekeningen moeten neerleggen bij de Nationale Bank. Daarnaast dienen ziekenfondsen alle belangen met andere partners in de gezondheidszorg openbaar te maken. Een ander actiepunt binnen deze moderniseringsas is het versterken van de samenwerking tussen verschillende verzekeringsinstellingen, bijvoorbeeld via shared services voor ict.

Naast deze zes grote hervormingsassen hebben minister De Block en de verzekeringsinstellingen ook afspraken gemaakt over de financiering. Die zal sterker gekoppeld worden aan hun werking op het terrein. Deze aangepaste financiering zal voor het einde van deze legislatuur geëvalueerd worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content