© Getty Images/iStockphoto

Betere omkadering voor vrijwilligers

De meldingsplicht voor vrijwilligers bij de RVA moet versoepeld en de vzw-wet vereenvoudigd worden. Dat zijn twee voorstellen uit de knelpuntennota van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz, die vrijdag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Gatz en Bourgois willen hiervoor overleg opstarten met de federale regering, die ter zake bevoegd is.

Eén op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in om bijvoorbeeld ouderen te helpen bij het aankleden, vluchtelingen de nodige ondersteuning te geven of te tappen op de fuif van de jongerenbeweging. In verschillende domeinen spelen vrijwilligers een cruciale rol. Vrijwilligers vroegen al langer om een betere omkadering voor hun engagement. Een uitgewerkt actieplan moet de knelpunten waarmee vrijwilligers te kampen hebben, helpen oplossen.

Minister-president Bourgeois en minister Gatz willen overleg opstarten met de federale regering om wetgeving aan te passen. Ze verwijzen naar de aankondiging van de federale ministers Maggie De Block en Kris Peeters, die begin maart meedeelden dat ze werk willen maken van een duidelijker en sterker statuut voor vrijwilligers.

Naast dat aangepast statuut vragen Gatz en Bourgeois ook om iedereen met een uitkering van tijdelijke of permanente werkloosheid die vrijwilligerswerk wil doen, vrij te stellen van een meldingsplicht bij de RVA, of erop toe te zien dat de meldingsplicht louter een melding inhoudt, zonder dat RVA-kantoren hiervan gebruik kunnen maken om vrijwilligerswerk te verbieden.

Voorts vragen beide Vlaamse ministers de federale regering oog te hebben voor een vereenvoudiging van de wetgeving voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). De vzw-wet bevat een aantal complexe verplichtingen rond bijvoorbeeld de boekhouding. Bovendien brengt de wet heel wat plan- en rapporteringsverplichtingen met zich mee. Die belasten vrijwilligers waardoor ze zich minder kunnen richten op hun vrijwillig engagement. “Zo sturen we aan op betere doorzichtigheid van de financiële regels ten aanzien van vzw’s, willen we een elektronische dossierbehandeling voor vzw’s mogelijk maken en de procedure voor de fiscale aftrek versimpelen”, vat Sven Gatz samen.

Partner Content