© istock

Het welzijn van de 65-plussers is verbeterd

Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008 en is verbeterd in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de -65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens daarentegen is verbeterd. Dat concludeert het Federaal Planbureau in een studie op basis van 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die sociale, milieu- en economische materies bestrijken.

Na de financiële crisis van 2008 is het welzijn gedaald, hoofdzakelijk door de achteruitgang van de gezondheidstoestand van de Belgen. Verschillende studies wijzen op een negatieve impact van de crisis op de mentale gezondheid.

In 2016 en 2017 neemt het gemiddelde welzijn toe, maar onvoldoende om opnieuw het niveau van 2008 te bereiken. De verbetering is vooral het gevolg van een daling van de ernstige materiële ontbering en van het feit dat mensen meer op de steun van naasten kunnen rekenen, stelt het Planbureau in het persbericht.

Over de periode 2008-2017 verbetert het welzijn van personen met lage of hoge inkomens, vooral dankzij respectievelijk een verbetering van de levensstandaard en een verbetering van de gezondheid. Het welzijn van personen met middelhoge inkomens gaat erop achteruit vooral als gevolg van een verslechterde gezondheid.

De trend van welzijnsverbetering voor 65-plussers en van -achteruitgang voor de -65-jarigen wordt bevestigd. “Dat is het geval voor het armoederisico. Die is gestegen voor de 18-64-jarigen van 12,2 pct tot 15 pct tussen 2008 en 2017. Bij de 65-plussers is het armoederisico gedaald van 21,2 pct tot 16 pct. De toegenomen werkgelegenheidsgraad van vrouwen heeft immers geleid tot hogere pensioenen. Bovendien zijn de minimumpensioenen gestegen ten opzichte van de armoededrempel tussen 2005 en 2011, net zoals de inkomensgarantie voor ouderen.” Op vlak van de kwaliteit van de huisvesting waren de evoluties ook gunstig voor de 65-plussers en ongunstig voor de -65-jarigen.

“Bepaalde ontwikkelingen zijn zorgwekkend. De levensverwachting in goede gezondheid stijgt niet langer. De biologische diversiteit gaat erop achteruit en de ongelijkheid verbonden met het opleidingsniveau stijgt”, aldus het Planbureau.

Partner Content