De arbeidsgeneesheer kan vijf beslissingen nemen

Word je doorverwezen naar de arbeidsgeneesheer, dan kan die vijf beslissingen nemen.

1. Hij kan beslissen dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten en intussen aangepast of ander werk kan uitvoeren: de arbeidsgeneesheer stelt dan de modaliteiten voor aangepast werk voor. Jij en je werkgever kunnen weigeren. In dat geval gaat je dossier terug naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds en kan hij een reintegratieplan opstellen, zoals hij dat voor zieke werkzoekenden doet. Je zal dan op zoek moeten naar een nieuwe werkgever die je aangepast of ander werk biedt.

2. De arbeidsgeneesheer kan beslissen dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, maar intussen geen aangepast of ander werk kan uitvoeren. Hij spreekt dan met jou een nieuwe datum af voor een evaluatie. De adviserend geneesheer wordt ingelicht.

3. Hij kan beslissen dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk, maar dat aangepast of ander werk wel kan. De arbeidsgeneesheer stelt de modaliteiten voor aangepast werk voor. Maar jij kan in beroep gaan tegen de definitieve ongeschiktheid bij de geneesheer Toezicht Welzijn op het Werk.

4. De arbeidsgeneesheer kan beslissen dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk, en dat je niet in staat bent om aangepast of ander werk uit te voeren bij je werkgever. Jij kan dan worden ontslagen omwille van medische overmacht. Je krijgt een ziekte- of werkloosheidsuitkering maar geen opzeggingsvergoeding omdat het om overmacht gaat. Je kan tegen deze definitieve ongeschiktheid in beroep gaan, binnen de zeven werkdagen, via een aangetekende brief aan de geneesheer Toezicht Welzijn op het Werk. Die evalueert samen met je behandelende arts en de arbeidsgeneesheer je situatie. Word je arbeidsgeschikt bevonden, dan moet de arbeidsgeneesheer zijn re-integratiebeoordeling herzien. Je kan maar één keer in beroep gaan. Verklaart de arbeidsgeneesheer je opnieuw arbeidsongeschikt, dan is geen beroep meer mogelijk.

5. De arbeidsgeneesheer kan beslissen dat het om medische redenen niet opportuun is om de reintegratie op te starten. Deze beslissing kan hij enkel nemen als jijzelf, je behandelende arts of je werkgever (zie verder) je re-integratie vraagt. Er volgt dan een evaluatie om de twee maanden. De adviserend geneesheer wordt ingelicht.

WEETJE. In de nieuwe procedure is er overleg tussen de arbeidsgeneesheer en de andere betrokkenen voorzien, ook met je behandelende arts. Maar het is de arbeidsgeneesheer die het dossier opmaakt en de beslissing neemt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content