De woonverzekering beschermt u beter dan u denkt

Hoewel de woonverzekering niet wettelijk verplicht is, vormt ze een onmisbare bescherming voor uw onroerend goed. Ze dekt een heleboel risico’s waar u niet meteen aan denkt. En dat niet enkel in uw huis!

Een woonverzekering (beter bekend als ‘brandverzekering’) is niet wettelijk verplicht maar een clausule in het contract kan een eigenaar of een huurder wel verplichten om een dergelijke verzekering te nemen. Een eigenaar kan daartoe verplicht worden door het reglement van mede-eigendom, een huurder door zijn huurcontract.

Een heleboel dekkingen

De woonverzekering beperkt zich niet tot brandschade maar dekt ook een heleboel andere risico’s. Sommige dekkingen zitten altijd vervat in de basisverzekering, andere zijn meestal enkel als optie te verkrijgen, waardoor u uiteraard een hogere premie zult moeten betalen. De tabel hiernaast geeft u een idee van wat meestal als basis of optie geldt. Maar let op: naargelang de maatschappij die u kiest, zal de dekking er wellicht nét iets anders uitzien. Informeer dus goed voor u een overeenkomst tekent!

Goed om te weten Een schadegeval leidt vaak tot bijkomende kosten (port-, reis-, telefoonkosten). Om deze uitgaven te compenseren, vermeerdert de verzekeraar het bedrag van de vergoede schade met een vast percentage (10 %).

BELANGRIJK De woonverzekering dekt meer dan alleen uw gezinswoning. Informeer ernaar bij uw verzekeraar! De dekking geldt bijvoorbeeld ook voor het ‘kot’ van uw studerende kinderen, voor een privégarage op een ander adres, een zaal die u voor een familiefeest huurt of een woning die u voor de vakantie betrekt.

Let op voor uitsluitingen!

Sommige risico’s zijn systematisch uitgesloten, zoals vorstschade (als u geen voorzorgsmaatregelen hebt genomen) of huiszwam die niet door waterschade is veroorzaakt.

BELANGRIJK Controleer of uw eventuele tweede woning eveneens verzekerd is. Als eigenaar moet u daar zelf om vragen: het gaat hier om een apart risico dat dus ook apart moet worden verzekerd.

Bijkomende waarborgen

U doet er altijd goed aan uw contract heel zorgvuldig te lezen, zodat u precies weet in welke omstandigheden uw verzekering zal uitbetalen. En dat doet ze in een heleboel gevallen. U wordt zelfs vergoed voor de kosten die nodig waren om de schade te voorkomen of haar gevolgen te beperken. De verzekerde moet immers alle maatregelen nemen om de kosten te beperken.

Zoals gezegd zijn sommige waarborgen automatisch (brand, storm, waterschade, enz.) en andere facultatief (overstroming, diefstal, enz.). Er worden ook bijbehorende waarborgen aangeboden. Ze vormen een pakket binnen het kader van eenzelfde polis en zijn aan de woonverzekering gekoppeld: bijstand, rechtsbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid enz.

De bijstandaan de verzekerde dekt bijvoorbeeld het uitsturen van een hersteller ter plekke, het voorlopige onderdak van de verzekerden als het pand onbewoonbaar is geworden, een voorschot bij een eventueel schadegeval, de verzorging van huisdieren die niet meer in het gebouw kunnen blijven enz.

Het gedeelte juridische beschermingis een dekking voor rechtsbijstand. Als u na een verzekerd schadegeval burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, kunt u op kosten van de verzekering een advocaat nemen.

Welke waarde u moet verzekeren

Een eigenaar moet niet dezelfde waarde verzekeren als een huurder.

Een eigenaar wil zijn onroerend bezit bewaren. Hij moet het dus in nieuwwaarde verzekeren, namelijk de waarde van de wederopbouw, inclusief btw en architectenlonen. De verzekeraar verbindt zich er dan toe het pand opnieuw op te bouwen zoals het voor de schade was, rekening houdend met de gebruikte materialen, de ligging enzovoort. Om het te verzekeren kapitaal te bepalen, maakt men een schatting op basis van het aantal kamers en de afwerkingsgraad. Deze schatting geeft een fictief kapitaal waarop uw premie wordt berekend. Een andere manier om het te verzekeren kapitaal te kennen is een expertise, die meestal door de verzekerde wordt betaald.

Een huurder wil zijn verantwoordelijkheid als huurder verzekeren: hij hoeft het pand na een schadegeval niet opnieuw op te bouwen, het volstaat dat hij zijn aansprakelijkheid als bewoner verzekert. Hij moet de woning dus verzekeren in reële waarde, namelijk de nieuwbouwwaarde met aftrek van een bepaald percentage voor de veroudering û de waarde van een gebouw vermindert van jaar tot jaar.

Om het te verzekeren kapitaal te bepalen, baseert men zich als algemene regel op een bedrag dat overeenkomt met 20 maal de jaarlijkse huur, zonder kosten.

De inhoud wordt in nieuwwaarde verzekerd, met bepaalde uitzonderingen: huislinnen, kleding (reële waarde), juwelen (verkoopwaarde), kunstwerken (vervangwaarde) enz.

De vrijstelling Als de verzekerde een schadevergoeding krijgt, moet hij een verplichte wettelijke vrijstelling (een franchise) betalen (momenteel ongeveer 196 euro). Dit bedrag blijft dus voor zijn rekening.

Periodegebonden risico’s

Winterproblemen De winter kan een bron van problemen zijn. Gebouwen die niet beschermd worden tegen vorst zijn niet gedekt. De eigenaars van een tweede woning zijn dus gewaarschuwd: de verzekering zal de schade in een leegstaand pand alleen vergoeden als de eigenaar de waterleiding heeft leeggemaakt of ervoor gezorgd dat er tijdens zijn afwezigheid verwarming is. Hoe lang de woning moet leegstaan voor deze regel van toepassing wordt, hangt af van de verzekeraar.

Vakantieperiodes Controleer voor u op vakantie vertrekt of u alle noodzakelijke maatregelen hebt genomen om uw woning te beveiligen. Dieven nemen namelijk geen vakantie! Maak het hen niet makkelijk door een venster niet goed te sluiten of een ladder in de tuin achter te laten... Vraag ook een vriend of buurman om uw brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken neer te laten en weer te openen, zodat het lijkt alsof de woning niet verlaten is. Schakel ook in de mate van het mogelijke de elektrische apparaten uit en sluit de gas- en elektriciteitstoevoer en het water af, zeker als u een langere periode met vakantie gaat.

Goed om te weten Uw aansprakelijkheid voor een gehuurde vakantiewoning of appartement is automatisch en zonder bijkomende kosten gedekt. Als u dus tijdens de vakantie een huis van iemand huurt of bewoont en aansprakelijk wordt gesteld (bijvoorbeeld voor brand of waterschade), dan bent u verzekerd. Als huurder hoeft u dan geen bijkomende polis te nemen. Als eigenaar moet u hiervoor wel een bijkomende polis nemen.

Goed om te weten U kunt uw favoriete zetel meenemen! Een andere interessante clausule voor wie op vakantie vertrekt is de uitbreiding ’tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel’. De verzekering geldt voor de inboedel die buiten het gebouw wordt verplaatst (als u bijvoorbeeld uw zetel of uw televisietoestel mee op reis neemt) en dekt een bepaald percentage of een bepaald vast bedrag. De waarborg is gedurende een specifieke periode van toepassing (bijvoorbeeld niet langer dan 120 dagen). Elke verzekeraar past deze uitbreiding echter op een andere manier toe (geografische beperking, financiële beperking, beperking in de tijd...).

Bovendien zijn er uitsluitingen mogelijk: zo kan het zijn dat in het kader van de uitbreiding ’tijdelijke verplaatsing van de inboedel’ diefstal niet gedekt is. Of de diefstaldekking kan uitgesloten zijn wanneer de inboedel tijdelijk is verplaatst naar een gebouw dat eigendom is van de verzekerde (de uitbreiding is dan niet van toepassing bij diefstal als u de eigenaar van het gebouw bent).

Toch is deze uitbreiding erg belangrijk, want ze bevestigt het idee ‘dat de polis de inboedel volgt”. Als bijvoorbeeld in een gebouw waar de verzekerde zijn vakantie doorbrengt een camera of kleren worden gestolen, zal de verzekering betalen, wat niet het geval zou zijn als hij de uitbreiding niet had genomen. Dan zou enkel een diefstal die gepaard gaat met bedreigingen of geweld gedekt zijn (zie hieronder: Diefstal buiten de woning).

Diefstal zowel binnen als buiten de woning vergoed!

De diefstalwaarborg is een van de belangrijkste onderdelen van de woonverzekering. Let wel, ze wordt meestal enkel als optie aangeboden en maakt dus geen deel uit van de basiswoonverzekering. Ze dekt de schade en het verlies van verzekerde goederen als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal, samen met vandalisme als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal. Opdat diefstal gedekt zou worden, moeten de volgende drie voorwaarden samen voldaan zijn:

1. het pand moet gedurende een minimale periode werkelijk bewoond zijn (minstens 250 nachten maar deze periode kan verschillen van maatschappij tot maatschappij)

2. soms eist de verzekeraar de plaatsing van een erkend inbraakalarmsysteem, in andere gevallen vermindert hij de premie (voor diefstal en vandalisme) voor mensen die een dergelijk systeem geïnstalleerd hebben

3. er geldt hoe dan ook een maximale schadevergoeding per voorwerp (bijvoorbeeld 5000 euro). Voor juwelen, cheques enz. zijn meestal meer specifieke beperkingen in de polis voorzien. De maxima verschillen van de ene verzekeringsmaatschappij tot de andere.

Vandalisme Voorwerpen die zich in het gebouw bevinden en het voorwerp worden van vandalisme zijn verzekerd.

Tuinmeubilair Meestal sluiten de verzekeraars de diefstal van goederen buiten de woning uit, met een mogelijke uitzondering voor tuinmeubelen. Het is dus mogelijk dat ook het tuinmeubilair automatisch gedekt is bij diefstal.

Diefstal buiten de woning De waarborg tegen diefstal geldt alleen ook buiten de woning, als de diefstal gepaard gaat met bedreiging of met een vorm van geweld op uw persoon.

Goed om te weten De dekking geldt overal ter wereld, dus ook voor een diefstal in het hotel of het appartement waar u uw vakantie doorbrengt. Maar ook hier moet er minstens sprake zijn van bedreiging van de verzekerde!

Bijvoorbeeld: u wordt tijdens uw vakantie in het buitenland beroofd en uw persoonlijke bezittingen (handtas, fototoestel...) worden gestolen. Uw brandverzekering zal u binnen bepaalde beperkingen vergoeden (bijv. voor een maximumbedrag van. e 3000). Diefstal van uw fototoestel uit uw hotelkamer, zonder dat u bedreigd wordt, komt echter niet in aanmerking.

Vergeet vooral niet onmiddellijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

Homejacking, een geval apart

U kunt zich ook verzekeren tegen homejacking (diefstal van de autosleutels uit uw huis, gevolgd door diefstal van de auto zelf). De dekking geldt onbeperkt, op voorwaarde dat de auto deel uitmaakt van de inboedel (u moet dit uitdrukkelijk bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen) en zich in het hoofdgebouw bevindt, dat volledig afgesloten en beveiligd is.

Als de auto zich in het hoofdgebouw bevindt (bijv. de garage) is hij dus verzekerd. Dat is niet het geval als hij zich in een bijgebouw bevindt, op een parkeerterrein of op uw oprit. Ook bij deze vorm van diefstal moet er een vorm van ‘geweld’ of bedreiging in het spel zijn. Als uw sleutels worden weggenomen of uw autoruit ingeslagen, wordt dit als geweld beschouwd.

Om gedekt te zijn moet u vanzelfsprekend de waarborg tegen diefstal hebben onderschreven. In dit opzicht verschilt de homejacking niet van de andere vormen van diefstal. n

Laurent Feiner en Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content