Benoît Malevé, advocaat © BENNY DE GROVE

Kan je na een ongemotiveerd tijdskrediet nog aanspraak maken op een gemotiveerd tijdskrediet?

In Plus Magazine van januari stond een artikel over tijdskrediet. Ik heb vroeger ongemotiveerd tijdskrediet genomen en vijf jaar mijn loopbaan met 1/5 verminderd. Kan ik nu nog gemotiveerd tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen? En zo ja, hoe lang?

Als je in het verleden al eens tijdskrediet hebt opgenomen, dan wordt die periode afgetrokken van de 36 maanden (bij opleiding) of 51 maanden (voor andere motieven). De manier waarop ze worden afgetrokken verschilt naargelang het gaat over gemotiveerd of niet gemotiveerd tijdskrediet. Tijdskrediet met motief wordt niet pro rata aangerekend: vijf jaar een 1/5 vermindering nemen geldt daar als vijf jaar. Tijdskrediet zonder motief wordt wél pro rata aangerekend. Jij hebt vijf jaar 1/5 vermindering genomen, wat pro rata neerkomt op ‘samengedrukt’ één jaar. Bovendien worden de eerste 12 maanden ongemotiveerd tijdskrediet niet afgetrokken van de periode gemotiveerd tijdskrediet. Jij kan dus nog de volledige periode van 36 maanden nemen om een opleiding te volgen.

Kan je een isolatiepremie krijgen voor een building?

In het appartementsgebouw (gelegen in het Vlaams gewest) waar ik mede-eigenaar ben, hebben we het dak laten isoleren. Ik hoorde dat wij een isolatiepremie van de netbeheerder kunnen krijgen. Moet elke eigenaar die apart aanvragen?

Als je aan een appartementsgebouw isolatiewerken aan het dak laat uitvoeren, kan je onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van je netbeheerder. Die premie komt dan toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele mede-eigenaar mocht er sprake zijn van werken aan de private delen. Zelf moet je dus geen aanvraag indienen: je moet de syndicus dat als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars laten doen.

Als de premie wordt gestort zijn er twee mogelijkheden. De syndicus kan de premie aftrekken van de kosten die de vereniging van mede-eigenaars heeft gemaakt om de werken te laten uitvoeren. Het saldo – de kost verminderd met de premie – wordt dan verdeeld tussen de eigenaars, in functie van de verdeelsleutel die in het reglement van medeeigendom staat. Een alternatief is dat de premie effectief aan de eigenaars wordt uitgekeerd in functie van hun aandelen in de gemene delen.

Hoe wordt een lening verrekend in een erfenis?

Ik heb als nicht ? 100.000 geleend van mijn suikertante, maar er zijn nog drie andere neven die van haar zullen erven. Stel dat mijn tante overlijdt als ik de lening nog niet heb terugbetaald. Is dat dan een schenking of hoe zit dat juist?

Het stuk dat je nog niet terugbetaalde is helemaal geen schenking. Dat is wel het geval wanneer jouw tante jou op een bepaald moment die schuld schriftelijk zou kwijtschelden. Pas dan is er sprake van een ‘onrechtstreekse schenking’, maar ook dan speelt de fameuze drie jaar vanaf de kwijtschelding, net zoals bij een bank- of handgift.

Als de schuld voor het overlijden van je tante niet werd kwijtgescholden, dan moet ze als een actief in de aangifte van nalatenschap worden opgenomen. Jij zal dan de schuld die nog openstaat moeten terugbetalen aan de nalatenschap of ze zal worden gecompenseerd bij de vereffening-verdeling. De nalatenschap heeft immers een vordering op jou voor de openstaande schuld. Stel, de nalatenschap bestaat uit ? 300.000 cash én jouw openstaande schuld van ? 100.000 – samen ? 400.000 – en er zijn geen schulden, dan heeft elke neef recht op ? 100.000. Aangezien jij nog ? 100.000 euro moest terugbetalen, zal jij dan niets krijgen en vervalt jouw schuld.

Telt de periode van de verbrekingsvergoeding mee voor het pensioen?

Mijn partner werd ontslagen met een verbrekingsvergoeding van 12 maanden loon. Hij is al een paar maanden op zoek naar werk, maar nog niet terug aan de slag. Pas na 12 maanden kan hij een werkloosheidsuitkering krijgen. Zal de pensioendienst die 12 maanden als gewerkt aanzien en meenemen in de berekening van zijn pensioen of niet?

Bij een ontslag zijn er twee mogelijkheden: ofwel moet je je opzegtermijn presteren, ofwel krijg je in één keer een verbrekingsvergoeding uitbetaald die overeenkomt met het aantal maanden van de opzegtermijn. Een verbrekingsvergoeding wordt als een effectief verdiend loon op de pensioenrekening geboekt, ongeacht of je ervoor moet werken of niet. Bijgevolg is dat loon ook de basis voor de berekening van het pensioenaandeel in de ontslagperiode. Als je – zoals jouw partner – een verbrekingsvergoeding uitbetaald krijgt, en je kan in de ontslagperiode al elders aan de slag, dan wordt het loon dat je dan verdient opgeteld bij de verbrekingsvergoeding. En dan is het mogelijk dat je daardoor het loonplafond bereikt dat de pensioendienst in aanmerking neemt om je pensioen te berekenen.

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

Werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt ? 0,15 per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je ? 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE
Johan Adriaens, Estate Planner
Johan Adriaens, Estate Planner© G.F.
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE
Kan je na een ongemotiveerd tijdskrediet nog aanspraak maken op een gemotiveerd tijdskrediet?
© ISTOCK

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content