Outplacement

Werkgevers die werknemers ouder dan 45 de deur wijzen, zijn verplicht hen een procedure van professionele reclassering voor te stellen, beter bekend als outplacement.

Ondanks alle maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden, zijn 45-plussers geen graaggeziene gasten op de arbeidsmarkt. Gelukkig is ook onze wetgever zich daarvan bewust. Sinds 15 september 2002 kent de privésector een specifieke wetgeving voor de reclassering van ontslagen werknemers, ouder dan 45.

Wat is outplacement ?

De CAO nr. 82 van 10 juli 2002 definieert outplacement als een geheel van begeleidende diensten en adviezen die een derde in opdracht van een werkgever individidueel of in groep verleent, om een werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een activiteit als zelfstandige te beginnen.

Dit houdt in: psychologische begeleiding, het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar een job, begeleiding bij de onderhandeling over de nieuwe arbeidsovereenkomst, begeleiding bij de integratie in het nieuwe werkmilieu en administratieve steun.

De voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking voor deze vorm van outplacement :

n u moet minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag

n u moet minstens één jaar ononderbroken in dienst van de werkgever geweest zijn

n u mag niet ontslagen zijn om een dringende reden of wegens brugpensioen

n u mag niet zelf uw ontslag

hebben gegeven.

Wat moet u doen ?

Stap 1 Als u geïnteresseerd bent in outplacement, brengt u uw ex-werkgever daarvan op de hoogte uiterlijk twee maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst (als u een opzeggingstermijn hebt gekregen, twee maanden na het verstrijken van die termijn). U doet dat schriftelijk en u voegt er een getuigschrift aan toe waarin u bevestigt dat u als werkzoekende bent ingeschreven.

Stap 2 Vanaf het moment dat uw aanvraag bij hem binnenkomt, heeft uw ex-werkgever twee maanden om u een schriftelijk outplacementaanbod te doen.

Stap 3 Doet hij dat niet binnen die termijn van twee maanden, dan hebt u nog welgeteld één maand om hem schriftelijk in gebreke te stellen.

Stap 4 De werkgever heeft dan opnieuw één maand om u een aanbod te doen. Eenmaal u dit aanbod hebt gekregen, hebt u een maand tijd om er schriftelijk mee in te stemmen.

LET OP Al deze geschriften moet u ofwel aangetekend verzenden, ofwel via gewone brief waarvan de werkgever het duplicaat tekent voor ontvangst.

Anderzijds moet het voorstel van uw ex-werkgever valabel zijn. Dit betekent dat hij u bijv. niet mag voorstellen naar een outplacementbureau te gaan dat onredelijk ver van uw woonplaats verwijderd ligt. Maar als het voorstel valabel is en u weigert, dan vervalt uw recht op outplacement. Dan moet u dus op eigen kracht op zoek gaan naar een nieuwe job.

Hoe verloopt het outplacementprogramma ?

De werknemer heeft recht op begeleiding over een periode van twaalf maanden.

Fase 1 De eerste 2 maanden heeft de werknemer recht op 20 uren begeleiding.

Fase 2 Heeft hij na die twee maanden geen nieuwe job, dan kan hij vragen om de begeleiding voort te zetten gedurende 4 maanden, opnieuw voor 20 uren.

Fase 3 Na die termijn van 4 maanden kan hij de begeleiding nog eens 6 maanden verderzetten (opnieuw 20 uren).

LET OP Bij elke nieuwe fase moet de werknemer de voortzetting van de begeleiding aangetekend aanvragen.

Wie betaalt de rekening ?

De werkgever betaalt de kosten van de outplacementprocedure. Hij doet daarbij een beroep op een bureau naar keuze. Het aanvaarden van outplacement betekent uiteraard niet dat de werknemer geen recht meer zou hebben op een opzeggingsvergoeding. Als het outplacementprogramma al wordt aangevat tijdens de opzeggingstermijn, mag de werknemer het programma tijdens de werkuren volgen. De wet op de arbeidsovereenkomsten voorziet in een wettelijke afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn om ander werk te zoeken.

Wat als u geen voorstel krijgt ?

Stel dat uw werkgever zich niet aan zijn wettelijke plicht houdt en u geen outplacement voorstelt? Dan is hij verplicht E 1500 te storten in het zogenaamde Fonds voor beroepsreclassering. Dit fonds begeleidt werknemers die om een of andere reden niet van de procedure kunnen genieten. n

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content