© Getty Images/iStockphoto

5 vragen over ontslag na langdurige ziekte

Wie lange tijd ziek is, wordt na een tijdje aangemoedigd om het werk te hervatten. Maar wat als dat niet lukt? Hoe eindigt je arbeidsovereenkomst en welk statuut heb je dan?

Langdurig zieken lopen al een tijdje in het vizier. Na drie maanden arbeidsongeschiktheid schat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in wat je nog kan doen en wordt er eventueel een re-integratieproject opgestart. Maar niet iedereen kan terug aan het werk. Ook een gedeeltelijke werkhervatting behoort niet altijd tot de mogelijkheden. En dus wordt de overeenkomst na verloop van tijd soms toch stopgezet.

1 MAG EEN WERKGEVER EEN LANGDURIG ZIEKE WERKNEMER ONTSLAAN?

Tot 2014 kon een werkgever een langdurig zieke werknemer met een contract voor onbepaalde duur ontslaan na zes maanden ziekte, als hij de ontslagregels naleefde en een verbrekingsvergoeding betaalde. Een ziekte van meer dan zes maanden was toen nog een reden van ontslag op het formulier C4. Sinds de Eenheidswet het statuut van arbeiders en bedienden harmoniseerde, is deze mogelijkheid uit de Arbeidsovereenkomstenwet geschrapt want in strijd met de antidiscriminatiewetgeving. Je mag iemand niet anders behandelen omwille van zijn gezondheid. Je kan als langdurig zieke nog altijd worden ontslagen, maar dan moet je werkgever een andere geldige reden opgeven: economische redenen (gebrek aan werk, gedaalde omzet), slechte prestaties. Je werkgever kan ook zeggen dat je langdurige ziekte de organisatie van het werk in het gedrang brengt. Je werkgever moet je dan een verbrekingsvergoeding betalen die overeenkomt met de maanden/weken waarop je recht hebt moest je een opzeggingstermijn krijgen. Hij kan je ook ontslaan met een opzeggingstermijn, maar die begint pas te lopen nadat je het werk hebt hervat.

Met een contract voor bepaalde duur van meer dan drie maanden mag je werkgever je ontslaan als je langer dan zes maanden ziek bent. Door de organisatorische impact van een langdurige ziekte op een overeenkomst voor bepaalde duur/bepaald werk, is dit geen discriminatie. Je krijgt dan een vergoeding die overeenkomt met de resterende periode van je contract, met een maximum van drie maanden loon. Eerst wordt het gewaarborgd loon afgetrokken.

Heb je een contract van bepaalde duur van minder dan 3 maanden en ben je minstens 7 dagen ziek, dan mag je werkgever de overeenkomst stopzetten vanaf de 8ste dag en moet hij geen vergoeding betalen. Dit kan enkel als de periode waarin een opzeg mag worden gegeven verstreken is (de eerste helft van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van zes maanden).

2 BESTAAT MEDISCHE OVERMACHT?

Als de werknemer definitief ongeschikt is om de overeengekomen functie verder uit te oefenen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst als automatisch ontbonden beschouwen zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding. Hier is dan inderdaad sprake van medische overmacht. Maar dit is enkel mogelijk als de arbeidsgeneesheer de definitieve arbeidsongeschiktheid ontegensprekelijk vaststelt en er geen vervangings-werk is.

3 WAT ALS JE ZELF ONTSLAG NEEMT TIJDENS JE ZIEKTE?

Je kan altijd zelf beslissen om je arbeidsovereenkomst stop te zetten als je langdurig ziek bent. Als jij zelf opzegt, begint de opzeggingstermijn onmiddellijk te lopen. Er moet daarmee niet worden gewacht tot je terug aan het werk bent. Weet wel dat je recht op een werkloosheidsuitkering kan worden geschorst (voor het geval je terug aan het werk zou willen/kunnen). Gaat het om een eerste keer, dan kan de RVA je een verwittiging geven of eventueel je recht op een uitkering schorsen gedurende vier tot maximaal 52 weken. Dit is ook zo als je de overeenkomst beëindigt in onderling akkoord met je werkgever.

4 JE OVEREENKOMST STOPT. WAT IS DAN JE STATUUT?

Zolang je arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, blijf je een werknemer. Dat is natuurlijk anders als je overeenkomst wordt stopgezet. Kan je niet werken omdat je nog ziek bent, dan kan je je ook niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Zolang je niet arbeidsgeschikt bent, krijg je een ziekte-uitkering berekend op basis van het loon dat je had bij het begin van je arbeidsongeschiktheid. Tijdens de periode die gedekt is door je verbrekingsvergoeding krijg je evenwel geen uitkering, maar nadien kan je die terug aanvragen. In elk geval moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen van je ontslag. Dat moet je sowieso doen telkens je situatie wijzigt. Doe je dat niet, dan zal het ziekenfonds de uitkering die je ten onrechte ontving, terugvorderen. Zodra je terug arbeidsgeschikt bent, moet je je dan inschrijven als werkzoekende.

5 ONRECHTMATIG ONTSLAGEN OMDAT JE ZIEK BENT, WAT NU?

Denk je dat je ontslagen bent enkel en alleen omdat je langdurig ziek bent? Dan kan je een schadevergoeding vragen van zes maanden loon, bovenop de normale ontslagvergoeding. Maar laat je hiervoor zeker bijstaan door een advocaat of een specialist sociale wetgeving, want het is niet zo gemakkelijk om het bewijs te leveren dat jouw ziekte effectief de reden van je ontslag is.

Gedeeltelijk terug aan het werk

Met het akkoord van werkgever en ziekenfonds kan je het werk deeltijds hervatten als je minstens 50% arbeidsongeschikt bent. Dat wil niet zeggen dat je dan 50% moet werken, minder mag ook. Zo kan je een uitkering en een loon combineren. Maar ook tijdens zo’n periode van gedeeltelijke werkhervatting kan je werkgever je overeenkomst stoppen. In dat geval kan de opzeggingstermijn gewoon beginnen lopen. Vanaf midden 2017 komt er een soepeler systeem en zal je je uitkering behouden als je één dag per week terug werkt. Werk je meer, dan verlies je maar een stukje van je uitkering.

Partner Content