Advocaten moeten geld van cliënten op aparte rekening plaatsen

Sinds 1 juni 2014 moeten advocaten het geld van cliënten of derden op een aparte rekening storten.

Hoe ziet de factuur van uw advocaat eruit?

De factuur van uw advocaat valt uiteen in twee delen: zijn honoraria en de kosten die hij in rekening brengt.

Het ereloon

Een advocaat is vrij om zijn ereloon te bepalen, er bestaan geen vaste tarieven. Hij kan het bepalen op basis van verschillende criteria.

Het uurtarief
Een eerste berekeningswijze is het uurtarief. De advocaat zal dan het aantal uren (of gedeeltes daarvan) dat hij aan uw zaak besteedde, vermenigvuldigen met het uurtarief dat hij met u afgesproken heeft. Dat tarief hangt af van de aard van de zaak, de specialisatie van de advocaat op wie u een beroep doet, de hoogdringendheid van het dossier, enz.

Een tarief volgens de inzet van het dossier
Uw advocaat kan ook een ereloon vragen op basis van de waarde van de zaak. Naargelang de inzet van het dossier stijgt, daalt dan wel het percentage dat wordt aangerekend.

Een tarief volgens de aard van de zaak
Uw advocaat kan zijn ereloon ook laten afhangen van de soort zaak. Hij kan dus een ander tarief aanrekenen voor bijvoorbeeld een echtscheiding dan voor een procedure voor de politierechtbank waar u strafrechtelijk wordt vervolgd voor een verkeersovertreding. In de praktijk zijn er maar weinig advocaten die zo te werk gaan. Deze berekeningswijze van het ereloon wordt nog wel eens gebruikt in kleinere verkeerszaken, in eenvoudige familiezaken of in strafzaken.

De kosten

Los van het ereloon, zal uw advocaat u ook een vergoeding aanrekenen voor zijn kantoorkosten en voor de gerechtskosten die werden gemaakt. Kantoorkosten hebben te maken met het bijhouden van het dossier, het opstellen van brieven, verplaatsingen, telefoons, faxen,... Onder de gerechtskosten vallen o.a. de dagvaardingskosten die eventueel moeten worden betaald aan de deurwaarder (ze kunnen rond de 200 euro liggen per gedagvaarde partij), de zogenaamde rolrechten als een zaak via een verzoekschrift wordt ingeleid of als in hoger beroep wordt gegaan, de kosten van beëdigde vertalingen, attesten die moeten worden opgevraagd, en zo meer.

Provisie

De advocaat zal u zijn uiteindelijke kosten- en ereloonnota bezorgen op het einde van de rit, m.a.w. als zijn tussenkomst gedaan is. Toch zal hij meestal ook bij het begin van zijn werkzaamheden of in de loop daarvan om een (of meerdere) provisie(s) vragen. Dit om te vermijden dat u alles ineens zou moeten betalen. U kunt echter ook met uw advocaat afspreken op geregelde tijdstippen de kosten en prestaties zoals ze tot op dat moment geleverd werden, af te rekenen. Zo wordt de betaling gespreid over de duur van de procedure en bent u altijd bij met de betalingen.

NIEUW – Afzonderlijke rekeningen

Sinds 1 juni 2014 moeten advocaten een aparte rekening openen voor het geld dat ze ontvangen van cliënten of derden, los van hun persoonlijke rekening. Tot voor die datum was de derdenrekening enkel een deontologische kwestie. De bedoeling van deze wettelijke verplichting is de middelen van cliënten of derden beter te beschermen, zodat er geen vermenging optreedt tussen privégeld en geld van cliënten of derden. Deze derdenrekening mag niet in het rood gaan. De advocaten moeten de gelden op de derdenrekening zo snel mogelijk doorstorten naar de begunstigde (binnen de 2 maanden, behalve voor bedragen van max. ? 2500). Als het geld niet binnen de 2 jaar na het afsluiten van het dossier is gestort aan de betrokkene, moet de advocaat het storten aan de Deposito-en Consignatiekas. Degene die recht heeft op het geld kan het daar nog gedurende 30 jaar vorderen.

Partner Content