Incassobureaus en deurwaarders

U vindt een brief van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in de bus? Dat u even schrikt is heel normaal, maar bang zijn hoeft echt niet. We vertellen u wat uw en wat hun rechten zijn!

Bent u vergeten een factuur tijdig te betalen? Het kan iedereen overkomen. Een van de mogelijke gevolgen is echter wel dat u een strenge brief van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder ontvangt met een aanmaning om uw schuld onmiddellijk te betalen (en een opsomming van wat er allemaal kan gebeuren als u dat niet zou doen). Dat maakt indruk (en dat is ook de bedoeling) maar om bang te zijn, is er echt geen reden.

Wat mag een incassobureau (niet)?

Tot een aantal jaren geleden hadden incassobureaus een kwalijke reputatie omdat enkele van hen wel eens durfden te dreigen met vanalles en nog wat. Sommige kwamen zelfs mensen thuis bedreigen om hen ertoe aan te zetten, snel tot betaling van hun openstaande schulden over te gaan. De wetgever is hier dan ook tussengekomen en heeft duidelijke grenzen gesteld aan wat incassobureaus mogen doen. Let wel, deze regels gelden alleen als u zelf een consument bent. Bent u een handelaar of hebt u een bedrijf, dan moet een incassobureau die regels niet zomaar naleven.

Dat een bedrijf een beroep doet op een incassobureau om een onbetaalde factuur geïnd te krijgen, is volledig wettelijk. Daartegen kunt u weinig beginnen. Toch hoeft u zich geen zorgen te maken: de bevoegdheden van een dergelijk bureau zijn uiteindelijk heel beperkt. Zo kunnen ze geen beslag leggen op uw goederen of zomaar allerhande procedures voor de rechtbank tegen u opstarten. Alleen zijn incassobureaus vaak beter georganiseerd om achterstallige facturen te innen dan de bedrijven die een beroep doen op hen. En zij hebben meer ervaring met het onder druk zetten van wanbetalers. Vandaar de harde taal die ze soms in hun briefwisseling gebruiken.

WEETJE Als een incassobureau zich niet aan deze regels houdt, riskeert het zware sancties. Meer bepaald dreigt het zelf te moeten opdraaien voor de factuur of de schuld die het probeert in te vorderen. Hebt u al betaald, dan kunt u bij een overtreding van de regels de betaalde bedragen terugvragen van het incassobureau.

De spelregels van het incassobureau

Regel 1

Incassobureaus moeten altijd starten met een ingebrekestelling. Pas 15 dagen nadien mogen zij verdere stappen ondernemen.

Regel 2

Na die 15 dagen mogen zij u eventueel een bezoek brengen, maar ook daar zijn er beperkingen. Zo mogen zij u niet belagen of intimideren. Bovendien is het verboden bij u langs te gaan (of u op te bellen) tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens en moeten ze u een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen (bijv. dat u... niet verplicht bent de vertegenwoordiger van het bureau binnen te laten).

Regel 3

Incassobureaus mogen geen andere mensen (buren, familieleden,...) contacteren in verband met uw onbetaalde facturen.

Regel 4

Een incassobureau mag u geen extra kosten aanrekenen. Het kan dus enkel het bedrag van de onbetaalde factuur (plus eventuele interesten en/of schadevergoedingen) eisen.

Regel 5

De briefomslagen van het incassobureau mogen niet zomaar gelijk welke vermelding dragen. Zo is alles wat zou kunnen wijzen op een onbetaalde schuld of iets dergelijks, taboe!

Wat mag een gerechtsdeurwaarder (niet)?

Het kan ook gebeuren dat u een brief ontvangt van een gerechtsdeurwaarder want ook hij houdt zich bezig met het invorderen van schulden. Maar hij heeft wat meer bevoegdheden dan een incassobureau. Een gerechtsdeurwaarder mag bijvoorbeeld (al dan niet na machtiging door de rechtbank) beslagen leggen en dagvaardingen betekenen. De eigenlijke procedure voor de rechtbank mag de gerechtsdeurwaarder echter niet voeren. Hiervoor dient een advocaat op te treden, tenzij diegene die u een factuur stuurde zelf naar de rechtbank stapt, uiteraard.

Toch zijn een aantal regels die hoger werden beschreven voor incassobureaus, in grote mate ook van toepassing op gerechtsdeurwaarders (en eveneens op advocaten). Ook zij mogen bijvoorbeeld niet zomaar bijkomende vergoedingen aan u vragen, zoals voor het sturen van een aanmaning. Bovendien moet hun brief de volgende vermelding bevatten (in een afzonderlijke alinea toegevoegd, in het vet gedrukt en in een ander lettertype, zo bepaalt de wet):

Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag).”

Hoe reageert u verstandig?

Krijgt u te maken met een brief van een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau, dan is het belangrijk dat u eerst nagaat of u de andere partij iets verschuldigd bent, of niet. Zijn de aanspraken van uw schuldeiser terecht, dan kunt u maar beter betalen. Merk wel op dat het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder u daarbij geen extra kosten mag aanrekenen. Eventueel kunt u nog proberen het met uw schuldeiser op een akkoordje te gooien. Zo kunt u hem bijvoorbeeld vragen of hij afstand wil doen van een schadevergoeding wegens een laattijdige betaling en van de intresten.

Bent u van oordeel dat de aanspraak niet correct is, dan hoeft u uiteraard niet te betalen. Het is echter wel belangrijk dat u op de brief of aanspraak reageert. Stuur een aangetekende brief naar de gerechtsdeurwaarder of het incassobureau en meteen een kopie daarvan naar uw schuldeiser. Daarin legt u uit waarom u meent niets verschuldigd te zijn en protesteert u tegen de aanspraken die men tegenover u laat gelden.

WEETJE Ook in het geval dat u een factuur ontvangt voor iets wat u niet besteld hebt, is het aan te raden ze officieel te betwisten. Niet reageren zou immers geïnterpreteerd kunnen worden alsof u de factuur aanvaardt, met alle gevolgen van dien! U kunt dit eenvoudig doen door ze terug te sturen, met een streep erdoor en de vermelding Ontvangen maar nooit besteld. Een dergelijke weigering kunt u voor alle zekerheid ook nog eens aangetekend bevestigen.

Zo dient u een klacht in

Wanneer een incassobureau of een deurwaarder zich niet aan de regels houdt, kunt u een klacht indienen...

  • tegen een incassobureau bij de dienst Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie (beter bekend als de Economische Inspectie), Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02 277 54 84, fax: 02 277 54 52, e-mail: Eco.Inspec.fo@economie.fgov.be. Het klachtenformulier kunt u downloaden van www.mineco.be (klik in de linkerkolom op Consumentenbescherming – Schuldenlast, Incassobureau en verder op Online klacht indienen).
  • tegen een gerechtsdeurwaarder bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Henri Jasparlaan 93, 1060 Brussel, tel. 02 538 00 92, fax 02 539 41 11, e-mail: info@nkgb-cnhb.be

Partner Content