Meer pensioenen op basis van eigen prestaties

Uit het jaarverslag 2013 van de pensioendienst blijkt (onder meer) dat er meer pensioenen op basis van eigen prestaties betaald werden.

Het pensioen wordt opgebouwd door de betaling van bijdragen gedurende de loopbaan. Het gezins- en overlevingspensioen en het pensioen als gescheiden echtgeno(o)t(e) vormen een uitzondering op dit principe.

Uit het jaarverslag 2013 van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) blijkt dat er in 2013 meer mensen een pensioen ontvingen op basis van de eigen prestaties. Zo zagen we de laatste vijf jaren een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag ‘alleenstaande’ (+15,16% in 5 jaar), terwijl het aantal rustpensioenen aan het ‘gezinsbedrag’ (-3,88%) en het aantal overlevingspensioenen in dezelfde periode afnam (-7,68%) (Bron: Persbericht RVP).

Het “ieder voor zich”- principe is alleszins een richting die de wetgever uit wil.

Wat de komende federale regering van plan is met het gezinspensioen moeten we nog afwachten. De vorige regering keurde wel al een maatregel goed om het overlevingspensioen te hervormen.

Deze nieuwe regels moeten weduwen en weduwnaars stimuleren om te blijven werken en zelf een pensioen op te bouwen. Het is inderdaad zo dat de inactiviteitsgraad van weduwen en weduwnaars groot is. Dat komt door de cumulgrenzen (zij mogen het overlevingspensioen slechts beperkt cumuleren met een loon; De cumulatie van een overlevingspensioen met andere sociale uitkeringen zoals een ziekte-uitkering is toegelaten gedurende 12 maanden).

Nieuwe regels overlevingspensioen

– In de toekomst zullen weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen.

– De leeftijd van 45 jaar wordt gradueel opgetrokken tot 50 jaar, a rato van 6 maanden per jaar.

– De overgangsuitkering zal beperkt zijn in de tijd en één of twee jaar lopen, naargelang iemand al of niet kinderen ten laste heeft.

– De overgangsuitkering zal onbeperkt cumuleerbaar zijn met een loon of een sociale uitkering.

Voor wie vandaag al een overlevingspensioen ontvangt, verandert er niets.

Deze maatregel zou in werking treden op 1 januari 2015. Momenteel is er echter nog geen uitvoeringsbesluit (we wachten ook nog op een nieuwe regering).

Meer info: www.onprvp.fgov.be

Partner Content