Nieuw getuigschrift arbeidsongeschiktheid

Op 1 januari 2016 is het getuigschrift om je arbeidsongeschiktheid aan te geven bij het ziekenfonds veranderd. Je arts moet er nu ook de waarschijnlijke einddatum op invullen.

Wie nog arbeidsongeschikt is na de periode van gewaarborgd loon door de werkgever, moet zijn ziekenfonds verwittigen. Sedert 1 januari gebeurt dit met een nieuw attest. De gegevens die op het attest staan zijn aangepast aan Europese normen.

Nieuw

Voortaan moet je behandelende arts een waarschijnlijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid invullen. Dat is de dag voor je opnieuw zou beginnen werken (het kan ook een zondag zijn als je bijvoorbeeld op maandag zou herbeginnen). Je arts moet ook gedetailleerde medische informatie geven. Zo kan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds beter beslissen: ofwel erkent hij de voorgestelde periode, ofwel zal hij je oproepen voor een medisch onderzoek.

Ook nieuw is dat je op het aangifteformulier zo concreet mogelijk moet omschrijven welk soort werk je doet. Ook je arts kan naast de medische informatie een beschrijving geven van jouw sociale en professionele situatie. De bedoeling hiervan is dat de adviserend geneesheer de patiënt beter kan begeleiden naar werk, voor zover dat mogelijk is (socio-professionele re-integratie).

Zo staat het ook letterlijk op het nieuwe formulier:

Professionele en sociale moeilijkheden kunnen eveneens vermeld worden. Het geheel van deze bevindingen laten een betere evaluatie van de arbeidsongeschiktheid toe. Zo kan men de oproepingen gericht inplannen.

Wat blijft

Het getuigschrift zal er anders uitzien, maar de termijn waarbinnen je het moet bezorgen blijft dezelfde. Dat is:

  • Voor bedienden: na 28 kalenderdagen
  • Voor arbeiders: na 14 kalenderdagen
  • Voor zelfstandigen: na 28 kalenderdagen
  • Voor werklozen en andere personen die niet (meer) werken bij de start van de arbeidsongeschiktheid: na 48 uur

In de toekomst elektronisch

Momenteel kan het nog niet, maar tegen 2017 zou het RIZIV ervoor zorgen dat de patiënt dit getuigschrift elektronisch kan versturen.

Je vindt het getuigschrift op www.riziv.fgov.be

Partner Content