© iStock

Uitzendcontracten: nieuw sectoraal akkoord

Als je met een uitzendcontract werkt, moet je overeenkomst voortaan getekend zijn voor je van start gaat en je mag de overeenkomst nu ook elektronisch ondertekenen.

Voor wie werk zoekt kan uitzendarbeid een belangrijke springplank zijn. En je blijft ook in het arbeidscircuit, wat belangrijk is.

Bijzondere kenmerken

  • Meestal worden weekcontracten gesloten die telkens hernieuwbaar zijn. Maar soms worden ook dag- of maandcontracten aangeboden, naargelang de noodwendigheden.
  • Het uitzendkantoor betaalt het loon. Het kantoor houdt 13,07% sociale zekerheid in en in principe 11,11% bedrijfsvoorheffing. Dit laatste komt omdat er voor uitzendkrachten geen rekening gehouden wordt met de gezinssituatie van de betrokkene. Doordat er bij 11,11% een risico bestaat dat de uitzendkrachten op het moment wel meer netto-loon overhouden maar anderzijds bij de belastingafrekening van de fiscus een groot bedrag zouden moeten bijbetalen, stellen alle uitzendbedrijven aan hun uitzendkrachten voor om de bedrijfsvoorheffing vrijwillig op 18% of hoger te zetten. Deze afspraak werd ook nogmaals bevestigd in het laatste sectorakkoord van de uitzendsector. Op die manier komen regelmatige uitzendkrachten nooit voor een negatieve verrassing te staan wanneer ze hun afrekening van de personenbelasting ontvangen.
  • Als uitzendkracht heb je recht op het loon alsof je vast aangeworven was. Dit geldt ook voor de extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, verplaatsingskosten, enz. Wat de groepsverzekering betreft: indien er in de sector waarin je als uitzendkracht tewerkgesteld wordt een sectorpensioenplan bestaat, dan heb je recht op een pensioenpremie die telkens bij het nettoloon wordt meebetaald.
  • Net zoals iedereen in de privésector heb je recht op jaarlijkse vakantie volgens het aantal dagen dat u het jaar voordien gewerkt hebt. De arbeiders krijgen jaarlijks, gewoonlijk in de maand mei, een ‘vakantiecheque’ van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Bedienden krijgen bij elke betaling van hun loon een vertrekvakantiegeld ten belope van 15,34%. Het vakantiegeld wordt dus onmiddellijk berekend en uitbetaald. Hou er wel rekening mee dat u het geld al gekregen hebt, als u later vakantie zou nemen.
  • Ook uitzendkrachten hebben recht op verlof naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden van een familielid,...) of om bepaalde burgerplichten te vervullen. Je loon wordt betaald door het uitzendkantoor.
  • Als je voldoende dagen gewerkt hebt, heb je ook als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. Deze eindejaarspremie bedraagt 8,22 % van het brutoloon dat tijdens deze referteperiode werd verdiend. De premie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. In de loop van de maand december stuurt het Sociaal Fonds aan alle rechthebbenden een document waarmee de betaling van de premie kan worden bekomen.
  • Je bouwt ook pensioenrechten op. Elke tewerkstelling als uitzendkracht telt mee. Het uitzendbureau betaalt voor jou trouwens bijdragen voor alle takken van de sociale zekerheid.
  • Als je ziek wordt, verwittig je onmiddellijk het bedrijf waar je jouw uitzendjob uitoefent en het uitzendkantoor. Je stuurt je medisch attest (binnen de 2 werkdagen) naar het uitzendkantoor. Ben je minder dan één maand aan het werk als uitzendkracht, dan zal je een uitkering krijgen van het ziekenfonds. Bent je al langer dan één maand aan het werk (bij hetzelfde of verschillende bedrijven), dan betaalt het uitzendkantoor de resterende dagen van jouw overeenkomst. Dat zal dus meestal tot het einde van de week zijn. Ben je langer ziek, dan betaalt het ziekenfonds verder. Werk je als uitzendkracht langer dan 3 maanden voor hetzelfde uitzendkantoor, dan heb je recht op gewaarborgd maandloon.

Een voorafgaand contract

De officiële werkgever is het uitzendkantoor. De onderneming waar je werkt is de gebruiker. Je sluit enkel een arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor. Daar wrong soms het schoentje, maar niet meer voor lang.

  • Vandaag geldt nog de regel van de 48 uur: de uitzendovereenkomst mag tot 48 u na het begin van de prestaties getekend worden. Dat gaf aanleiding tot problemen en misbruik: weekcontracten werden omgezet in dagcontracten, er waren problemen bij een arbeidsongeval of ziekte op de eerste werkdag, enz.
  • Vanaf oktober 2016 is er een nieuw akkoord voor de uitzendsector. Vanaf dan moeten uitzendovereenkomsten getekend zijn voor de uitzendkracht begint te werken. Dit akkoord bevat ook de mogelijkheid om de uitzendovereenkomst via elektronische weg te tekenen. De maatregelen treden in voege op 1 oktober 2016.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content