© Getty Images/iStockphoto

Vanaf 2018 kunnen vrijwilligers 500 euro per maand onbelast bijverdienen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro onbelast per maand bijverdienen met vrijwilligerswerk. Het gaat zowel om occasionele dienstverlening aan particulieren als om verenigingswerk, bijvoorbeeld als sportcoach. Het kernkabinet heeft zondag deze maatregel uit het Zomerakkoord goedgekeurd.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block maakte de beslissing bekend: “Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk belang. Ze brengen mensen met elkaar in contact en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak doen mensen dat gratis, maar als ze er iets voor krijgen, worden die inkomsten vandaag zwaar belast en komt er een heleboel administratie bij kijken. Dat lossen we nu op: bijverdiensten tot 500 euro per maand stellen we vrij van belasting en de administratie zal snel en eenvoudig kunnen via een app”.

Door het nieuwe statuut genieten werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar voor bepaalde bijverdiensten. Voor de registratie van deze activiteiten komt er een gebruiksvriendelijke app. Beide partijen moeten wel op voorhand het type dienst en de verloning onderling afspreken en vastleggen.

Het nieuwe statuut is van toepassing voor verenigingswerk, namelijk activiteiten die het midden houden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk zoals sportcoaching, culturele activiteiten of buitenschoolse kinderopvang, en voor occasionele diensten van burger tot burger zoals kleine herstellingen waarvoor mensen geen beroep doen op het reguliere circuit of het ophalen van kinderen aan school en hen een maaltijd klaarmaken terwijl de ouders nog op het werk zijn.

Minister van Werk Kris Peeters voegt eraan toe dat de mogelijkheid voor het bijverdienen via bepaalde activiteiten in het verenigingsleven, klussen bij particulieren en met de deeleconomie, beperkt is tot de activiteiten op twee lijsten (vereningingswerk en burger naar burger). “Bij het uitwerken van de lijsten van activiteiten was de bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector.”

Om welke activiteiten gaat het?

Verenigingswerk

 • Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
 • Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
 • Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school
 • Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of -educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst
 • De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen terbevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Burger naar burger

 • kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privé woning;
 • zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen;
 • bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privé woning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
 • sportlessen;
 • kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
 • hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
 • het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
 • ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker;
 • hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
 • opziener van onroerende goederen;
 • zorg, oppas en uitlaten van dieren;

Partner Content