© Getty Images/iStockphoto

Wat verandert er op 1 april?

Een overzicht van de nieuwe regels en maatregelen die op 1 april 2017 in voege gaan. En neen, dat is geen grap.

Dossierkosten bij woonlening geplafonneerd

Er geldt voortaan een maximum voor de dossierkosten die een bank mag aanrekenen aan wie een woonlening afsluit of herfinanciert.

Deze maximumbedragen zijn:

  • € 800 voor de combinatie overbruggingskrediet + nieuwe lening
  • € 500 voor wie een hypothecair krediet of een overbruggingskrediet met hypotheek afsluit
  • € 300 voor wie een overbruggingskrediet zonder hypotheek aangaat

Voor de herfinanciering van het hypothecair krediet (zonder van bank te veranderen) wordt een onderscheid gemaakt naargelang er per jaar één of twee keer wordt geherfinancierd. Is die er maar één keer, dan mag de bank maximum 50 procent aanrekenen van de dossierkosten van een initiële lening.

In het uitzonderlijke geval dat er twee herfinancieringen zijn per jaar, dan mag de bank nogmaals initiële dossierkosten aanrekenen.

Geen kwartaalvoorschotten meer voor btw

Wie koos voor een btw-aangifte per kwartaal moest tot nu toe uiterlijk op de twintigste van de tweede en derde maand van elk kwartaal telkens een voorschot van een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal betalen. Die verplichting gold ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betaalden voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangaven en er dus geen btw verschuldigd was.

Die verplichting tot het betalen van voorschotten vervalt nu.

7 basisnormen voor wie toeristen laat logeren

Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet bepaalt dat voor alle vormen van logies voortaan dezelfde 7 basisnormen inzake veiligheid en kwaliteit gelden. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of een bijverdienste gaat, iedereen die mensen laat betalen voor een overnachting moet aan deze normen voldoen.

Naast deze basisnormen gelden specifieke uitbatingsnormen per type logies.

Elk logies moet verplicht digitaal aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen.

Wijziging terugbetaling neussprays en maagzuurremmers

Neussprays met corticosteroïden – tot nu toe enkel op voorschrift – zullen vanaf april vrij verkrijgbaar zijn. Bedoeling is dat mensen deze veilige neusspray gebruiken in plaats van de schadelijke vaatvernauwende sprays.

Uit een studie blijkt dat de mensen die zo’n spray gebruiken, dat langer dan vijf tot tien dagen doet. Langdurig gebruik van zo’n vaatvernauwende spray zorgt niet enkel voor overconsumptie, maar leiden vaak ook tot aantasting van het slijmvlies. Voor chronische patiënten met een voorschrift van hun arts blijft er wel nog terugbetaling, zij het iets minder. Zij worden ook beschermd door de maximumfactuur.

Voor maagzuurremmers in hoogste of sterkste dosering zullen verpakkingen van 84, 98 of 100 tabletten niet langer terugbetaald worden. Volgens de bijsluiter moet het gebruik van die maagzuurremmers immers beperkt worden tot twee maanden. Grote verpakkingen hebben bijgevolg geen zin. Er zijn wel een aantal uitzonderingen.

Digitaal faillissementsdossier uit de startblokken

Het digitaal faillisementsdossier schiet op 1 april uit de startblokken. Rechtbanken, curatoren en schuldeisers zullen de belangrijkste documenten dan digitaal kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee prefinanciert, verheugt zich op de “enorme tijdsbesparing”.

Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt. Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers – met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet – in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol opgeladen worden, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering. Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de kosten dekken van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur. De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie en maakt deel uit van het ICT-protocol dat minister Koen Geens had afgesloten met de justitiepartners. “Onze investeringen en de samenwerking tussen de FOD Justitie en de advocatuur in ICT leveren steeds meer een win-win op”, merkt hij nog op. “Er zullen 200.000 schuldvorderingen minder te verwerken zijn voor de griffies. Door de digitale afhandeling van de faillissementsdossiers zal deze procedure sneller en globaal goedkoper worden.”

Syndicus registreren wordt verplicht

Vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouw te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ministers van Justitie Koen Geens en Middenstand Willy Borsus, dat onderdeel is van een aanpassing van de wet op mede-eigendom. Deze maatregel moet vanaf 1 april 2017 verplicht vervuld zijn voor elke nieuwe VME. Reeds bestaande VME’s hebben vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus aan te melden.

Concreet is vanaf 1 april elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registeren in de Kruispuntbank van Onder­nemingen van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. “Bedoeling is dat bewoners daardoor het gevoel krijgen dat zij en hun woning in goede handen zijn”, zegt minister Geens. “Voor syndici is het dan weer belangrijk dat ze eindelijk erkenning krijgen voor hun job.” Dat syndici zich lang niet altijd erkend voelen, mag blijken uit de daling van hun aantal. Terwijl er in ons land elk jaar 3.220 flats bijkomen, zijn er steeds minder professionele syndici om ze te beheren, zo bleek eind vorig jaar uit statistieken van de FOD Economie.

Gedaan met het tijdskrediet zonder motief

Vanaf 1 april is het niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden, om bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Dat kwamen de sociale partners eind vorig jaar overeen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), en de cao in kwestie gaat begin volgende maand effectief in.

Wie tijdskrediet zonder motief nam, kreeg daar al sinds 2015 geen uitkering meer voor. Maar nu wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft. Langdurige werkonderbreking zonder reden blijft wel mogelijk, maar enkel als de werkgever bijvoorbeeld akkoord gaat met een schorsing van het contract voor een bepaalde duur, legt Piet van den Bergh van de studiedienst van vakbond ACV uit. Het tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan bijvoorbeeld om voor een kind tot 8 jaar te zorgen, of voor een zwaar ziek familielid. Dat plan staat nog in de steigers: vanaf 1 april kunnen mensen een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet met zorgmotief, in plaats van 36 maanden, aldus Van den Bergh. Een uitvoerings-KB dat de verlenging tot 51 maanden voorziet, moet nog worden goedgekeurd, aldus Van den Bergh. Volgens het kabinet van minister van Werk Kris Peeters zou dat KB er ten laatste op 1 juni komen.

Crèches moeten over kwaliteitshandboek beschikken

Crèches met meer dan achttien opvangplaatsen moeten voortaan beschikken over een kwaliteitshandboek. Die maatregel is ingebouwd in het kinderopvangdecreet dat sinds 1 april 2014 van kracht is, en oorspronkelijk moesten de kwaliteitshandboeken er op 1 april 2016 al zijn, maar “om de werkdruk te verlichten”, kregen de crèches een jaar extra de tijd.

In het handboek moeten de organisatoren (met minstens achttien plaatsen) beschrijven welke kwaliteit ze willen bieden en hoe ze die kwaliteit willen realiseren. Nieuwe organisatoren kregen vanaf hun vergunning twee jaar de tijd om zo’n handboek op te stellen. Op de site van Kind en Gezin kunnen organisatoren de nodige ondersteuning vinden.

Partner Content