© Getty Images/iStockphoto

Wees op je hoede voor ‘Boiler room’-fraude

Plusmagazine.be Onlineredactie

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt iedereen voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op de financiële markt in ons land.

Je wordt – ongevraagd en vaak telefonisch – gecontacteerd met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen waarbij je prachtige winsten in het vooruitzicht worden gesteld. het kan gaan om vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfunding-projecten, enz. Mooie verhalen, maar inderdaad te mooi om waar te zijn.

Waar gaat het om?

Hoewel de ‘boiler room’ zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

Als consument word je doorgaans gelokt met een eerste belegging voor een beperkt bedrag die zeer snel winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens word je verzocht om steeds meer te beleggen. In tegenstelling tot de eerste belegging, zijn de nieuwe beleggingen verlieslatend en/of, als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen.

Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten om steeds meer geld te storten (vandaar de Engelse benaming ‘boiler room’). Uiteindelijk lukt het de consument nooit om het door hem belegde geld te recupereren.

Concreet waarschuwt de FSMA voor 3 vennootschappen die deze taktiek toepassen in ons land. Het gaat om de volgende vennootschappen: IWL Consulting, May Capital Group en South Pass Partners. Het is deze vennootschappen niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden op Belgisch grondgebied.

Hoe kan je je wapenen tegen deze fraudepraktijken?

De FSMA geeft de volgendealgemene aanbevelingen:

 • Controleer steeds de identiteit van de vennootschapdie jou financiële diensten aanbiedt (handelsnaam, maatschappelijke zetel, enz.). Als je de vennootschap niet duidelijk kan identificeren, mag je haar in geen geval vertrouwen. Is ze buiten de Europese Unie gevestigd, wees er je dan bewust van dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht je in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Check je aanbieder.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de vennootschap die jou financiële diensten aanbiedt, in een waarschuwing wordt genoemd. Zoek niet alleen op naam van de vennootschap(pen) die jou financiële diensten aanbied(t)(en), maar ook op naam van de vennootschap(pen) waaraan je eventueel geld moet storten.
 • Op de website van de FSMA kan je voor die opzoeking gebruik maken van de zoekfunctie. Bovendien zijn alle ‘boiler rooms’ waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, vermeld op de lijst van de vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied, die eveneens te vinden is op de website van de FSMA.
 • Opgelet: staat de vennootschap die je zoekt, niet op de lijst met waarschuwingen, dan nog mag je haar niet vertrouwen en ervan uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De kans bestaat immers dat de FSMA nog niet weet dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op Belgisch grondgebied. Dat komt onder meer omdat malafide vennootschappen geregeld van naam veranderen.
 • Wees op je hoede voor ‘cold calling’: je wordt via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat je daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als je wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de vennootschap, noch met jouw thuisland als belegger. Let er ook op dat bij ‘boiler room’-fraude in de meeste gevallen wordt gevraagd om geld over te maken op bankrekeningen die zijn geopend bij banken gevestigd in Azië.
 • Wees wantrouwig als je een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt.
 • Geloof de informatie die vennootschappen verstrekken, niet zonder meer. Soms beweert een vennootschap dat ze een vergunning heeft voor het aanbieden van financiële diensten, zonder dat dit effectief ook zo is. Controleer steeds de informatie die je wordt verstrekt.
 • Wees beducht voor ‘cloned firms’. Dat zijn vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen zonder dat ze een band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan je deze fraude op het spoor komen.
 • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als je niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees achterdochtig als je gevraagd wordt een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.
 • Zaakvoerder en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele ‘boiler rooms’ richten zich specifiek tot deze doelgroepen.

Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.

Partner Content