© Getty Images/EyeEm

Wie is begunstigde van jouw levensverzekering?

Weet je nog wie jouw geld ontvangt na jouw overlijden? Neem eens de polis van je levensverzekering bij de hand. Want de keuze van een begunstigde kan grote gevolgen hebben.

Meestal heb je jaren geleden een begunstigde aangeduid en sta je daar later niet meer bij stil. Toch kan het belangrijk zijn om dat wel te doen. Je situatie kan veranderen. Misschien ben je intussen gescheiden en heb je een andere levenspartner, of misschien is de samenstelling van je gezin veranderd.

De begunstigde

Duid je een begunstigde aan in een levensverzekeringscontract, dan geef je daarmee aan wie het geld moet krijgen als jij zelf zou overlijden. In de begunstigingsclausule kan je vaak ook een tweede of derde begunstigde aanduiden voor moest de eerste begunstigde al overleden zou zijn voor jou.

Kies de juiste term!

(Ex) partners

Heb je je ex-partner nog vóór je huwelijk onder zijn of haar naam aangeduid als begunstigde? Dan zal hij/zij zonder wijziging van de begunstigingsclausule zijn/haar recht op het verzekerde bedrag hoe dan ook behouden.

Wanneer je jouw ex-echtgenoot tijdens je huwelijk onder zijn of haar naam hebt aangeduid als begunstigde moet je kijken naar de datum van echtscheiding.

Als de echtscheiding werd uitgesproken vóór 1 september 2007, dan heeft jouw ex-partner recht op het verzekerde bedrag, voor zover hij/zij door de rechter niet schuldig werd bevonden aan de echtscheiding. Ook als de echtscheiding gebeurde door onderlinge toestemming, behoudt de ex-partner zijn recht op het verzekerde bedrag, tenzij dit in de echtscheidingsconvenant anders werd bepaald en de verzekeraar hiervan op de hoogte werd gebracht.

Is de echtscheiding uitgesproken vanaf 1 september 2007, of was zij op dat moment nog hangende, dan heeft jouw ex-partner in principe geen recht meer op het verzekerde kapitaal. Opgelet, voor samenwonenden (zowel feitelijke als wettelijke) geldt deze regel niet. Had je je samenwonende partner bij naam aangeduid in je levensverzekering, dan moet je de begunstigingsclausule aanpassen na de relatiebreuk. Doe je dit niet, dan kan je ex-partner de verzekeraar aanspreken.

Je hoeft jouw partner niet bij naam aan te duiden, maar je kan in je levensverzekering ook kiezen voor de algemene formulering “mijn echtgenoot”. Via deze formulering zal de persoon die op het moment van jouw overlijden jouw echtgenoot is, het verzekerde kapitaal ontvangen. Hertrouw je niet, dan zal het de begunstigde in tweede rang zijn die het bedrag uitgekeerd krijgt. Heb je geen tweede begunstigde aangeduid, dan wordt het kapitaal uitgekeerd aan de nalatenschap.

TIP Het is altijd heel belangrijk dat je de verzekeraar op de hoogte stelt van de echtscheiding. (Bron: abc verzekeringen)

Je kinderen

Ofwel duid je je kinderen aan bij naam. Is in dit geval een begunstigd kind vooroverleden, dan worden de prestaties verdeeld onder de andere begunstigden. Je kan je kinderen echter ook bij hoedanigheid aanduiden bv. “de kinderen”. Dat zal andere gevolgen hebben indien een begunstigd kind vooroverleden is. In dat geval zijn het immers zijn eigen erfgenamen in rechte lijn (zijn eigen kinderen), die de prestaties mogen vorderen.

Je kan natuurlijk je kinderen én je echtgenoot aanduiden in je levensverzekering. Je kan daarbij zelfs een bepaalde verdeelsleutel hanteren en dus bepalen wie welke prestaties ontvangt na je overlijden. Staat er niets aangeduid over de verdeling, dan zal de helft van de prestaties toegekend worden aan de kinderen en de andere helft aan de echtgenoot. (Bron: www.notaris.be)

Wettelijke erfgenamen of nalatenschap

Heel vaak vermelden levensverzekeringen als begunstigde “mijn wettige erfgenamen”. Zo’n clausules moeten sinds 2012 begrepen worden als “mijn nalatenschap”. Er is wel degelijk een verschil. “Mijn nalatenschap” als begunstigde aanduiden, houdt in dat er ook rekening wordt gehouden met de testamentaire erfgenamen. Bij de aanduiding “wettige erfgenamen” was dat niet het geval. Deze regeling werkte met een systeem van evenredige verdeling. Er werd geen rekening gehouden met testamentaire erfgenamen.

Voor levensverzekeringscontracten afgesloten vóór 5 maart 2012 en waarin de ‘wettelijke erfgenamen’ waren aangeduid als begunstigden, wordt sinds 5 maart 2014 die begunstigingsclausule gelezen als ‘de nalatenschap’ (en wordt er dus rekening gehouden met een testament als dat er is), tenzij je voor die datum een zogenaamde ‘verklaring van behoud’ had ondertekend. In contracten die dateren van na 5 maart 2012 werd ‘wettige erfgenamen’ al gelezen als ‘de nalatenschap’.

(Bron: www.notaris.be)

Partner Content