De 10 vragen die u zich nog stelt

De financiële (en intussen ook economische) crisis blijft vragen oproepen. (Groot)ouders zijn bezorgd over hun spaargeld en dat van hun kinderen, en zien het doembeeld van een devaluatie opduiken.

1 Is het mogelijk dat Europa de euro laat devalueren?

In het verleden was het devalueren van de nationale munt een manier om zware economische problemen aan te pakken. Omdat de eigen munt in waarde daalde ten opzichte van de buitenlandse, werd de import duurder en kon het land in kwestie zijn export stimuleren, waardoor de binnenlandse economie heropleefde. Zo’n devaluatie is echter enkel mogelijk binnen een systeem van vaste wisselkoersen, wat nu voor de meeste landen niet meer het geval is. Vandaag is het dus onmogelijk voor de Europese lidstaten om vrijwillig over te gaan tot het devalueren van de euro. België kan niet zeggen: vanaf vandaag is de euro geen 40,3399 oude Belgische franken meer waard, maar slechts 35. Dat de euro in waarde daalt is uiteraard nog mogelijk, maar dit is dan enkel het gevolg van de wet van vraag en aanbod. Momenteel is de euro 1,28 USD waard, daar waar hij in juli nog 1,60 USD waard was. Toch is deze situatie niet slecht voor Europa, want zo wordt onze export gestimuleerd.

2 Geldt de garantie van euro 100.000 voor alle banken? Of alleen voor de Belgische?

De garantie dekt de deposito’s in Europese munt die op een zichtrekening, een spaarrekening of een termijnrekening geplaatst zijn. Kasbons zijn ook gedekt, voorzover ze nominatief of op een effectenrekening geplaatst zijn. Sinds kort zijn ook de verzekeringsproducten van tak 21 gedekt door de garantie voor zover de verzekeraar aangesloten is bij het beschermingsfonds (meer info: www.protectionfund.be).

De Belgische garantie van euro 100.000 geldt per spaarder en per bank (zie de kader Uw spaarrekening blijft veilig p. 77). Let op, de garantie speelt niet voor banken die actief zijn in België, maar die filialen zijn van buitenlandse banken. Rabobank bijvoorbeeld is Nederlands (naar Nederlands recht geldt een garantie van euro 100.000.), Cortal Consors is Frans (naar Frans recht geldt een garantie van euro 70.000). Fortis blijft echter een bank naar Belgisch recht – met de Belgische garantie – ook wanneer zij officieel zal overgenomen zijn (voor 3/4de) door BNP Paribas.

Op dit moment hebben Nederland, België, Luxemburg en Spanje toegezegd om hun bescherming op te trekken tot euro 100.000. Duitsland, Denemarken en Oostenrijk hebben zelfs een onbeperkte garantie voor spaarders beloofd.

3 Ik ben aan het sparen voor mijn kleinkinderen. Vallen zij ook onder de garantie?

Als u een spaarrekening op naam van uw minderjarige kleinkinderen geopend hebt, dan is het geld op die rekeningen eveneens beschermd (tot euro 100.000). Kocht u een tak 21-product, dan moet u weten dat de verzekeraars gebonden zijn door strikte regels over de manier waarop ze uw geld mogen investeren. Ze moeten een technische reserve aanleggen die al hun engagementen tegen-over hun verzekerden dekken. Deze reserves blijven eigendom van de verzekerden in geval de verzekeraar failliet zou gaan. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) waakt over de toepassing van deze regels. Als uw verzekeraar aangesloten is bij het beschermingsfonds, zult u voor de tak 21-producten een beroep kunnen doen op de garantie van euro 100.000 die geldt bij een faillissement.

4 Moet ik mijn hypothecaire lening nog afbetalen als mijn bank failliet gaat? En wat gebeurt er met het lease-contract voor mijn wagen?

Wanneer uw bank failliet zou gaan – dit is zuiver hypothetisch, want erg onwaarschijnlijk – blijven de schulden die u tegenover uw bank hebt, bestaan. Anders gezegd: u moet nog steeds uw hypothecaire lening afbetalen en het leasecontract nakomen. Als uw bank failliet zou gaan, wordt een curator aangesteld. De activiteiten van de bank worden verdergezet, maar onder een speciaal regime. Stopt u met de maandelijkse aflossingen, dan zal uw bank maatregelen treffen, zoals het lichten van de hypotheek op uw huis (dan kan de bank uw huis verkopen om de lening te recupereren) of een beslag op uw loon. U laat het dus beter niet zo ver komen... maar uiteraard moet de bank ook haar verplichtingen nakomen.

5 Mijn zoon heeft een huis gekocht en de notariële akte wordt midden december verleden. Zal hij zijn lening nog krijgen met al die bankproblemen?

Omdat ze alle risico’s zoveel mogelijk willen beperken, zullen banken waar-schijnlijk nog strikter zijn als het aankomt op het toekennen van kredieten. Maar als de bank het kredietdossier van uw zoon al aanvaard heeft, dan heeft ze zich geëngageerd om zijn lening toe te kennen en hoeft hij zich niet ongerust te maken. Het is hoe dan ook altijd aan te raden om op alle documenten een clausule op te nemen dat “de koop plaatsvindt onder voorbehoud van het verkrijgen van een lening”.

6 Kan een bankverzekeraar zoals Fortis failliet gaan als bank en blijven bestaan als verzekeraar?

Een groep zoals Fortis bestaat uit ver-schillende ondernemingen met elk haar eigen activiteit. Bij Fortis (nog gekend onder deze naam op het moment dat dit artikel gedrukt wordt) is er een onderneming die zich bezighoudt met bank-activiteiten en een onderneming die zich bezighoudt met verzekeringen. Technisch is het dus mogelijk dat de onderneming met de bankactiviteiten failliet zou gaan en de onderneming met de verzekeringsactiviteiten niet. In de praktijk is het echter moeilijk denkbaar dat eenzelfde marktspeler een deel van zijn activiteiten zou behouden en voor een ander deel zijn verantwoordelijkheden zou afwijzen.

7Heeft BNP-Paribas alle engagementen tegenover de Fortis-klanten overgenomen?

BNP Paribas heeft de totaliteit van de verzekeringsactiviteiten van Fortis in België overgenomen en drie vierde van de bankactiviteiten (waar 10,4 miljard euro ‘giftige’ kredieten werden uitgehaald). Het overige vierde behoort aan de Belgische staat. BNP Paribas verzekert alle verbintenissen die Fortis aanging tegenover zijn cliënteel. Met een aandeelhouderschap van 25 % vormt de Belgische staat trouwens een belang-rijke steun en beschikt over een controle op het beheer. Alles is dus in het werk gesteld om de continuïteit van de Fortis-activiteiten in België te verzekeren en de cliënten geen nadeel te laten lijden.

8Mogen we na de crisis nog vertrouwen hebben in de ratingbureaus en de ratings die ze uitbrengen?

De ratingbureaus zijn medeverantwoordelijk voor de huidige toestand. Ze hebben de crisis niet zien aankomen, terwijl het net hun taak is om de solvabiliteit van de ondernemingen, waaronder ook de banken, te controleren. Bovendien hebben ze meegewerkt aan de explosie van gestructureerde producten door hen een hele hoge solvabiliteitsscore toe te kennen omdat ze verzekerd werden door kwaliteitsvolle ondernemingen. Deze ondernemingen-verzekeraars bleken echter niet zo solide te zijn dat ze al hun verbintenissen konden nakomen. De ratingbureaus liggen dan ook niet zonder reden onder vuur en de ratings die ze uitgeven worden terecht met veel argwaan bekeken. De vraag die velen zich stellen, is: hoe kunnen we ons vertrouwen geven aan een ratingbureau dat betaald wordt door de ondernemingen waarvan het de solvabiliteit moet beoordelen?

9Is een investering in vastgoed op dit moment een goed idee?

Vastgoed wordt in beleggerstermen vaak aangeduid als een veilige haven. De vastgoedprijzen hebben de laatste jaren een enorme opgang gekend. In die zin zou je kunnen besluiten dat het niet echt het ideale moment is om te investeren in vastgoed. Maar als we vergelijken met het buitenland, waar de prijzen veel hoger piekten, bleef de prijsstijging in België relatief binnen de perken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de prijsdaling hier dan ook niet zo spectaculair zijn. Een alternatief bestaat erin dat u belegt in vastgoedbevaks, namelijk in bedrijven die investeren in onroerend goed. Zij beschikken over een gediversifieerde portefeuille, worden op een professionele manier beheerd en genieten een voordelig fiscaal statuut. Niet onbelangrijk in dit verband is overigens dat hun netto dividendopbrengst vaak meer dan 5 % bedraagt.

10Blijft goud een vaste waarde? Is het verstandig nu goud te kopen?

Goud is altijd een vaste waarde geweest. Maar investeren in dit edelmetaal heeft ook twee belangrijke nadelen: het brengt geen inkomsten op (geen intresten of dividenden) en zijn prijs is heel wisselvallig. Dit jaar alleen al schommelde de koers van een ons goud tussen de 1000 en de 725 USD. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat het niet verstandig is, meer dan 5 tot 10% van uw portefeuille in goud te beleggen.

Vincent Joye

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content