Johan Adriaens, Estate Planner © G.F.

Heeft een arbeider dezelfde rechten als een bediende?

Mijn man is arbeider en moet binnenkort worden geopereerd, waarna hij minstens twee maanden moet herstellen. Krijgt hij zijn eerste maand loon volledig uitbetaald, zoals de bedienden?

Enkele jaren geleden was er sprake van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Ze zouden worden gelijkgeschakeld en voor een aantal zaken is dat ook gebeurd. Zo zijn er nu gelijke opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden, en hebben ze allebei recht op outplacement bij ontslag. En bij ziekte van minder dan 14 dagen is er een vergoeding vanaf de eerste dag, ook voor arbeiders. De carenzdag voor arbeiders is immers afgeschaft. Maar de vergoeding van de ziekteperiode is nog niet helemaal gelijkgeschakeld. Als een bediende ziek wordt, krijgt hij de eerste maand een gewaarborgd loon betaald door zijn werkgever. Daarna krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds. Als arbeider val je nog altijd sneller op een uitkering van het ziekenfonds terug. De eerste week wordt volledig betaald door je werkgever, de tweede week betaalt je werkgever 85,88% van je normale loon. Vanaf de 15de tot de 30ste dag krijg je een ziekte-uitkering van het ziekenfonds (60% van je loon) en past je werkgever 25,88% van je brutoloon bij.

Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE

Moet ik het plafond van mijn garage isoleren?

Ik ben eigenaar van een garage in een appartementsgebouw. De eigenares van het appartement erboven vraagt om het plafond te isoleren omdat er kou door de vloer komt. Moet ik daarop ingaan?

Eerst moet je nagaan in de statuten van het gebouw – basisakte en reglement van mede-eigendom – of het plafond van je garage deel uitmaakt van de gemene delen, dan wel privé is. Maakt het plafond deel uit van de gemene delen, dan moet de algemene vergadering van mede-eigenaars beslissen of ze tot het isoleren wil overgaan. Beslissingen om werken uit te voeren aan de gemene delen worden in principe met een twee derde meerderheid van stemmen genomen. Beslist de algemene vergadering om jouw garageplafond te isoleren, dan worden de kosten onder alle mede-eigenaars verdeeld. Maar ook als het om een privatief deel gaat, kan de eigenares van het bovengelegen appartement van jou niet verwachten dat je het plafond van je garage op eigen kosten isoleert. Je bent zelfs niet verplicht om je garage te isoleren als de buurvrouw zelf de kosten wil betalen. Maar je kan dan, uit goodwill, natuurlijk wel met het isoleren instemmen, als die ingreep geen esthetisch of ander probleem met zich brengt.

Kan ik mijn appartement in drie stukken schenken?

Ik woon in een appartement in Brussel en wil dat nu al aan mijn zoon en zijn twee dochters schenken. Zelf wil ik het vruchtgebruik behouden en er blijven wonen. Kan ik het verhuren als ik naar een WZC ga? En kan ik elk (klein)kind een derde schenken?

Je kan je appartement schenken en zelf het vruchtgebruik behouden. Zolang jij het vruchtgebruik hebt, ontvang jij ook de huurinkomsten. Je hoeft er dus zelf niet te wonen. Wel moet je een aantal kosten blijven betalen, zoals de onroerende voorheffing. Want anders dan bij een huurovereenkomst, waar de verhuurder die voorheffing betaalt, draait in jouw geval de vruchtgebruiker ervoor op en niet de naakte eigenaar.

Wat de schenking zelf betreft, die kan je in jouw geval niet in drie gelijke delen doen, want dan krijgt jouw zoon niet het voorbehouden deel waar hij recht op heeft. Sinds de nieuwe erfwet is het deel waarover je vrij beschikt altijd de helft, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt. En dus heeft jouw zoon, als enige erfgenaam recht op de helft. Maar jullie zouden wel een erfovereenkomst kunnen maken. Daarbij zou jij dan als grootouder aan je kleinkinderen kunnen schenken op voorwaarde dat jouw zoon akkoord gaat dat dit van zijn erfdeel afgaat. Als jullie hierover een akkoord bereiken en jouw zoon en twee kleinkinderen krijgen elk een derde, dan zal dit een fiscaal voordeel opleveren. Schenkingsrechten zijn immers progressief, elk van de drie personen aan wie je schenkt, vertrekt dus telkens van de laagste schijf.

Kan ik de indexering van oude schenkingen vermijden?

Een paar jaar geleden heb ik mijn kinderen elk 50.000 euro geschonken, telkens wanneer ze gingen bouwen. Volgens de nieuwe erfwet moet bij mijn overlijden die 50.000 euro worden geïndexeerd om te kunnen berekenen of mijn kinderen allemaal evenveel kregen. Kan ik die indexering, die mijn erfenis onnodig ingewikkeld maakt, vermijden?

Als je iets schenkt aan (één van) je kinderen, moet dit bij jouw overlijden in de erfenis worden ingebracht, zeg maar verrekend, tenzij je uitdrukkelijk buiten erfdeel hebt geschonken. De bedoeling van de wetgever bij het in rekening brengen van schenkingen uit het verleden, is dat elk kind aan de eindmeet evenveel krijgt. Het speelt hierbij geen rol of het om een notariële schenking, een handgift of een bankgift gaat.

In het oude erfrecht moesten schenkingen van geld worden ingebracht aan hun nominale bedrag, in jouw geval telkens 50.000 euro. De nieuwe erfwet bepaalt dat deze bedragen, bij jouw overlijden, moeten worden geïndexeerd. Dat geldt ook voor schenkingen van voor 1 september 2018, de dag waarop de nieuwe erfwet van kracht werd. Want elk kind kreeg dan wel 50.000 euro, maar dat gebeurde telkens op een ander moment, redeneert de wetgever. Dat er een verschillend bedrag zal moeten worden ingebracht, lijkt jou overdreven en maakt volgens jou de zaken alleen maar ingewikkelder. Het lijkt wel een apothekersrekening.

Wil je liever dat de oude regels van toepassing blijven op gedane schenkingen, dan kan je bij de notaris een ‘verklaring tot behoud’ afleggen. Dit kan nog tot 1 september 2019. Die verklaring tot behoud geldt wel enkel voor de schenkingen die je deed voor 1 september 2018.

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen.

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE
Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE
Heeft een arbeider dezelfde rechten als een bediende?
© GETTY IMAGES

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content