Het registratierecht in Brussel

In Brussel bedraagt het registratierecht in principe 12,5 %. Ook hier is echter een abattement mogelijk.

Het bedrag van het abattement werd in dit gewest gevoelig opgetrokken met ingang van15 februari 2006. In Brussel gelden nu twee bedragen:

n het gewone abattement bedraagt momenteel A 60.000

n het verhoogde abattement bedraagt A 75.000 maar is enkel van toepassing als het aangekochte goed gelegen is in een zogenaamde ‘RVOHS-ruimte’ (d.i. een ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing – deze gebieden zijn afgebakend in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan). De bedoelde gebieden zijn te vinden op kaarten die u kunt raadplegen op de website www.premie-renovatie.irisnet.be (klik op ‘premies voor gevelverfraaiing’ en dan op ‘kaart’). Of een goed in het betrokken gebied gelegen is, kunt u vanzelfsprekend ook navragen bij de gemeente waar het ligt.

Het Brusselse abattement kan dus voor de koper een financieel voordeel opleveren van A 7500 (12,5 % x 60.000) of van A 9375 (12,5 % x 75.000).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het Brusselse abattement stemmen grotendeels overeen met die voor Vlaanderen.

De verschillen zijn:

n in het Brussels gewest zijn bouwgronden krachtens een uitdrukkelijke wettekst van het abattement uitgesloten. Komen wel in aanmerking: appartementen (geen woningen) op plan of op tekening of in aanbouw.

n net als in Vlaanderen moeten alle kopers hun hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte goed binnen de twee jaar te rekenen vanaf de registratie van de koop. Sinds 15 februari 2006 werd deze termijn in Brussel tot 3 jaar opgetrokken voor de aankoop van een appartement in aanbouw of op plan of op tekening.

n in Brussel blijft het voordeel van het abattement maar behouden als de koper (of bij meerdere kopers: alle kopers) – behoudens overmacht – in het Brussels gewest gedomicilieerd blijven gedurende 5 ononderbroken jaren vanaf het tijdstip waarop de hoofdverblijfplaats werd gevestigd in het goed waarvoor het abattement werd verkregen.

Merk op: deze domiciliëring moet niet noodzakelijk op het adres van het aangekochte goed zelf gebeuren. Men wil enkel dat er een band met het gewest blijft.

n in Brussel vormt het reeds bezitten van een bouwgrond bestemd voor woningbouw op het moment van aankoop van een woning of appartement geen beletsel om te genieten van het abattement. Maar men kijkt wél naar het eventueel buitenlands onroerend bezit.

n Brussel kent de regel van het abattement a posteriori. Hebt u het abattement niet onmiddellijk kunnen genieten, dan kunt u het achteraf verkrijgen als u het onroerend goed verkoopt uiterlijk twee jaar te rekenen vanaf de registratie van de koopakte waarop u het abattement mislopen hebt. U dient een verzoekschrift tot teruggave in bij de fiscus, binnen de twee jaar nadat het recht op teruggave is ontstaan (dus 2 jaar vanaf de verkoopakte van het goed dat destijds de toepassing van het abattement verhinderde).

n In Brussel hoeft u de toepassing van het abattement niet expliciet te vragen in de koopakte. n

A Eric Spruyt, notaris – professor Fiscale Hogeschool, Brussel

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content