Zelfstandige wordt loontrekkende

U stopt uw activiteit als zelfstandige

Geef aan dat u uw activiteit stopzet

Als zelfstandige bent u ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder een ondernemingsnummer. Dat vervangt uw handelsregisternummer, uw btw-nummer en uw RSZ-nummer. Wanneer u uw zelfstandige activiteit stopzet, moet u via een typeformulier een verklaring op eer afleggen. Dat doet u ter plaatse bij uw ondernemingsloket of online via de website van het loket. Gaat u ter plaatse, neem dan volgende documenten mee:

een kopie van uw identiteitskaart waarop uw rijksregisternummer, dat achteraan vermeld staat, zichtbaar is

als u opereert onder een of andere vennootschapsvorm, een kopie van de beslissing van de beheerraad om de activiteit stop te zetten

€ 81,50. Dat is de prijs die u moet betalen voor verrichtingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, of het nu om een inschrijving, een wijziging of een schrapping gaat.

Het ondernemingsloket registreert op welke datum uw activiteit wordt geschrapt en bezorgt u een attest van schrapping dat u als bewijsstuk kunt gebruiken bij andere instellingen.

Regel uw laatste betaling van sociale bijdragen

Per kwartaal betaalt u sociale bijdragen. Eenmaal een kwartaal begonnen is, moet u dus voor het hele kwartaal betalen. U stopt uw activiteiten dus best op het einde van een kwartaal. Voor de volgende kwartalen bent u dan niets meer verschuldigd.

LET OP! Dit geldt enkel voor zover u helemaal in orde bent met de betaling van uw sociale bijdragen. Is dat niet het geval, dan mag u zich nog aan een bijkomende factuur verwachten. Het is ook mogelijk dat de belastingadministratie, naar aanleiding van een fiscaal geschil, uw sociale verzekeringskas op de hoogte brengt dat uw inkomsten hoger liggen. Ook dan moet u nog bijkomende sociale bijdragen betalen.

Verwittig de btw-administratie

Als u een activiteit uitvoert die onderworpen is aan de btw, dan moet u ook nog de btw-administratie verwittigen dat u uw activiteit stopzet. U doet dat aan de hand van het bijzonder formulier 604c, dat u indient binnen de maand nadat u gestopt bent, en kunt downloaden via www.myminfin.be (klik op Naar MyMinFin zonder authenticatie > Formulieren > selecteer bij Thema het item btw, en ga in de lijst op zoek naar formulier 604c). U kunt ook uw ondernemingsloket vragen om dit te doen.

LET OP! Vergeet uw laatste btw-aangifte en de jaarlijkse lijst met uw klanten niet in te dienen!

Neem contact met uw verzekeraar of makelaar

Hebt u een Vrij Aanvullend Pensioen (VAP, het aanvullend pensioen voor zelfstandigen) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT, voor zelfstandige bedrijfsleiders), dan kunt u nog bijdragen storten tot het einde van het jaar waarin u uw zelfstandige activiteit stopzet. Het bijeen gespaarde kapitaal blijft dan verder intresten opbrengen tot de dag waarop u het kunt innen.

Ga na of u verzekeringscontracten kunt beëindigen, bijvoorbeeld de verzekering voor arbeidsongevallen, beroepsaansprakelijkheid. Uw werkgever zal deze verzekeringen nu ten laste nemen. Veel werkgevers bieden ook een hospitalisatieverzekering aan via het werk. Als u er zelf een had als zelfstandige kunt u die opzeggen.

U wordt loontrekkende

Ziekte-en invaliditeit

Verandert u van statuut, dan moet u uw ziekenfonds daarvan verwittigen. Stapt u onmiddellijk over, dan is er geen wachttijd. Begint u niet onmiddellijk als loontrekkende te werken, dan kunt u in afwachting een voortgezette verzekering als zelfstandige nemen. U moet wel minstens één jaar als zelfstandige hebben gewerkt en uiteraard nog bijdragen storten.

Jaarlijkse vakantie

In de privésector wordt uw recht op jaarlijkse vakantie (aantal dagen en vakantiegeld) gebaseerd op uw prestaties van het vorige kalenderjaar. Tot vorig jaar had een zelfstandige die overstapte naar het statuut van loontrekkende dan ook geen recht op jaarlijkse vakantie. Onder druk van Europa kwam daar verandering in en worden er voortaan vier weken vakantie gegarandeerd tijdens de eerste 12 maanden van het contract. Ze worden toegekend in dagen: vijf dagen na de eerste drie maanden werken als loontrekkende, en dan volgens de geleverde prestaties. U moet deze aanvullende vakantie wel zelf aanvragen aan uw werkgever (bedienden) of vakantiefonds (arbeiders).

LET OP! U krijgt er geen dubbel vakantiegeld voor. De betaling van het loon voor die dagen (= enkel vakantiegeld) wordt het jaar daarop verrekend met het dubbel vakantiegeld (het bijkomende vakantiegeld dat meestal in mei wordt uitbetaald). U financiert deze aanvullende vakantie dus zelf!

Werkloosheid

Als zelfstandige hebt u recht op een werkloosheidsuitkering als u voordien als loontrekkende hebt gewerkt en u uw zelfstandige activiteit stopzet ten vroegste na zes maanden en ten laatste na negen jaar. Uw statuut van loontrekkende geeft u dus nog negen jaar bescherming als u overstapt naar zelfstandige.

Omgekeerd – bij de overstap van zelfstandige naar loontrekkende – hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering op basis van de jaren als zelfstandige. U moet dus voldoende gewerkte dagen als loontrekkende bewijzen vooraleer u in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering. Het aantal gewerkte dagen dat u moet bewijzen varieert naargelang uw leeftijd. Voor 50-plussers is dat 624 dagen in de 42 maanden die de aanvraag voorafgaan.

Pensioen

Op dit vlak hoeft u niets te doen. Als u later met pensioen gaat, zult u een gemengde loopbaan hebben en uw pensioenrechten in verschillende stelsels hebben opgebouwd. De verschillende pensioeninstellingen zullen informatie uitwisselen om uw pensioen te berekenen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u terecht bij één van de Pensioenpunten, die speciaal in het leven geroepen zijn voor mensen met een gemengde loopbaan.

Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content