© belga

Belastingvoordelen voor langdurig zieken

Ook op je vervangingsinkomen bij ziekte betaal je belastingen. Kijk na of je in aanmerking komt voor een fiscale vermindering.

Bedienden die langer dan 1 maand ziek zijn, krijgen een uitkering van het ziekenfonds. Voor arbeiders komt het ziekenfonds al vroeger tussen. Het eerste jaar ziekte is de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’. Daarna ga je over naar een periode van ‘invaliditeit’ en wordt je uitkering op een andere manier berekend. Het begrip ‘invaliditeit’ kan verwarring zaaien, want het gaat hier om Riziv-invaliden, niet om personen met een handicap of mindervaliden. Riziv-invaliden krijgen een uitkering via de sociale ziekteverzekering, ze krijgen geen tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Bij de uitkeringen primaire arbeidsongeschiktheid wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% afgehouden, bij de invaliditeitsuitkering wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat wil niet zeggen dat die belastingvrij zou zijn. De afrekening volgt bij de belastingaanslag het jaar daarop. Door voorafbetalingen te doen kan je nare verrassingen vermijden.

Kreeg je in 2019 een vervangingsinkomen (primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit), dan kreeg je eind maart een belastingfiche van je ziekenfonds. Je vult die bedragen in op je aangifte. Het kan ook zijn dat ze al vooraf ingevuld staan.

Was je als Riziv-invalide op 1 januari 2020 voor minstens 66% arbeidsongeschikt erkend door het Riziv, dan kan je ook in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen.

  • Je betaalt minder personenbelasting want jouw belastingvrije som (het deel van je inkomen waarop je geen belastingen betaalt) zal verhoogd worden. Meestal zijn ook deze gegevens vooraf ingevuld (code 1028-39 als je zelf de persoon met de handicap bent of als je alleenstaande bent, 2028-09 als je samenwoont met een persoon met een handicap, 1031-36 als je kind een handicap heeft). Is dat niet het geval, neem dan contact met je ziekenfonds. Ook als je als invalide persoon met pensioen gaat blijf je van deze belastingvermindering genieten.
  • Verder krijg je ook korting op de onroerende voorheffing, als eigenaar of als huurder (handicap vastgesteld voor 65 jaar).
  • Je hebt ook recht op vermindering van de erfbelasting, als je erft van iemand die in Vlaanderen woonde. Woon je zelf in Vlaanderen, dan moet je geen attest te voegen bij de aangifte van nalatenschap. Woon je niet in Vlaanderen, dan vraag je het attest van invaliditeit aan het ziekenfonds en voeg je het toe.

Meer info: www.belastingen.vlaanderen.be of bij de FOD Financiën (02 572 5757)

Naast fiscale verminderingen krijg je als langdurig zieke nog andere voordelen. Vraag ernaar bij je ziekenfonds.

Partner Content