© Getty Images

Betere ontslagvergoeding bij deeltijds zorgkrediet

Bij een ontslag van een werknemer in deeltijds tijdskrediet, wordt de vergoeding berekend op het deeltijds loon. Voor werknemers in ouderschapsverlof geldt een uitzondering. Een nieuw arrest van Het Hof van Cassatie gaat over werknemers met deeltijds zorgkrediet.

Bij een ontslag heeft de werkgever de keuze. Ofwel geeft hij de werknemer een opzegtermijn die hij moet presteren. Ofwel betaalt hij een verbrekingsvergoeding die overeenkomt met de periode van de opzegtermijn. Die verbrekingsvergoeding moet berekend worden op het lopend loon. Dat betekent dat wanneer iemand zijn prestaties verminderd heeft, de verbrekingsvergoeding berekend zal worden op het deeltijds loon. Wie een tijdskrediet of themaverlof (zoals bv ouderschapsverlof) neemt is bovendien beschermd voor ontslag. Bij een ontslag omwille van het tijdskrediet (dus niet om een andere, bijvoorbeeld economische reden), heeft de werknemer, bovenop de verbrekingsvergoeding, nog recht op een forfaitaire beschermingsvergoeding van 6 maanden loon. Die wordt ook berekend op het lopend loon, dus op het deeltijds loon.

Ouderschapsverlof

In 2009 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een werknemer die ouderschapsverlof had genomen, bij een ontslag recht had op een verbrekingsvergoeding die berekend werd op het voltijdse loon. In een later arrest van 2014 stelde het Hof van Justitie dat dit ook het geval was voor de bijkomende beschermingsvergoeding van 6 maanden loon. Intussen is, wat ouderschapsverlof betreft, onze wetgeving op dat punt aangepast.

Tijdskrediet voor zorg voor jong kind

Vandaag is er een nieuw arrest, dit keer van het Hof van Cassatie. Het gaat om een zaak waarin een vrouw ontslagen werd door haar werkgever nadat ze na tien jaar voltijds werken had besloten om halftijds tijdskrediet op te nemen om voor haar kind te zorgen. Haar werkgever zette haar eerst onder druk om weer voltijds te werken, zegt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Nadien werd ze ontslagen. Met de hulp van haar vakbond (ACV) en het IGVM betwistte de vrouw haar ontslag. Het Arbeidshof van Bergen oordeelde dat het ontslag wel degelijk te maken had met haar tijdskrediet en kende haar, bovenop de verbrekingsvergoeding de bijkomende vergoeding van 6 maanden loon toe. Maar het Arbeidshof berekende de vergoeding op het deeltijds loon. In cassatie werd het arrest van het Arbeidshof van Bergen vernietigd. Het Hof van Cassatie oordeelde dat werknemers die met tijdskrediet werk en zorg combineren, recht hebben op ontslag- en beschermingsvergoedingen die berekend zijn op het voltijdse loon. De zaak werd doorverwezen naar het Arbeidshof van Luik.

Weldra aanpassing voor alle vormen van deeltijds tijdskrediet met zorgmotief?

Het gaat hier om een zaak waarin de werkneemster een deeltijds tijdskrediet had genomen met motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Er zijn nog andere zorgmotieven: palliatieve zorg (er bestaat ook een themaverlof palliatieve zorg), zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar. Het IGVM hoopt dat onze wetgeving zal aangepast worden voor al deze vormen van deeltijds tijdskrediet met zorgmotief.

Partner Content