© Getty Images/Johner RF

Dit verandert er voor jouw pensioen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Op 4 april keurde het federaal parlement de pensioenhervorming goed. Het RSVZ en de Pensioendienst deden tijdens een persconferentie in uit de doeken hoe ze zullen omgaan met deze nieuwe wetgeving en wat de burger van hen kan verwachten.

Najaar 2022 werd een Regeerakkoord gesloten over een aantal pensioenhervormingen, met drie punten: extra voorwaarden voor het minimumpensioen, herwaardering deeltijdse arbeid voor de berekening van het minimumpensioen en de pensioenbonus. Een jaar later werden die voorstellen bijgeschaafd en kwam er nog een nieuw voorstel bij over de perequatie van de hoge ambtenarenpensioenen. Nog eens een jaar later – op 4 april 2024 – werden de hervormingen gestemd. We zetten de voornaamste veranderingen voor jou op een rijtje.

De pensioenbonus

Pensioenbonus (vanaf juli 2024): als je verder werkt na je vroegste pensioendatum en zo je pensioen uitstelt, kun je maximum 3 jaar lang een bonus opbouwen. Je kunt zelf kiezen of je die als eenmalig of maandelijks bedrag wilt ontvangen. Je moet je pensioen uitstellen tot minstens 1 januari 2025.

Het minimumpensioen

De veranderingen in verband met het minimumpensioen gaan in vanaf januari 2025:

Extra voorwaarde om recht te hebben op het minimumpensioen: je moet tijdens de volledige loopbaan 5.000 dagen voltijds of 3.120 dagen deeltijds effectief gewerkt hebben

en in totaal nog altijd voldoen aan de gebruikelijke loopbaanvoorwaarde (voor werknemers en zelfstandigen: een loopbaan van minstens 30 jaar hebben). Belangrijk: deze maatregel zal pas ten volle van kracht zijn voor burgers geboren in 1970 en later.

Compensatie voor deeltijdse tewerkstelling vóór 2002: Vóór 2002 bestond er geen algemene mogelijkheid om de loopbaan als werknemer te onderbreken met een uitkering. Daardoor bouwen deeltijdse werknemers minder pensioenrechten op dan voltijdse werknemers. Nu komt er een verhoging van 25 % voor maximaal 5 deeltijdse loopbaanjaren vóór 2002.

Compensatie voor vrijstelling van bijdragen tijdens Covid-crisis: Perioden met vrijstelling van bijdragen als zelfstandige tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2022 door de Covid-crisis, tellen mee voor de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen. (Dit geldt enkel voor de toegangsvoorwaarde, niet voor de berekening van het bedrag van het minimumpensioen zelfstandige.)

De hervorming van de perequatie

Ambtenarenpensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Voortaan zal de kost voor de perequatie jaarlijks nog maximaal 0,3 % van de totale pensioenlast mogen bedragen. Wanneer het meer is, wordt de verhoging voor de hoogste pensioenen afgetopt.

Meer info vind je hier:

www.pensioenbonus.be

www.minimumpensioen.be

– de webpagina over perequatie

Omdat de wet pas gestemd is, zal het enkele maanden duren om mypension.be en de andere rekenprogramma’s aan te passen. Uiterlijk in juli 2024 zal je in mypension.be kunnen zien vanaf wanneer je een bonus kunt opbouwen.

In het nummer van juni (verschijnt eind mei) van Plus Magazine komt een uitgebreid artikel over de gestemde maatregelen, met toelichting en voorbeelden.

Partner Content