© Getty Images

Een nieuwe aangifte nalatenschap

Bij een overlijden hoort helaas ook de erfbelasting. Die wordt berekend op basis van de aangifte van nalatenschap. Soms heb je de belasting betaald, maar moet je nadien toch een nieuwe aangifte indienen.

Er zijn gebeurtenissen die na een overlijden plaatsvinden waarbij je verplicht bent om een nieuwe aangifte van nalatenschap te doen en soms mag je het doen, maar ben je niet verplicht.

Je moet het onder meer doen bij de afkoop of uitkering van een levensverzekeringscontract. Dat is ook zo als een legaat aan een rechtspersoon aan een machtiging of aan een goedkeuring van de overheid onderworpen is. Dan wordt de invordering van de erfbelasting geschorst. Op het moment dat die machtiging of goedkeuring er is en de erfbelasting nog niet betaald is, moet je een nieuwe aangifte van nalatenschap indienen. Een nieuwe aangifte is ook verplicht als het actief van de nalatenschap vermeerdert, bijvoorbeeld door het intreden van een voorwaarde, de oplossing van een geschil (en een erfgenaam daardoor plots meer erft, bijvoorbeeld), ….Of er duikt plots een testament op waardoor het vermogen van de overleden persoon anders verdeeld wordt.

De erfgenamen hebben opnieuw 4 maanden om de nieuwe aangifte in te dienen, te rekenen vanaf de nieuwe gebeurtenis. Dienen ze geen nieuwe aangifte in, dan riskeren ze een boete.

Je mag een nieuwe aangifte van nalatenschap indienen in geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing. Wat is dit? Als de termijn om een bezwaar in te dienen verstreken is, kan je het aanslagbiljet in principe niet meer betwisten. Toch kan je in een beperkt aantal gevallen de Vlaamse Belastingdienst vragen om nog aanpassingen uit te voeren. Dat doe je via een verzoek tot ambtshalve ontheffing. Je kan het bijvoorbeeld doen als het aanslagbiljet niet correct is omdat er een materiële vergissing gebeurd is. Je moet wel bewijsstukken bezorgen en een nieuwe aangifte doen. In de erfbelasting zijn er een paar specifieke gevallen waarin je ambtshalve ontheffing kan vragen. Een voorbeeld: als er onzekerheid is over wie erft of over de graad van bloedverwantschap van een erfgenaam, legataris of begiftigde, wordt de hoogste erfbelasting geheven. Wanneer de werkelijke toestand wordt aangetoond, kan het aanvankelijk berekende bedrag worden verminderd.

Op www.vlaanderen.be/de-nieuwe-aangifte-van-nalatenschap vind je stap per stap uitgelegd hoe je een nieuwe aangifte van nalatenschap moet indienen.

In het Brussels en Waals gewest zijn de regels anders. De regeling van het gewest waar de overleden persoon het langst heeft gewoond in de 5 jaar voor zijn overlijden, telt.

Partner Content