Komt de pensioensplit eraan?

Er wordt al lang over gesproken, maar nu staat de maatregel over het splitsen van de pensioenrechten in het Regeerakkoord.

Als één van de partners zijn of haar carrière op een lager pitje zet of zelfs stopt met werken om zich met de opvoeding van de kinderen bezig te houden, dan heeft dat een weerslag op zijn/haar later pensioen. Zeker als het deeltijds werk of het volledig onderbreken van de loopbaan niet gebeurt in het kader van een tijdskrediet, want dan worden deze periodes niet gelijkgesteld. Bij een scheiding is dit een groot probleem voor de partner die minder (of niet) gewerkt heeft. Tot dusver worden de pensioenrechten niet gesplitst en is de partner die geen volledige pensioenrechten heeft opgebouwd eigenlijk afhankelijk van een persoonlijke alimentatie. Geen wonder dat gescheiden vrouwen nogal eens ‘de nieuwe armen’ worden genoemd.

Pensioen als gescheiden echtgenoot

Bij een scheiding behoudt elk van de partners momenteel zijn eigen pensioen. De partner die niet of minder gewerkt heeft kan een persoonlijke alimentatie toegekend krijgen en kan ook een pensioen als gescheiden echtgenoot aanvragen als hij/zij getrouwd was met een loontrekkende of een zelfstandige. Voor ex-partners van ambtenaren is enkel een overlevingspensioen als gescheiden echtgenoot mogelijk.

Een pensioen als gescheiden echtgenoot verandert niets aan het pensioen van de ex-partner die (meer) gewerkt heeft. Het is niet dat hij/zij een stuk moet afstaan. Het is dus geen splitsing van de pensioenrechten, maar een pensioenrecht voor de ex-echtgenoot dat er bovenop komt.

Een echte splitsing

In het verleden werd al meermaals het idee geopperd om een echte splitsing van de pensioenrechten door te voeren. In dat geval zouden de pensioenrechten van beide partners worden opgeteld en gedeeld door twee. Tot dusver is dit idee nog niet in wetgeving gegoten, maar het staat nu wel zwart op wit in het federale regeerakkoord: “Bij echtscheiding of beëindiging van het wettelijk samenwonen worden de pensioenrechten die opgebouwd worden tijdens het gemeenschappelijke leven opgeteld en gesplitst.In het bijzonder zal worden onderzocht hoe een pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen kan worden doorgevoerd bij gehuwde en wettelijk samenwonende koppels”

Ook voor aanvullend pensioen?

Wat het aanvullend pensioen betreft, sprak het Grondwettelijk Hof zich al enkele keren uit. Was je getrouwd onder het wettelijke stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan bepaalt de wet dat een levensverzekering een eigen goed is van de begunstigde echtgenoot. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en beschouwt de groepsverzekering als een gemeenschappelijk goed. Te delen dus.

Belangrijk is dat het Regeerakkoord het ook heeft over de splitsing van het aanvullend pensioen bij wettelijk samenwonende koppels. Want koppels die getrouwd zijn met scheiding van goederen of wettelijk samenwonende koppels kunnen tot dusver geen aanspraak maken op elkaars groepsverzekering.

Wanneer?

Het idee van de splitsing staat in het Regeerakkoord, maar er moeten nog tal van vragen worden beantwoord vooraleer het zal kunnen uitgevoerd worden.

Het Regeerakkoord stelt hierover: Er zal een wettelijke basis worden gecreëerd met voldoende lange overgangsperiodes. Hoe dan ook vindt de inwerkingtreding van deze hervormingen ten vroegste plaats op het moment van inwerkingtreding van het puntensysteem.”

Het puntensysteem zou ten laatste tegen 2030 in werking moeten zijn.

De splitsing van de pensioenrechten kan dus nog even op zich laten wachten, maar de eerste aanzet is gegeven.

Partner Content